Menu

Double degrees

Ph.d.-bekendtgørelsen giver mulighed for at indgå samarbejdsaftaler om joint/double degree med udenlandske universiteter om ph.d.-uddannelsen.

I forbindelse med instituttets overvejelser omkring opstart af samarbejdsaftale med et udenlandsk universitet omkring ph.d.-uddannelse skal ph.d.-skolens sekretariat kontaktes vedr. afklaring af formelle krav.

Kontaktperson
Opgaven er forankret i forskningsstøtte. Kontaktpersonen skal på kontinuerlig basis rådføre sig med og informere ph.d.-skolen vedr. ph.d.-samarbejdsaftaler. Kontaktpersonen har ansvar for at oprette og vedligeholde en oversigt over fakultetets samarbejdsaftaler der forpligter fakultetets ph.d.-skole til samarbejde med udenlandske universiteter. Oversigten skal være at finde på fakultetets/ph.d.-skolens (sdu.net sider?).

Godkendelse af aftaler
For at sikre den ledelsesmæssige og strategiske forankring af de samarbejdsaftaler, som fakultetet indgår om ph.d.-uddannelse skal alle fremtidige samarbejdsaftaler forhåndsgodkendes af dekanen før der udarbejdes en rammeaftale for samarbejde om ph.d.-uddannelser. Dekanen rådfører sig med ph.d.-skolelederen.

Proces
Igangsættelse af en proces, der skal munde ud i en ph.d.-samarbejdsaftale skal ske ved at VIP henvender sig til fakultetets kontaktperson med sit ønske om indgåelse af samarbejdsaftale med et udenlandsk universitet. Kontaktpersonen indhenter oplysninger om universitetet og researcher stedet. VIP oplyser detaljer om ønsket samarbejde, er der ønske om double eller joint degree eller bare almindelig udveksling (miljøskifte), nøglepersoner/forskningsgrupper på universitetet, hvor mange personer der ønskes aftale om pr. år, samt indgående beskrivelse af hvorfor fakultetet vil have gavn af at indgå en samarbejdsaftale med det udenlandske universitet. Standardblanket til opstart af samarbejdsaftale skal udfyldes af institut.

Kontaktpersonen sørger i samarbejde med VIP og ph.d.-skolen/Juridisk Kontor for, at rammeaftalen udarbejdes og underskrives af dekanen, samt at den udenlandske samarbejdspartner har set og skriftligt godkendt det aftaledokument, der skal bruges til de individuelle forløb.

Samarbejdsaftaler annonceres på nettet og dokumenter til brug for ph.d.-samarbejdsaftaler med udenlandske universiteter mhp double degrees up-loades. Ved ønske om opstart af samarbejdsaftale vedr. ph.d.-uddannelse skal Forskningsstøtte kontaktes vedr. afklaring af formelle krav. Samarbejdsaftaler skal forhåndsgodkendes af dekanen før der kan ske realitetsbehandling og udformning af aftaledokumenter.

Samarbejdsaftaler vedr. joint/double degrees skal tage afsæt i SDUs ph.d.-råds aftaledokument og ph.d.-skolen ved SAMFs aftaledokument til rammeaftale og individuel aftale, som skal være udarbejdet på engelsk eller dansk.

Aftaler om forpligtende samarbejde om ph.d.-uddannelse med udenlandsk institution – double/joint degrees

Ph.d.-skolen ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet kan udstede joint og double ph.d.-grader til ph.d.-studerende, der har erhvervet kvalifikationer, som kan sidestilles med en dansk ph.d.-uddannelse, hvis der er indgået gensidigt forpligtende samarbejde med en udenlandsk institution om ph.d.-uddannelse, herunder studieophold, bedømmelse, forsvar, gradsudstedelse m.v. (jf. bkg. § 15, stk. 3 og § 23, stk. 3-5). Dette gælder både, hvor ph.d.-skolen ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet er hovedinstitution og den ph.d.-studerende gennemfører studieophold ved samarbejdsinstitutionen og i tilfælde, hvor den udenlandske samarbejdsinstitution er hovedinstitution og den ph.d.-studerende gennemfører et studieophold ved Syddansk Universitet.

Ph.d.-skolen ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet er hovedinstitution

For ph.d.-studerende, der har SDU som hovedinstitution, kan der indgås en gensidigt forpligtende samarbejdsaftale om ph.d.-uddannelse med en udenlandsk institution, herunder om bedømmelse, forsvar, gradsudstedelse m.v., der medfører, at den ph.d.-studerende får (et fælles ph.d.-bevis (joint degree) eller to ph.d.-beviser (double degree). Den ph.d.-studerende skal gennemføre ph.d.-uddannelsen i henhold til den danske ph.d.-bekendtgørelse, og skulle der vise sig et behov for afvigelser på centrale punkter, f.eks. kursuskravet i § 7, stk. 2 nr. 2 eller ph.d.-uddannelsens normering i § 4, kan der søges om dispensation i ministeriet. Samarbejdsaftalen skal indgås senest 6 måneder efter uddannelsens start. Aftalen vedrører bl.a. vejledning fra den udenlandske institution, varighed af ophold ved den udenlandske institution, aftale om bedømmelse og forsvar samt udstedelse af ph.d.-bevis. Standardblanket findes her.

Udenlandsk institution er hovedinstitution

For ph.d.-studerende, der har primærindskrivning ved en udenlandsk institution, kan der indgås en gensidigt forpligtende samarbejdsaftale om ph.d.-uddannelse, herunder bedømmelse, forsvar, gradsudstedelse m.v., der medfører, at den ph.d.-studerende får (et fælles ph.d.-bevis (joint degree) eller to ph.d.-beviser (double degree). Den ph.d.-studerende skal i udgangspunktet gennemføre ph.d.-uddannelsen i henhold til de retningslinjer og regler, der gælder ved den udenlandske institution, evt. suppleret med yderligere krav fra ph.d.-skolen. Den studerende skal som minimum gennemføre et studieophold ved ph.d.-skolen under Det Samfundsvidenskabelige Fakultet af 6 måneders varighed, have tilknyttet en vejleder fra SDU, bestå fakultetets kursus i god videnskabelig praksis, og det samlede uddannelsesforløb skal af ph.d.-skolen vurderes til at kunne sidestilles med en dansk ph.d.-uddannelse. Samarbejdsaftalen skal indgås senest 6 måneder efter uddannelsens start. Aftalen vedrører bl.a. vejledning fra den udenlandske institution, varighed af ophold ved den udenlandske institution, aftale om økonomi, tilrettelæggelse af bedømmelse og forsvar samt udstedelse af ph.d.-bevis. Standartblanket findes her.

Aftale om bedømmelsesudvalg, forsvar og ph.d.-bevis

Nedenstående forhold vedr. bedømmelsesudvalg, forsvar og ph.d.-bevis er gældende for alle ph.d.-studerende, der gennemfører et ph.d.-uddannelsesforløb i forpligtende samarbejde mellem ph.d.-skolen ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet og en udenlandsk institution. I samarbejdsaftalen mellem ph.d.-skolen, den udenlandske institution og den ph.d.-studerende skal det fremgå, hvordan proceduren for afslutning af ph.d.-forløbet vil blive tilrettelagt - herunder bedømmelsesudvalget sammensætning (jf. bek. § 26, stk. 1), hvornår den foreløbige bedømmelse skal foreligge (jf. § 26, stk. 2), samt hvornår forsvaret skal finde sted (jf. bek. § 26, 3). Af samarbejdsaftalen skal det ligeledes fremgå, om afhandlingen skal forsvares ved et fælles forsvar, eller om der afholdes to forsvar, før den ph.d.-studerende tildeles ph.d.-graden fra de samarbejdende udenlandske institutioner (jf. bek. § 15, stk. 3 og § 26). Det skal aftales, om den ph.d.-studerende tildeles en joint degree (fællesgrad) (jf. § 23, stk. 3 og 4) eller tildeles et diplom fra hver af institution (dobbeltgrad), jf. § 23, stk. 5).

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies