Skip to main content

 

Milepæle på Del A

Ved indskrivning på 4+4 ordningen på ph.d.-skolen under SAMF gennemføres der i løbet af ph.d.-studiet tre evalueringer:

 • Evaluering efter 12-15 måneders indskrivning
 • Kvalifikationseksamen og ph.d.-seminar efter 24 måneders indskrivning
 • Tredje evaluering efter 42 måneders indskrivning

Del A består af udarbejdelse af plan for forsknings- og arbejdsaktiviteterne, samt af kurser, de resterende fag på kandidatuddannelsen, indledende arbejde med afhandlingen, arbejdsopgaver for instituttet og kvalifikationseksamen.

Den studerende mangler ved indskrivningen på 4+4-ordningen at bestå 60 ECTS for at erhverve kandidatgraden. Del A skal derfor omfatte ph.d.-kursusaktivitet på 30 ECTS og kandidatkurser svarende til mindst 60 ECTS, heraf 30 ECTS til kvalifikationseksamen.

Det anbefales, at kursusprogrammet på del A omfatter en væsentlig del af det samlede kursusprogram, eventuelt kan hele kursusprogrammet (inkl. de 30 ECTS på del B) gennemføres på del A.

Kandidatfag, der ikke er godkendt i forhold til profilen for kandidatuddannelsen skal godkendes af det respektive studienævn. Alle fag, der følges ved en anden institution end SDU og som skal meritoverføres til kandidatdelen, skal endvidere forhåndsgodkendes af det respektive studienævn. Det er den ph.d.-studerendes ansvar selv at søge studienævnet om disse godkendelser.

Ph.d.-planen er en samlet plan for ph.d.-projektet, og de øvrige elementer der indgår i ph.d.-uddannelsen. Ph.d.-planen skal være godkendt af ph.d.-udvalget senest 3 måneder efter ph.d.-uddannelsen er påbegyndt, jf. ph.d.-bekendtgørelsens § 9.

Ph.d.-planen skal sikre en hurtig forventningsafklaring mellem den ph.d.-studerende og hovedvejlederen om projektet, vejledningen og uddannelsen i øvrigt.

Ph.d.-planen skal være så præcis som det er muligt, men kan løbende justeres og præciseres - eksempelvis i forbindelse med statusseminar, kvalifikationseksamen og tredje evaluering. Det vil sige, at planer for ophold på andre forskningsinstitutioner, kursusdeltagelse, afhandlingens form m.v., der ikke er på plads efter 2 måneder, efterfølgende kan tilføjes.

Ph.d.-planen skal underskrives af hovedvejlederen, den ph.d.-studerende og institutlederen inden den sendes til ph.d.-skolen og skal være ph.d.-skolens sekretariat i hænde senest 2 måneder efter ph.d.-uddannelsens start. Ph.d.-skolens blanket skal anvendes. Ph.d.-planen godkendes af ph.d.-udvalget.

Den godkendte ph.d.-plan danner grundlag for den løbende evaluering af ph.d.-projektet og -studiets fremdrift.

Ph.d.-planen må gerne bygge på hele eller dele af den projektbeskrivelse, som indgik i ansøgningen til ph.d.-projektet.

Ph.d.-planen skal indeholde:

 1. Oplysning om fagområde, instituttilknytning og evt. tilknytning til et forskeruddannelsesprogram.
 2. Tidsplan for det samlede ph.d.-forløb, som redegør for færdiggørelsen af forløbets enkelte dele.
 3. Aftale om vejledningens form. Det skal oplyses, hvor mange vejledningstimer, der forventes pr. semester, og rollefordelingen mellem hoved- og medvejleder, samt  i hvilket omfang, de står til rådighed for den ph.d.-studerende.
 4. Plan for ph.d.-projektet. Projektbeskrivelse for forskningsprojektet, herunder angivelse af forskningsspørgsmål, teori og metode samt beskrivelse af eventuelle delprojekter og milepæle.
 5. Plan for afhandlingens form (monografi eller artikler).
 6. Plan for ph.d.-kurser. Sammensætningen af ph.d.-kurser skal ske i samråd med hovedvejleder. Fagbeskrivelser for planlagte kurser skal om muligt vedlægges.
 7. Plan for deltagelse i aktive forskermiljøer – herunder ophold ved andre, primært udenlandske, forskningsinstitutioner, private forskningsvirksomheder m.v.
 8. Plan for videnformidling.
 9. Aftaler om ophavsret. Gennemføres ph.d.-studiet i samarbejde med flere parter, skal ph.d.-planen inkludere en aftale om ophavsrettigheder og rettigheder til indsamlet datamateriale. Eventuelle indskrænkninger i ophavsrettigheder skal godkendes af dekanen efter indstilling fra ph.d.-skolelederen. Hvis ikke særlige forhold gør sig gældende, skal afhandlingen offentliggøres.
 10. En finansieringsplan (budget). Finansieringen af ph.d.-studiet skal være godkendt i forbindelse med indskrivningen. Det skal fremgå om forskeruddannelsen finansieres af interne eller eksterne midler.
 11. Udtalelse fra hovedvejleder om ph.d.-planen og den ph.d.-studerendes forudsætninger i forhold til planen, herunder en vurdering af om det er realistisk at den ph.d.-studerende kan gennemføre planen inden for ph.d.-perioden.
Ph.d.-planen skal være godkendt af ph.d.-udvalget senest 3 måneder efter indskrivning. For at sikre, at godkendelse er på plads rettidigt skal ph.d.-planen være ph.d.-skolens sekretariat i hænde senest 2 måneder efter indskrivning.

Ud over de regelmæssige evalueringer skal ph.d.-forløbet evalueres, hvis der sker større ændringer af ph.d.-projektet eller andre elementer i ph.d.-planen. Større ændringer kan eksempelvis være betydelige ændringer af forskningsdesign, data- eller teorigrundlag. Det kan også være betydelige ændringer i tidsplanerne, herunder forsinkelser af delelementer. Endelig kan der være tale om ændring af afhandlingens form, ændring af stedet for eller betydelige ændringer af varigheden af udlandsophold, eller betydelige ændringer i kursusprogrammet eller formidlingsaktiviteter.

I tilfælde af sådanne ændringer udarbejder den ph.d.-studerende og hovedvejlederen i fællesskab en beskrivelse af ændringerne og baggrunden herfor. Beskrivelsen fremsendes til ph.d.-skolens sekretariat. Det er hovedvejlederens ansvar at rapporten indsendes.

Sammen med beskrivelsen af ændringerne fremsendes en udtalelse fra hovedvejlederen med en vurdering af det hidtidige forløb og de planlagte ændringer i forhold til ph.d.-planen, samt en vurdering af den ph.d.-studerendes mulighed for at gennemføre uddannelsen i henhold til ph.d.-planen. Udtalelsen skal enten bekræfte, at ph.d.-uddannelsen gennemføres i henhold til ph.d.-planen, eller redegøre for nødvendige justeringer. Den ph.d.-studerende skal have en kopi af udtalelsen, og har inden for 2 uger mulighed for at fremkomme med bemærkninger til udtalelsen.

Formålet med denne evaluering er at sikre et indledende overblik over ph.d.-forløbet med fokus på afgrænsning, kvalitet og progression i ph.d.-projektet. Dette skaber mulighed for dels at sikre optimal planlægning af den ph.d.-studerendes udlandsophold/miljøskifte, dels mulighed for tidlig håndtering af eventuelle risikofaktorer.

 

Første evaluering af ph.d.-forløbet skal være afholdt efter 12-15 måneders indskrivning.

Denne evaluering afvikles som et statusseminar med præsentation af ph.d.-projektet for forskningsgruppen/instituttet. Det vil være op til det resåektive institut at definere form, men det vil være et krav, at der sker en tilbagemelding til ph.d.-skolen fra den ph.d.-studerende og hovedvejleder om, hvordan og hvornår statusseminaret er afviklet, samt hvem der har deltaget. Ph.d.-skolens blanket til evaluering efter 12-15 måneder (statusseminar) skal anvendes.

Ph.d.-skolen registrerer og godkender, når evalueringen har fundet sted.

Ph.d.-skolelederen skal godkende evalueringen. Resultatet af ph.d.-skolelederens vurdering meddeles skriftligt til den ph.d.-studerende, hovedvejlederen og Institutlederen.

Ph.d.-skolelederen kan vælge at indkalde den ph.d.-studerende og/eller hovedvejlederen til en samtale for at få uddybet det skriftlige materiale.

På baggrund af det skriftlige materiale og eventuelle samtaler vurderer ph.d.-skolelederen efter hver evaluering om forløbet er tilfredsstillende. Resultatet af ph.d.-skolelederens vurdering meddeles skriftligt til den ph.d.-studerende og hovedvejlederen.

Ved godkendelse af studieforløbet sker der automatisk en forlængelse af indskrivningen.

Hvis forløbet ikke kan godkendes, skal der gives klare begrundelser herfor og angives, på hvilke punkter forløbet ikke har været tilfredsstillende, så den ph.d.-studerende er i stand til at forholde sig konkret til manglerne. Hvis forløbet ikke godkendes, har den ph.d.-studerende en frist på 2 uger til at fremkomme med eventuelle bemærkninger. Herefter modtager den ph.d.-studerende et tilbud om genopretning.

Del A afsluttes med en kvalifikationseksamen og et efterfølgende ph.d.-seminar, som afholdes senest 24 måneder efter indskrivning. Kvalifikationseksamen og det efterfølgende ph.d.-seminar kan med fordel afvikles samme dag evt. med kvalifikationseksamen først på dagen og ph.d.-seminar sidst på dagen. Det anbefales, at kvalifikationseksamen og ph.d.-seminaret afholdes i god tid inden udløbet af del A – dvs. mindst 1 måned inden udløbet af del A.

Kvalifikationseksamen skal vise, at den ph.d.-studerende har opnået et kvalifikationsniveau svarende til en kandidateksamen, og ph.d.-seminaret skal give et bredt grundlag for vurdering af den ph.d.-studerendes mulighed for at gennemføre ph.d.-uddannelsen og eventuelt justere i ph.d.-projektet.

Deadlines

Kvalifikationseksamen og ph.d.-seminar skal afholdes senest 24 måneder efter indskrivning på 4+4-ordningen. Den ph.d.-studerende afleverer ca. 1½ måned før kvalifikationseksamen finder sted materiale til kvalifikationseksamen og det efterfølgende ph.d.-seminar via Black board.

Senest 24 måneder efter indskrivning skal den ph.d.-studerende udarbejde en statusrapport samt samle det skriftlige materiale, der er grundlaget for evalueringen (se nærmere nedenfor). Hovedvejleder har ansvar for, at det sendes til de to evaluatorer.

 

Fastlæggelse af dato for afholdelse af kvalifikationseksamen og ph.d.-seminar

Studiekontakten indhenter dato for kvalifikationseksamen og censorforslag hos vejleder og sender til godkendelse ved censorformandsskabet. Studiekontakten giver vejleder, intern evaluator og censor besked. Hovedvejleder, instituttet og ph.d.-studerende aftaler sammen dato, tidspunkt og lokation for ph.d.-seminaret. Det anbefales, at kvalifikationseksamen og ph.d.-seminaret afvikles samme dag.

Der inddrages to evaluatorer - gerne en fra instituttet (intern evaluator). Denne må ikke være hoved- eller medvejlederen, og én uden for Syddansk Universitet (censor). Evaluatorerne udpeges af institutlederen efter anmodning og indstilling fra hovedvejlederen, eventuelt i samarbejde med andre vejledere. Evaluatorerne skal være professorer, fuldtidsansatte lektorer eller have tilsvarende faglige kvalifikationer inden for det relevante fagområde.

Kvalifikationseksamen sker med udgangspunkt i en del af ph.d.-afhandlingen. Som minimum skal et kapitel eller en artikel til afhandlingen - evt. i form af et litteraturreview eller en metodegennemgang. Indholdet i det skriftlige arbejde skal være af en sådan karakter, at det som minimum ækvivalerer de faglige krav for et kandidatspeciale. Den ph.d.-studerende skal have materialet forberedt således at det kan afleveres via Blackboard senest 1½ måned før kvalifikationseksamen finder sted.

Til brug for ph.d.-seminaret anvendes skemaet til Kvalifikationseksamen og ph.d.-seminar og eventuelt supplerende skriftligt materiale udarbejdet af den ph.d.-studerende, eksempelvis (udkast til) yderligere artikler eller kapitler, der forventes at indgå i den endelige afhandling, detaljeret forskningsplan, spørgeskemaer, interview-guides, dataoversigter, teorioversigter eller lignende. Det samlede materiale skal give evaluatorerne mulighed for at vurdere forskningsdesignet og de foreløbige resultater. Det supplerende materiale bør ikke overstige 50 sider.

Kvalifikationseksamen afvikles som en specialeeksamen. Den ph.d.-studerende skal have mulighed for at præsentere hovedtrækkene i eksamensmaterialet. Efterfølgende eksamineres den studerende af hovedvejleder og udefrakommende ekstern evaluator (censor).

På baggrund af kvalifikationseksamen giver hovedvejleder og ekstern evaluator en karakter efter 7-trinsskalaen der udtrykker målopfyldelsen i forhold til kravene til et kandidatspeciale. For at bestå kræves mindst karakteren 02. Reeksamen/sygeeksamen kan afholdes, men skal være bestået senest tre måneder efter den første eksamen. Kun vejleder og den eksterne evaluator (censor) må være til stede under voteringen. Studiekontakten registrerer protokollen og sender kopi af protokol til eksamenskontoret.

Umiddelbart efter kvalifikationseksamen afholdes ph.d.-seminaret. Seminaret ledes af hovedvejlederen. På seminaret skal den ph.d.-studerende have mulighed for at præsentere sin forskningsplan og eventuelt yderligere fremsendt materiale og diskutere det med evaluatorerne. Ph.d.-vejlederne kan deltage i diskussionen, og hovedvejlederen kan tillade at også andre tilstedeværende deltager.

Evaluatorerne udarbejder på baggrund af materialet og seminaret en bedømmelse af det hidtidige ph.d.-forløb og planerne for ph.d.-projektet. I bedømmelsen kan evaluatorerne fremkomme med eventuelle forslag og ideer til det fremtidige arbejde. Evaluatorerne har mulighed for at vælge at fremkomme med kommentarer og vurderinger enten i en fælles udtalelse eller i to individuelle udtalelser. Evaluatorernes udtalelse skal sendes til hovedvejlederen snarest muligt, og senest to uger efter seminaret. Den ph.d.-studerende skal samtidigt have en kopi af udtalelsen, og har inden for to uger mulighed for at fremkomme med bemærkninger til udtalelsen. Hovedvejleder har ansvaret for at fremsende evaluatorernes udtalelse(r) til ph.d.-skolens sekretariat.

På baggrund af rapporten, kvalifikationseksamen og ph.d.-seminaret udarbejder hovedvejlederen en vurdering af det hidtidige forløb og eventuelt planlagte justeringer og ændringer, og om hvorvidt den studerende findes egnet til at fortsætte på del B og dermed fuldføre ph.d.-uddannelsen. Det skal fremgå af udtalelsen, hvilken karakter den ph.d.-studerende opnåede ved kvalifikationseksamen. Den ph.d.-studerende skal have en kopi af udtalelsen, og har inden for to uger mulighed for at fremkomme med bemærkninger til udtalelsen. Hovedvejlederens vurdering sendes til ph.d.-skolens sekretariat samtidigt med at instituttet opretter anmodning om ansættelse uden opslag i SDUJob.

Materiale, der produceres i forbindelse med kvalifikationseksamenen og ph.d.-seminaret

De to evaluatorers evaluering baseres på følgende materiale:

 • Skriftligt materiale udarbejdet af den ph.d-studerende og som præsenteres på ph.d.-seminaret for hovedvejleder, evaluatorer og evt. forskningsgruppe/institut
 • En status fra den ph.d.-studerende og hovedvejlederen. Rapporten udarbejdes af den ph.d.-studerende og hovedvejlederen i fællesskab, og den specielle blanket til ph.d.-seminaret anvendes.
 • En vejlederudtalelse fra hovedvejlederen

Ad skriftligt materiale

Den ph.d.-studerende afleverer ca. 1½ måned før kvalifikationseksamen finder sted materiale til kvalifikationseksamen og det efterfølgende ph.d.-seminar via Blackboard. Materialet omfatter:

Evalueringen udarbejdes som nævnt af den ph.d.-studerende og hovedvejleder i fællesskab, og blanket til ph.d.-seminaret anvendes hertil.

Ph.d.-seminaret skal indeholde cirka en-to siders beskrivelse af:

 • En hidtidige forskningsindsats på ph.d.-projektet; udvikling, resultater, eventuelle forhindringer osv
 • Forskningsplanerne for den resterende del af ph.d.-perioden, herunder en beskrivelse af eventuelle justeringer i forhold til ph.d.-planen
 • Oplysninger om konkrete emner, som ønskes drøftet ved seminaret

 

Evalueringen skal endvidere indeholde en risikovurdering af projektet. Risikovurderingen forventes at fylde (maks) én side. Det er således ikke forventningen, at der tilvejebringes bilag m.m. i risikovurderingen. Hvor relevant kan følgende spørgsmål inddrages i risikovurderingen:

 • Er der indikatorer på, at projektet ikke afsluttes rettidigt? Hvis ja, hvori består udfordringerne?
 • Hvad vurderes at være den største, enkelte risikofaktor ift. en succesfuld gennemførelse af ph.d.-projektet; fx afgrænsning af emne, den valgte metodes anvendelighed ift. afhandlingens/projektets mål, forsinkelse pga. dataindsamling, arbejdsforpligtelsens omfang
 • Hvilke indsatser er planlagt ift. at håndtere/adressere det nævnte?

 

Evalueringen skal endvidere indeholde:

 • Kortfattet oversigt over gennemførte og planlagte kurser, formidlingsaktiviteter, udlandsophold, afvikling af arbejdsforpligtelse for ansatte ph.d.-studerende samt oplysninger om vejledningens form og omfang
 • Oplysninger om evaluatorer og dato for ph.d.-seminaret
 • Eventuelt andre oplysninger, der kan være relevante for vurderingen af forløbet

Evalueringen kan endvidere indeholde:

 • I forbindelse med ph.d.-seminaret opfordrer ph.d.-skolen hovedvejleder, forskningsgruppeleder eller institutleder til endvidere at drøfte karriereplaner med den ph.d.-studerende. Drøftelserne kan behandle spørgsmålet om den ph.d.-studerendes potentiale i forhold til at fortsætte en karriere i akademia samt instituttets eller forskningsgruppens mulighed for at tilbyde en stilling efter endt ph.d.-forløb
 • Drøftelsen af karriereplaner er ikke en obligatorisk del af ph.d.-seminaret, men et tilbud til den ph.d.-studerende. Hvor det skønnes relevant, kan den interne og/eller eksterne evaluator inddrages i drøftelserne af karriereplaner

Materialet til kvalifikationseksamen skal indeholde:

 • Materiale til kvalifikationseksamen er den del (artikel eller kapitel) af afhandlingen, der foreligger i færdig form (max 50 sider)

Materiale til ph.d.-seminar skal indeholde:

 • Materiale til ph.d.-seminar er eksempelvis udkast til kapitler eller artikler, der skal indgå i afhandlingen, spørgeskema, dataoversigter, teorioversigter eller lign
 • Eventuelt andre oplysninger, der kan være relevante for vurderingen af forløbet

Ad vejlederudtalelse fra hovedvejlederen

Hovedvejleders udtalelse skal fremgå af ph.d.-skolens blanket til kvalifikationseksamen og ph.d.-seminaret.

 

Evaluatorernes og hovedvejleders udtalelse efter seminarets gennemførelse

Evaluatorerne udarbejder på baggrund af materialet og seminaret en udtalelse om det hidtidige ph.d.-forløb og planerne for ph.d.-projektet.

I udtalelsen kan evaluatorerne fremkomme med forslag og anbefalinger til det fremtidige arbejde. Evaluatorerne forventes at udtale sig om stærke/svage sider og eventuelle risici, som den ph.d.-studerende skal være opmærksom på.

 

Der er ikke formuleret konkrete krav til omfanget af evaluatorernes udtalelser.

 

Evaluatorerne kan afgive en fælles udtalelse eller to individuelle udtalelser, som sendes til hovedvejlederen snarest muligt, og senest to uger efter seminaret. Den ph.d.-studerende skal samtidigt have en kopi af udtalelsen, og har inden for to uger mulighed for at fremkomme med bemærkninger til udtalelsen.

Hovedvejlederen udarbejder ligeledes en vurdering af det hidtidige forløb og eventuelt planlagte justeringer og ændringer i forhold til den oprindelige ph.d.-plan.

Udtalelsen fra hovedvejleder bør indeholde en vurdering af den ph.d.-studerendes mulighed for at gennemføre uddannelsen i henhold til ph.d.-planen. I udtalelsen bør hovedvejleder således forholde sig til stærke/svage sider og eventuelle risici, som den ph.d.-studerende skal være opmærksom på.

Udtalelsen skal således enten bekræfte, at ph.d.-uddannelsen gennemføres i henhold til ph.d.-planen eller redegøre for nødvendige justeringer.

Herudover redegøres kort for, om der er gennemført drøftelser af karriereplaner efter opnåelse af ph.d.-graden, samt konklusionerne heraf.

Hovedvejleder er ansvarlig for, at det samlede materiale – dvs. statusrapport og evaluatorernes udtalelse samt hovedvejleders udtalelse sendes til ph.d.-skolens sekretariat senest en måned efter afholdelsen af ph.d.-seminaret.

 

Ph.d.-skolen sender kopi af udtalelsen fra hovevejleder til den ph.d.-studerende, som inden for to uger har mulighed for at fremkomme med bemærkninger til udtalelsen.

Ph.d-skolelederen skal godkende den samlede ph.d.-seminar.

Ph.d.-skolelederen kan vælge at indkalde den ph.d.-studerende og/eller hovedvejlederen samt institutlederen til en samtale for at få uddybet det skriftlige materiale, såfremt ph.d.-seminaret har synliggjort indikatorer på problemer med gennemførelsen af ph.d.-forløbet.

På baggrund af det skriftlige materiale og eventuelle samtaler vurderer ph.d.-skolelederen efter hver evaluering, om forløbet er tilfredsstillende. Resultatet af ph.d.-skolelederens vurdering meddeles skriftligt til den ph.d.-studerende, hovedvejlederen og institutlederen.

Hvis forløbet ikke kan godkendes, skal der gives klare begrundelser herfor og angives, på hvilke punkter forløbet ikke har været tilfredsstillende, så den ph.d.-studerende er i stand til at forholde sig konkret til manglerne. Hvis forløbet ikke godkendes, har den ph.d.-studerende en frist på to uger til at fremkomme med eventuelle bemærkninger. Herefter modtager den ph.d.-studerende et tilbud om genopretning.

Hvis ph.d.-skolelederen konkluderer, at den ph.d.-studerende ikke lever op til kravene i ph.d.-planen på trods af eventuelle justeringer, skal den ph.d.-studerende have et tilbud om rette op på ph.d.-studiet inden for 3 måneder. De 3 måneder må ikke i sig selv føre til en forlængelse af det samlede ph.d.-uddannelse. Tilbud om genopretningsforløb kan kun gives én gang under den samlede ph.d.-uddannelse.

Hvis den ph.d.-studerende ikke senest 1 uge efter modtagelsen af tilbuddet om 3 måneder til genopretning af studiet har accepteret dette, ophører indskrivningen.

Hvis den ph.d.-studerende tager imod tilbuddet om at genoprette studieforløbet, nedsætter ph.d.-skolelederen et bedømmelsesudvalg bestående af to fagkyndige bedømmere samt hovedvejlederen. Bedømmelsesudvalget skal opstille konkrete mål for, hvorledes den ph.d.-studerende inden for de 3 måneder kan genoprette studieforløbet, og vurdere om der er behov for ændringer i ph.d.-planen.

Ved udløbet af de 3 måneder foretager bedømmerne en ny evaluering inden for måned, hvor det vurderes om den ph.d.-studerende har opfyldt de opstillede mål og studieforløbet kan fortsættes.

Hvis evalueringen efter udløbet af de 3 måneder er positiv, godkender ph.d.-skolelederen evalueringen og ph.d.-studiet kan fortsætte. Ph.d.-skolelederen orienterer skriftligt den ph.d.-studerende og hovedvejlederen om afgørelsen.

Hvis evalueringen efter udløbet af de 3 måneder fortsat er negativ, ophører indskrivningen. Ph.d.-skolelederen underretter snarest et eventuelt andet ansættelsessted om, at indskrivningen er bragt til ophør. Ph.d.-skolelederen orienterer skriftligt den ph.d.-studerende og hovedvejlederen om afgørelsen. Den ph.d.-studerende kan inden for 1 uge indsende bemærkninger til dekanen om ph.d.-skolelederens afgørelse. Den endelig afgørelse træffes i dette tilfælde af dekanen.

Sidst opdateret: 18.01.2019