Skip to main content

Milepæle på tredje år

Milepæle på tredje år

Ved indskrivning på 5+3 ordningen på ph.d.-skolen under SAMF gennemføres der i løbet af ph.d.-studiet tre evalueringer:

  • Evaluering efter 6-9 måneders indskrivning
  • Midtvejsevaluering efter 16-18 måneders indskrivning
  • Tredje evaluering efter 30 måneders indskrivning

Formålet med denne evaluering er at gennemføre en vurdering af projektets progression, opfølgning på evaluatorernes anbefalinger fra midtvejsevalueringen, status på planlagte/gennemførte studieelementer og feedback fra hovedvejleder omkring status på afhandlingen. Evalueringen giver desuden den ph.d.-studerende mulighed for at få en second opinion på ph.d.-projektet. Det overordnede formål er således at sikre, at forløbet afsluttes til tiden med tildeling af ph.d.-graden.

Med henblik på opfølgning på evaluatorernes anbefalinger fra midtvejs evalueringen og dermed samtidig sikre kontinuitet og ”andre øjne” på projektet, inddrages den interne evaluator igen ved denne sidste evaluering af ph.d.-forløbet. Instituttet kan ud fra en konkret vurdering vælge også at inddrage den eksterne evaluator.

Opfølgning på evaluatorernes anbefalinger fra midtvejs evalueringen skal ske på baggrund af (maks) et to-siders statuspapir fra den ph.d.-studerende.

I forbindelse med evalueringen skal hovedvejleder, forskningsgruppeleder eller institutleder endvidere drøfte karriereplaner med den ph.d.-studerende. Drøftelserne skal behandle spørgsmålet om ph.d.-studerendes potentiale i forhold til at fortsætte en karriere i akademia samt instituttets eller forskningsgruppens mulighed for at tilbyde en stilling efter endt ph.d.-forløb.

Hvor det skønnes relevant, kan den interne og/eller eksterne evaluator inddrages i drøftelserne af karriereplaner.

Materiale, der skal produceres i forbindelse med evalueringen

Den ph.d.-studerende skal i fællesskab med hovedvejleder udarbejde:

  •  To-siders (maks) statuspapir med beskrivelse af den hidtidige forskningsindsats på ph.d.-projektet (fremskridt, resultater, eventuelle udfordringer og adressering af anbefalinger fra midtvejs evalueringen) og forskningsplanerne for den resterende del af ph.d.-forløbet.
  • Oversigt over afhandlingens forventede indhold (liste over artikler, kapitler eller lignende) med angivelse af status for de forskellige dele (herunder review, publiceret, færdigskrevet, under korrektur, under udarbejdelse, under planlægning eller lignende).
  • Kortfattet oversigt over gennemførte og planlagte kurser, formidlingsaktiviteter og miljøskift/udlandsophold.
  • Risikovurdering i forhold til om projektet kan afsluttes rettidigt. Hvilke indsatser er planlagt ift. at håndtere/adressere eventuelle udfordringer?

 

Ph.d.-skolens blanket til tredje evaluering skal anvendes.

Hovedvejleder har ansvar for, at statuspapiret bliver sendt til den interne evaluator.

Hovedvejleder skal udarbejde udtalelse, der skal indeholde en vurdering af det hidtidige forløb og eventuelt planlagte justeringer og ændringer i forhold til ph.d.-planen, samt en vurdering af den ph.d.-studerendes mulighed for at gennemføre uddannelsen i henhold til ph.d.-planen.

Udtalelsen skal enten bekræfte, at ph.d.-uddannelsen gennemføres i henhold til ph.d.-planen eller redegøre for nødvendige justeringer – fx hvad mangler, og hvad skal der til for at komme i mål rettidigt.

Den interne evaluator forventes på baggrund af den ph.d.-studerendes statuspapir at adressere eventuelle kritikpunkter/risici, som den ph.d.-studerende bør være opmærksom på. Evaluatoren udarbejder en udtalelse, som sendes til hovedvejleder.

Hovedvejleders og evaluators udtalelser

Hovedvejleder sender sin og den interne evaluators udtalelse til ph.d.-skolen.

Det er hovedvejlederens ansvar, at tredje evaluering sendes rettidigt til ph.d.-skolens sekretariat – dvs. senest efter 30 måneders indskrivning.

Ph.d.-skolen sender kopi af udtalelsen fra hovedvejleder til den ph.d.-studerende, som inden for to uger har mulighed for at fremkomme med bemærkninger til udtalelsen.

Senest efter 30 måneders indskrivning gennemføres den sidste evaluering af ph.d.-forløbet inden indlevering af ph.d.-afhandlingen.

Ph.d.-skolelederen skal godkende tredje evaluering.

Ph.d.-skolelederen kan vælge at indkalde den ph.d.-studerende, og/eller hovedvejlederen og institutlederen til en samtale for at få uddbyet det skriftlige materiale, såfremt tredje evalueringen har synliggjort indikatorer på problemer med gennemførelsen af ph.d.-forløbet.

På baggrund af det skriftlige materiale og eventuelle samtaler vurderer ph.d.-skolederen efter hver evaluering, om forløbet er tilfredsstillende. Resultatet af ph.d.-skolelederens vurdering meddeles skriftligt til den ph.d.-studerende, hovedvejlederen og institutlederen. 

Hvis forløbet ikke kan godkendes, skal der gives klare begrundelser herfor og angives, på hvilke punkter forløbet ikke har været tilfredsstillende, så den ph.d.-studerende er i stand til at forholde sig konkret til manglerne. Hvis forløbet ikke godkendes, har den ph.d.-studerende en frist på to uger til at fremkomme med eventuelle bemærkninger. Herefter modtager den ph.d.-studerende et tilbud om genopretning.

Hvis ph.d.-skolelederen konkluderer, at den ph.d.-studerende ikke lever op til kravene i ph.d.-planen på trods af eventuelle justeringer, skal den ph.d.-studerende have et tilbud om rette op på ph.d.-studiet inden for 3 måneder. De 3 måneder må ikke i sig selv føre til en forlængelse af det samlede ph.d.-uddannelse. Tilbud om genopretningsforløb kan kun gives én gang under den samlede ph.d.-uddannelse.

Hvis den ph.d.-studerende ikke senest 1 uge efter modtagelsen af tilbuddet om 3 måneder til genopretning af studiet har accepteret dette, ophører indskrivningen.

Hvis den ph.d.-studerende tager imod tilbuddet om at genoprette studieforløbet, nedsætter ph.d.-skolelederen et bedømmelsesudvalg bestående af to fagkyndige bedømmere samt hovedvejlederen. Bedømmelsesudvalget skal opstille konkrete mål for, hvorledes den ph.d.-studerende inden for de 3 måneder kan genoprette studieforløbet, og vurdere om der er behov for ændringer i ph.d.-planen.

Ved udløbet af de 3 måneder foretager bedømmerne en ny evaluering inden for måned, hvor det vurderes om den ph.d.-studerende har opfyldt de opstillede mål og studieforløbet kan fortsættes.

Hvis evalueringen efter udløbet af de 3 måneder er positiv, godkender ph.d.-skolelederen evalueringen og ph.d.-studiet kan fortsætte. Ph.d.-skolelederen orienterer skriftligt den ph.d.-studerende og hovedvejlederen om afgørelsen.

Hvis evalueringen efter udløbet af de 3 måneder fortsat er negativ, ophører indskrivningen. Ph.d.-skolelederen underretter snarest et eventuelt andet ansættelsessted om, at indskrivningen er bragt til ophør. Ph.d.-skolelederen orienterer skriftligt den ph.d.-studerende og hovedvejlederen om afgørelsen. Den ph.d.-studerende kan inden for 1 uge indsende bemærkninger til dekanen om ph.d.-skolelederens afgørelse. Den endelig afgørelse træffes i dette tilfælde af dekanen.

For mere information vedrørende ph.d.-skolens retningslinjer i forbindelse med indlevering af afhandlingen og afholdelsen af ph.d.-forsvarer, se her.

Sidst opdateret: 18.01.2019