Skip to main content

Milepæle på andet år

Milepælene på andet år

Ved indskrivning på 5+3 ordningen på ph.d.-skolen under SAMF gennemføres der i løbet af ph.d.-studiets tre evalueringer:

 • Evaluering efter 6-9 måneders indskrivning
 • Midtvejsevaluering efter 16-18 måneders indskrivning
 • Tredje evaluering efter 30 måneders indskrivning

Formålet med midtvejsevalueringen er at få tilvejebragt et grundlag for og en vurdering af projektets udvikling og opnåede resultater.

Evalueringen giver således et grundlag for en eventuel justering af planerne for den resterende studieperiode. Evalueringen giver endvidere den ph.d.-studerende mulighed for at få en second opinion på ph.d.-projektet ved inddragelse af en intern og en ekstern evaluator ud over hovedvejleder. Endelig muliggør evalueringen, at ph.d.-skolen rettidigt kan sætte ind med tilbud om genopretningsforløb i de tilfælde, hvor dette skønnes nødvendigt.

Det overordnede formål er at sikre, at forløbet afsluttes til tiden med en tildeling af ph.d.-graden.

I forbindelse med midtvejsevalueringen opfordrer ph.d.-skolen hovedvejleder, forskningsgruppeleder eller institutleder til endvidere at drøfte karriereplaner med den ph.d.-studerende. Drøftelserne kan behandle spørgsmålet om den ph.d.-studerendes potentiale i forhold til at fortsætte en karriere i akademia samt instituttets eller forskningsgruppens mulighed for at tilbyde en stilling efter endt ph.d.-forløb.

Drøftelsen af karriereplaner er ikke en obligatorisk del af midtvejsevalueringen, men et tilbud til den ph.d.-studerende. Hvor det skønnes relevant, kan den interne og/eller eksterne evaluator inddrages i drøftelserne af karriereplaner.

Materiale, der skal produceres i forbindelse med midtvejs evalueringen

De to evaluatorers evaluering baseres på følgende materiale:

 • skriftligt materiale udarbejdet af den ph.d.-studerende og som præsenteres på midtvejsseminaret (midtvejsevalueringsseminaret) for hovedvejleder, evaluatorer og evt. forskningsgruppe/institut
 • en statusrapport fra den ph.d.-studerende og hovedvejlederen. Rapporten udarbejdes af den ph.d.-studerende og hovedvejlederen i fællesskab, og den specielle blanket til midtvejsevalueringen anvendes
 • en vejlederudtalelse fra hovedvejlederen

Ad skriftligt materiale

En midtvejsevaluering baseres på skriftligt materiale udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Materialet kan eksempelvis være (udkast til) en eller flere artikler eller kapitler, der forventes at indgå i den endelige afhandling. Det kan også være andet skriftligt materiale udarbejdet som del af ph.d.-projektet, fx detaljeret forskningsplan, spørgeskemaer, interview-guides, dataoversigter, teorioversigter eller lignende.

Materialet skal give evaluatorerne mulighed for at vurdere forskningsdesignet/-metode og de foreløbige resultater og have et omfang på 20-50 sider. Materialet forventes ikke særskilt redigeret eller bearbejdet til evalueringsformålet.

 

Ad statusrapport

Statusrapporten udarbejdes som nævnt af den ph.d.-studerende og hovedvejleder i fællesskab, og blanket til midtvejsevaluering anvendes hertil.

Statusrapporten skal indeholde cirka en-to siders beskrivelse af:

 • Den hidtidige forskningsindsats på ph.d.-projektet; udvikling, resultater, eventuelle forhindringer osv.
 • Forskningsplanerne for den resterende del af ph.d.-perioden, herunder en beskrivelse af eventuelle justeringer i forhold til ph.d.-planen.
 • Oplysninger om konkrete emner, som ønskes drøftet ved seminaret.

Statusrapporten skal endvidere indeholde en risikovurdering af projektet. Risikovurderingen forventes at fylde (maks) en side. Det er således ikke forventningen, at der tilvejebringes bilag m.m. i risikovurderingen. Hvor relevant kan følgende spørgsmål inddrages i risikovurderingen:

 • Er der indikatorer på, at projektet ikke afsluttes rettidigt? Hvis ja, hvori består udfordringerne?
 • Hvad vurderes at være den største, enkelte risikofaktor ift. en succesfuld gennemførelse af ph.d.-projektet; fx afgrænsning af emne, den valgte metodes anvendelighed ift. afhandlingens/projektets mål, forsinkelse pga. dataindsamling, arbejdsforpligtelsens omfang.
 • Hvilke indsatser er planlagt ift. at håndtere/adressere det nævnte?

Statusrapporten skal endvidere indeholde:

 • Kortfattet oversigt over gennemførte og planlagte kurser, formidlingsaktiviteter, udlandsophold, afvikling af arbejdsforpligtelse for ansatte ph.d.-studerende samt oplysninger om vejledningens form og omfang.
 • Oplysninger om evaluatorer og dato for midtvejsseminaret.
 • Eventuelt andre oplysninger, der kan være relevante for vurderingen af forløbet.

Ad vejlederudtalelse fra hovedvejlederen

Hovedvejleders udtalelse skal fremgå af ph.d.-skolens blanket til midtvejsevaluering.

 

Drøftelse af karrierplaner

I forbindelse med midtvejsevalueringen opfordrer ph.d.-skolen hovedvejleder, forskningsgruppeleder eller institutleder til endvidere at drøfte karriereplaner med den ph.d.-studerende. Drøftelserne kan behandle spørgsmålet om den ph.d.-studerendes potentiale i forhold til at fortsætte en karriere i akademia samt instituttets eller forskningsgruppens mulighed for at tilbyde en stilling efter endt ph.d.-forløb.

Drøftelsen af karriereplaner er ikke en obligatorisk del af midtvejsevalueringen, men et tilbud til den ph.d.-studerende. Hvor det skønnes relevant, kan den interne og/eller eksterne evaluator inddrages i drøftelserne af karriereplaner.

For at styrke grundlaget for midtvejsevalueringen, herunder sikre en second opinion på projektet, og for at give et bredt grundlag for eventuelle justeringer i ph.d.-projektet, inddrages to evaluatorer i forbindelse med midtvejsevalueringen.

 

Evaluatorerne udpeges formelt af institutlederen efter anmodningen og indstillinger fra hovedvejlederen. Den ene må være internt for instiuttet ( dog ikke hoved- eller medvejlederen), mens den anden ikke må være ansat på Syddansk Universitet. 

 

Evaluatorerne skal være professorer, fuldtidsansatte lektorer eller have tilsvarende faglige kvalifikationer inden for det relevante fagområde. Det bør tilstræbes, at der er en ligelig kønsfordeling.

 

Fremsendelse af materiale til evaluatorer

Hovedvejlederen har ansvaret for, at det skriftlige materiale sammen med ph.d.-planen og statusrapporten sendes til evaluatorerne i god tid inden seminaret, således at evaluatorerne har mulighed for at sætte sig ind i materialet.

Hovedvejleder har ansvaret for, at der mellem evaluatorer, vejledere og den ph.d.-studerende aftales et tidspunkt for et midtvejsseminaret. Seminaret skal som nævnt holdes 16-18 måneder efter indskrivning, men kan udskydes, eksempelvis af hensyn til den ph.d.-studerendes udlandsophold.

 

Det er hovedvejleder, der afgør den tidsmæssige placering af seminaret i intervallet 16-18 måneder på grundlag af en vurdering af, hvad der er mest hensigtsmæssigt i forhold til det konkrete projekt.

 

Seminaret ledes af hovedvejlederen. På seminaret skal den ph.d.-studerende have mulighed for at præsentere det fremsendte materiale og diskutere det med evaluatorerne. Ph.d.-vejlederne kan deltage i diskussionen, og hovedvejlederen kan tillade,  også andre tilstedeværende deltager. Der er umiddelbart ikke nogen begrænsning i forhold til de temaer, som evaluatorerne kan vælge at diskutere med den ph.d.-studerende. Det skal dog bemærkes, at formålet med drøftelserne er at bidrage til, at ph.d.-studiet afsluttes til tiden.

  

Instituttet sørger for, at der reserveres et passende lokale til seminaret og annoncerer seminaret på instituttets hjemmeside og til instituttet på eventuel anden vis.

Evaluatorere

De udarbejder på baggrund af materialet og seminaret en udtalelse om det hidtidige ph.d.-forløb og planerne for ph.d.-projektet.

 

I udtalelsen kan evaluatorerne fremkomme med forslag og anbefalinger til det fremtidige arbejde. Evaluatorerne forventes at udtale sig om stærke/svage sider og eventuelle risici, som den ph.d.-studerende skal være opmærksom på.

 

Der er ikke formuleret konkrete krav til omfanget af evaluatorernes udtalelser.

 

Evaluatorerne kan afgive en fælles udtalelse eller to individuelle udtalelser, som sendes til hovedvejlederen snarest muligt, og senest to uger efter seminaret. Den ph.d.-studerende skal samtidigt have en kopi af udtalelsen, og har inden for to uger mulighed for at fremkomme med bemærkninger til udtalelsen.

 

Hovedvejleder

Udarbejder ligeledes en vurdering af den hidtidige forløb og eventuelt planlagte justeringer og ændringer i forhold til den oprindelige ph.d.-planen.

 

Udtalelsen fra hovedvejleder bør indeholde en vurdering af den ph.d.-studerendes mulighed for at gennemføre uddannelsen i henhold til ph.d.-planen. I udtalelsen bør hovedvejleder således forholde sig til stærke/svage sider og eventuelle risici, som den ph.d.-studerende skal være opmærksom på.

Udtalelsen skal således enten bekræfte, at ph.d.-uddannelsen gennemføres i henhold til ph.d.-planen eller redegøre for nødvendige justeringer.

Herudover redegøres kort for, at der er gennemført drøftelser af karriereplaner efter opnåelse af ph.d.-graden.

Hovedvejleder er ansvarlig for, at det samlede materiale – dvs. statusrapport og evaluatorernes udtalelse samt hovedvejleders udtalelse sendes til ph.d.-skolens sekretariat senest en måned efter afholdelsen af midtvejsseminaret.

Ph.d.-skolen sender kopi af udtalelsen fra hovedvejleder til den ph.d.-studerende, som inden for to uger har mulighed for at fremkomme med bemærknnger til udtalelsen.

 

Deadlines

Senest 16-18 måneder efter indskrivning skal den ph.d.-studerende og hovedvejlederen udarbejde en statusrapport samt samle det skriftelige materiale, der er grudlaget for evalueringen (se nærmere nedenfor). Hovedvejleder har ansvaret for, at det sendes til de to evaluatorer.

Seminaret, der afholdes i forbindelse med midtvejs evalueringen, skal som hovedregel holdes 16-18 måneder efter indskrivning. Der kan i særlige tilfælde dispenseres herfra, fx såfremt den ph.d.-studerende er på udlandsophold i den nævnte periode.

Ph.d.-skolelederen skal godkende den samlede midtvejsevaluering.

Ph.d.-skolelederen kan vælge at indkalde den ph.d.-studerende og/eller hovedvejlederen samt institutleder til en samtale for at få uddybet det skriftlige materiale, såfremt midtvejsevalueringen har synliggjort indikatorer på problemer med gennemførelsen af ph.d.-forløbet.

På baggrund af det skriftlige materiale og eventuelle samtaler vurderer ph.d.-skolelederen efter hver evaluering, om forløbet er tilfredsstillende. Resultatet af ph.d.-skolelederens vurdering meddeles skriftligt til den ph.d.-studerende, hovedvejlederen og institutlederen.

Hvis forløbet ikke kan godkendes, skal der gives klare begrundelser herfor og angives, på hvilke punkter forløbet ikke har været tilfredsstillende, så den ph.d.-studerende er i stand til at forholde sig konkret til manglerne. Hvis forløbet ikke godkendes, har den ph.d.-studerende en frist på to uger til at fremkomme med eventuelle bemærkninger. Herefter modtager den ph.d.-studerende et tilbud om genopretning.

Hvis ph.d.-skolelederen konkluderer, at den ph.d.-studerende ikke lever op til kravene i ph.d.-planen på trods af eventuelle justeringer, skal den ph.d.-studerende have et tilbud om rette op på ph.d.-studiet inden for 3 måneder. De 3 måneder må ikke i sig selv føre til en forlængelse af det samlede ph.d.-uddannelse. Tilbud om genopretningsforløb kan kun gives én gang under den samlede ph.d.-uddannelse.

Hvis den ph.d.-studerende ikke senest 1 uge efter modtagelsen af tilbuddet om 3 måneder til genopretning af studiet har accepteret dette, ophører indskrivningen.

Hvis den ph.d.-studerende tager imod tilbuddet om at genoprette studieforløbet, nedsætter ph.d.-skolelederen et bedømmelsesudvalg bestående af to fagkyndige bedømmere samt hovedvejlederen. Bedømmelsesudvalget skal opstille konkrete mål for, hvorledes den ph.d.-studerende inden for de 3 måneder kan genoprette studieforløbet, og vurdere om der er behov for ændringer i ph.d.-planen.

Ved udløbet af de 3 måneder foretager bedømmerne en ny evaluering inden for måned, hvor det vurderes om den ph.d.-studerende har opfyldt de opstillede mål og studieforløbet kan fortsættes.

Hvis evalueringen efter udløbet af de 3 måneder er positiv, godkender ph.d.-skolelederen evalueringen og ph.d.-studiet kan fortsætte. Ph.d.-skolelederen orienterer skriftligt den ph.d.-studerende og hovedvejlederen om afgørelsen.

Hvis evalueringen efter udløbet af de 3 måneder fortsat er negativ, ophører indskrivningen. Ph.d.-skolelederen underretter snarest et eventuelt andet ansættelsessted om, at indskrivningen er bragt til ophør. Ph.d.-skolelederen orienterer skriftligt den ph.d.-studerende og hovedvejlederen om afgørelsen. Den ph.d.-studerende kan inden for 1 uge indsende bemærkninger til dekanen om ph.d.-skolelederens afgørelse. Den endelig afgørelse træffes i dette tilfælde af dekanen.

Sidst opdateret: 03.08.2020