Menu

Formål, struktur og organisation

 1. Formål, struktur og organisation

Ph.d.-uddannelsen er en forskeruddannelse, der på internationalt niveau kvalificerer den ph.d.-studerende til selvstændigt at varetage forsknings-, udviklings- og undervisningsopgaver i den private og offentlige sektor, hvor der forudsættes et bredt kendskab til forskning. Uddannelsen gennemføres hovedsageligt ved udøvelse af forskning under vejledning.

 1.1. Struktur

Ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet udbydes ph.d.-uddannelse inden for fagområderne:

 • Erhvervsøkonomi
 • Journalistik
 • Jura
 • Samfundsvidenskab
 • Statskundskab
 • Økonomi (samfundsøkonomi)

 1.2. Ph.d.-skolens organisation

Der er etableret én central ph.d.-skole under Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, som ledes af ph.d.-skolelederen. Alle ph.d.-studerende indskrives ved ph.d.-skolen på fakultetet og tilknyttes det institut, hvor hovedvejlederen er ansat.

1.2.1. Ph.d.-skoleleder

Dekanen for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet udpeger en ph.d.-skoleleder for fakultetets ph.d.-skole for en 3-årig periode. Ph.d.-skolelederen refererer til dekanen.

 Ph.d.-skolelederen

 • Har det overordnede ansvar for ph.d.-skolens aktiviteter.
 • Forestår med inddragelse af ph.d.-udvalget planlægningen, udviklingen, kvalitetssikringen og evalueringen af ph.d.-uddannelsen.
 • Fastsætter interne retningslinjer og regler for ph.d.-skolen, herunder gennemførelse af ph.d.-uddannelsen og vejledning, efter forslag fra ph.d.-udvalget og godkendelse hos dekanen.
 • Udpeger hovedvejleder efter indstilling fra institutlederen.
 • Godkender indskrivning af ph.d.-studerende efter indstilling af fagudvalg som repræsentant for det videnskabelige personale i ph.d.-udvalget, jf. universitetslovens § 16 b, stk. 4.

 1.2.2. Ph.d.-udvalget

Ph.d.-udvalget består af fem repræsentanter for det videnskabelige personale og fem repræsentanter for de ph.d.-studerende, der vælges af og blandt disse.

 Ph.d.-udvalget

 • Indstiller formand blandt ph.d.-udvalgets videnskabelige personale og næstformand blandt de ph.d.-studerende i ph.d.-udvalget til dekanen.
 • Godkender ph.d.-planer.
 • Godkender ph.d.-kurser.
 • Godkender ansøgninger om merit og dispensation.
 • Udarbejder forslag til ph.d.-skolelederen om interne retningslinjer og vejledning.
 • Udtaler sig til ph.d.-skolelederen om evaluering af ph.d.-uddannelsen og ph.d.-vejledning.
 • Udtaler sig om sager af betydning for ph.d.-uddannelsen og ph.d.-vejledning, som dekanen eller den, som dekanen bemyndiger hertil, forelægger.
 • Indstiller sammensætning af bedømmelsesudvalg ved bedømmelse af ph.d.-afhandlingen til dekanen.

1.2.3. Fagudvalg

Der er oprettet fagudvalg for hvert af ph.d.-skolens ph.d.-programmer – dog et samlet for Statskundskab og Journalistik samt et tværgående fagudvalg for Samfundsvidenskab. Fagudvalgene består af 3-5 repræsentanter for det videnskabelige personale inden for det pågældende fagområde. Fagudvalgenes medlemmer er udpeget af ph.d.-udvalget efter indstilling fra institutlederne. Det pågældende fagområdes repræsentant i ph.d.-udvalget er født medlem og formand for fagudvalget. Fagudvalget for Samfundsvidenskab er sammensat af formændene for de fire øvrige fagudvalg med ph.d.-skolelederen som formand. Der er nedsat følgende fagudvalg: 

 • Fagudvalg for Erhvervsøkonomi
 • Fagudvalg for Jura
 • Fagudvalg for Samfundsvidenskab
 • Fagudvalg for Statskundskab/Journalistik
 • Fagudvalg for Økonomi

 Fagudvalgene fungerer som repræsentanter for det videnskabelige personale i ph.d.-udvalget og bedømmer ansøgere i forbindelse med indskrivning af ph.d.-studerende. Institutlederen kan i forbindelse med sådanne bedømmelser udvide det respektive fagudvalg med én særlig fagkyndig repræsentant fra instituttet.

 Fagudvalgene kan høres om væsentlige faglige spørgsmål, herunder enkeltsager, af ph.d.-udvalget og ph.d.-skolelederen.

 1.2.4. Ph.d.-skolens sekretariat

Ph.d.-skolens studieadministrative drift varetages af ph.d.-skolens sekretariat.

 

Ph.d.-skolens sekretariat varetager følgende opgaver

 • Indskrivning af ph.d.-studerende.

 • Studieadministration af ph.d.-uddannelsen.

 • Studieadministrativ support og vejledning af potentielle og nuværende ph.d.-studerende.

 • Webredaktion af fakultetets ph.d.-website.

 • Sekretariatsbetjening af ph.d.-skoleleder, ph.d.-udvalg og fagudvalg.

 • Sagsbehandling og opfølgning på ph.d.-udvalgets beslutninger.

 • Igangsætning og opfølgning på ph.d.-udvalgets mål og strategier inden for ph.d.-området.

 • Koordinering og opfølgning på igangsatte aftaler og aktiviteter.

 • Sagsbehandling i forbindelse med ph.d.-afhandlinger – herunder nedsættelse af bedømmelsesudvalg, modtagelse og distribution af ph.d.-afhandlinger.

 • Udstedelse af ph.d.-beviser.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies