Skip to main content

Milepæle på tredje år

 

Milepælene på tredje år

Afhandlingen skal som hovedregel være på dansk eller engelsk og være forsynet med et resumé på både dansk og engelsk.

En ph.d.-afhandling er et selvstændigt arbejde, der bygger på et individuelt ph.d.-uddannelsesforløb, og kan derfor ikke afleveres til bedømmelse af flere i fællesskab. Det bagvedliggende forskningsprojekt kan derimod godt være udført i samarbejde med andre. 

Hovedvejlederen kan godkende, at der i afhandlingen kan indgå manuskripter til eller allerede publicerede artikler. Hvis afhandlingen baseres på artikler, skal der indgå en sammenfatning, der redegør for de indbyrdes sammenhænge, viser progression og opsummerer de samlede forskningsresultater. Artikler, der indgår i afhandlingen, kan være udarbejdet i samarbejde med andre under forudsætning af, at der medfølger skriftlige erklæringer fra hver af medforfatterne, der angiver forfatterens andel af arbejdet. De overvejende elementer bør være udarbejdet selvstændigt.

Medforfattererklæringer skal være underskrevet af medforfatterne og den ph.d.-studerende. Ph.d.-udvalgets blanket til medforfattererklæringer skal anvendes.

Varsling 2 måneder før aflevering

Af hensyn til overholdelsen af tidsfristerne for bedømmelse og forsvar skal den ph.d.-studerende varsle institutlederen og ph.d.-skolens sekretariat om indlevering af afhandlingen i god tid og senest 2 måneder før forventet indleveringstidspunkt. Det er vigtigt at denne frist overholdes, således at bedømmelsesudvalget kan være nedsat på indleveringstidspunktet.  

Indlevering af afhandlingen

Ph.d.-afhandlingen skal indleveres elektronisk (PDF) inklusivt et dansk og et engelsk resumé til ph.d.-skolens sekretariat via e-mail (phdsek@sam.sdu.dk) senest på udløbsdatoen for ph.d.-studiet med følgende dokumenter som særskilte bilag:

Bemærk: Med virkning fra 1. december 2018 indfører ph.d.-skolen under Det Samfundsvidenskabelige Fakultet tekstlighedskontrol af alle ph.d.-afhandlinger inden indlevering til ph.d.-skolens sekretariat. Læs mere om tekstlighedskontrol.

Ph.d.-skolens sekretariat sender ph.d.-afhandlingen og bilag til bedømmelsesudvalget og hovedvejlederen.

Den ph.d.-studerendes indskrivning ved universitetet ophører ved indlevering af ph.d.-afhandlingen.

I forbindelse med indlevering af afhandlingen udarbejder den studerende på baggrund af ph.d.-planen en opdateret oversigt over de gennemførte uddannelsesaktiviteter i løbet af ph.d.-uddannelsen. Aktivitetsoversigten skal udarbejdes på både dansk og engelsk af hensyn til udstedelsen af ph.d.-beviset. Aktivitetsoversigten afleveres til hovedvejlederen senest 2 uger inden aflevering af afhandlingen.

På baggrund af aktivitetsoversigten udarbejder hovedvejlederen en udtalelse om det samlede ph.d.-forløb, herunder om gennemførelse af ph.d.-planens enkelte dele, jf. ph.d.-bekendtgørelsens § 9. Udtalelsen skal udtalelsen være på engelsk.

Indstiller hovedvejlederen i sin udtalelse, at ph.d.-uddannelsen ikke er tilfredsstillende gennemført, skal den ph.d.-studerende have mulighed for inden for 2 uger at fremkomme med bemærkninger til hovedvejlederens udtalelse.

Ph.d.-skolelederen vurderer på grundlag af hovedvejlederens udtalelse, forfatterens eventuelle bemærkninger og de regelmæssige vurderinger, om den samlede ph.d.-uddannelse er tilfredsstillende gennemført. Afhandlingen kan kun tages under bedømmelse, hvis den samlede ph.d.-uddannelse er tilfredsstillende gennemført.

Hvis ph.d.-skolelederen vurderer, at den samlede ph.d.-uddannelse ikke er tilfredsstillende gennemført, skal den ph.d.-studerende have mulighed for inden for 2 uger at fremkomme med bemærkninger til dekanen om ph.d.-skolelederens afgørelse. Den endelige afgørelse træffes i dette tilfælde af dekanen. 

Hvad er et bedømmelsesudvalg?

Afhandlingen bedømmes af et sagkyndigt udvalg bestående af tre medlemmer. Medlemmerne skal være professorer, fuldtidsansatte lektorer eller have tilsvarende faglige kvalifikationer inden for det relevante fagområde. To af medlemmerne skal være udefrakommende, hvoraf mindst et skal være fra udlandet, medmindre dette er uhensigtsmæssigt ud fra en faglig betragtning.

ErhvervsPhD:

For ph.d.-studerende under ErhvervsPhD-ordningen skal mindst ét af bedømmelsesudvalgets medlemmer have virksomhedsrelevant forskningserfaring inden for det pågældende fagområde, jf. ph.d.-bekendtgørelsens § 27, stk.2. Syddansk Universitets repræsentant fungerer som formand for udvalget. Den ph.d.-studerendes vejledere kan ikke være medlemmer at bedømmelsesudvalget, men hovedvejleder er tilforordnet bedømmelsesudvalget uden stemmeret.

 

Nedsættelse af bedømmelsesudvalg

Bedømmelsesudvalget nedsættes af dekanen efter indstilling fra ph.d.-udvalget, der modtager forslag fra institutlederen.

Når afleveringen varsles, anmoder ph.d.-skolens sekretariat institutlederen om forslag til sammensætning af bedømmelsesudvalg.

Institutlederen sender forslag til sammensætning af bedømmelsesudvalg til ph.d.-udvalget via ph.d.-skolens sekretariat. Institutlederen skal forinden sikre sig, at de foreslåede medlemmer af bedømmelsesudvalget er indforstået med at indtræde i udvalget. Der skal medsendes CV for udefrakommende bedømmere.

Ph.d.-udvalget indstiller på denne baggrund om sammensætning af bedømmelsesudvalget til dekanen, jf. universitetslovens § 16b, stk. 2, nr. 2.

Ph.d.-skolens sekretariat underretter forfatteren om bedømmelsesudvalgets sammensætning. Forfatteren kan gøre indsigelse mod medlemmerne inden for 1 uge. Hvis forfatteren ikke har gjort indsigelse inden for 1 uge, sender ph.d.-skolens sekretariat afhandlingen til bedømmelsesudvalget og hovedvejlederen. 

Bedømmelsesudvalgets arbejde

Udvalgets formand opfordres til at tage initiativ til udarbejdelse af tidsramme for bedømmelsesarbejdet, og aftale en foreløbig forsvarsdato straks ved nedsættelse af bedømmelsesudvalget. Forsvarsdatoen skal aftales med bedømmelsesudvalgets medlemmer, hovedvejlederen, den ph.d.-studerende og institutlederen. Datoen meddeles ph.d.-skolens sekretariat, når den er aftalt, men offentliggøres først når der foreligger en positiv indstilling fra bedømmelsesudvalget.

Den ph.d.-studerendes vejledere kan ikke være medlemmer af bedømmelsesudvalget, men hovedvejleder er tilforordnet bedømmelsesudvalget uden stemmeret.

Det påhviler formanden for bedømmelsesudvalget at inddrage hovedvejlederen. Formanden skal sikre sig, at hovedvejlederen indkaldes til bedømmelsesudvalgets møder, orienteres om e-mailkorrespondance o. lign. Hovedvejlederen deltager i udvalgets arbejde bl.a. med henblik på at besvare opklarende spørgsmål om det bagvedliggende ph.d.-forløb og den faglige progression i forskningsprojektet. Formanden har ansvaret for, at hovedvejleder orienteres om den foreløbige bedømmelse af afhandlingen. Hovedvejlederen har ikke stemmeret, men skal have mulighed for at kommentere den foreløbige bedømmelse for at afklare eventuelle misforståelser, inden den sendes til dekanen.

Den foreløbige bedømmelse af ph.d.-afhandlingen

Bedømmelsesudvalget afgiver senest 2 måneder (i beregningen af de 2 måneder indgår juli måned ikke) efter indleveringen af afhandlingen indstilling til Akademisk Råd, der sendes til dekanen via ph.d.-skolens sekretariat om, hvorvidt ph.d.-afhandlingen er egnet som baggrund for tildeling af ph.d.-graden. Indstillingen skal være begrundet og beror ved uenighed på stemmeflertallet. Indstillingen skal være egnet til at udgøre et beslutningsgrundlag for Akademisk Råd om tildeling af ph.d.-graden. Indstillingen skal underskrives af alle medlemmer af bedømmelsesudvalget. Efter dekanens godkendelse sender ph.d.-skolens sekretariat snarest forfatteren en kopi af indstillingen.

Er afhandlingen efter indstillingen egnet, kan forsvaret finde sted og indstillingen skal herefter  godkendes af Akademisk Råd. Bedømmelsesudvalget kan opgive et emne for ph.d.-forelæsningen i forbindelse med bedømmelsen. Forelæsningsemnet skal give forfatteren mulighed for at redegøre for centrale dele af afhandlingen, men behøver ikke begrænses hertil.

Er afhandlingen efter indstillingen ikke egnet, angiver bedømmelsesudvalget i sin indstilling, om ph.d.-afhandlingen kan indleveres igen i revideret form og i så fald inden for hvilken frist.

Forfatteren og hovedvejlederen skal have mulighed for inden for 2 uger at fremkomme med bemærkninger til indstillingen.

På baggrund af bedømmelsesudvalgets samt forfatterens og hovedvejlederens eventuelle kommentarer træffer dekanen i samråd med ph.d.-skolelederen en af følgende afgørelser:

  1. At forsvaret ikke kan finde sted.
  2. At ph.d.-afhandlingen kan indleveres igen i revideret form inden for en frist på mindst 3 måneder. Indleveres ph.d.-afhandlingen igen, bedømmes den af det tidligere nedsatte bedømmelsesudvalg, medmindre særlige forhold gør sig gældende.
  3. At ph.d.-afhandling tages under bedømmelse af et nyt bedømmelsesudvalg. 

Forsvaret

Forsvaret skal finde sted tidligst 2 uger efter, at bedømmelsesudvalget har afgivet indstilling, og senest 3 måneder efter indleveringen af ph.d.-afhandlingen, jf. ph.d.-bekendtgørelsens § 20, stk. 2. Formanden for bedømmelsesudvalget aftaler tidspunkt for forsvaret med udvalgets medlemmer og forfatteren, og giver meddelelse herom til ph.d.-skolens sekretariat.  

Hvis særlige forhold gør sig gældende, kan ph.d.-skolelederen beslutte, at forsvaret udskydes. En udskydelse af forsvaret forudsætter en aftale mellem forfatteren, formanden for bedømmelsesudvalget og ph.d.-skolelederen, herunder om tidspunktet for forsvarets afholdelse, jf. ph.d.-bekendtgørelsens § 20, stk. 3.

Forsvaret afholdes på SDU. Hvis særlige omstændigheder gør sig gældende, kan Dekanen beslutte, at forsvaret finder sted uden for SDU.

Det påhviler bedømmelsesudvalgets formand at sikre, at der bliver reserveret lokale af passende størrelse til forsvaret. Dette aftales med institutsekretæren. Instituttet forestår de praktiske opgaver i forbindelse med forsvaret (reservation af lokale til forsvaret, evt. udsendelse af indbydelser og reception etc.).

Ph.d.-skolens sekretariat sender meddelelse om forsvaret og evt. forelæsningsemne til forfatteren og bedømmelsesudvalgets medlemmer.

Ph.d.-skolens sekretariat annoncerer forsvaret på ph.d.-skolens hjemmeside.

 

Procedure for forsvar af ph.d.-afhandlingen

Ved forsvaret skal forfatteren have lejlighed til at redegøre for sit arbejde og skal forsvare sin ph.d.-afhandling over for bedømmelsesudvalgets medlemmer. Bedømmelsesudvalget kan forinden forsvaret oplyse forfatteren om et forelæsningsemne.

Forsvaret må højst vare 3 timer, hvoraf de 30-45 min. er afsat til forfatterens forelæsning.

Forsvarshandlingen afvikles normalt som følger:

  1. Indledning ved institutlederen eller stedfortræder (ordstyreren), med præsentation af den ph.d.-studerende samt bedømmelsesudvalgets medlemmer. Ordstyreren leder forsvarshandlingen.           
  2. En 30-45 minutters forelæsning af forfatteren.
  3. De tre medlemmer af bedømmelsesudvalget kommenterer afhandlingen og eksaminerer forfatteren. Ordstyreren påser, at denne opposition begrænses til 1 time og 30 minutter fordelt mellem medlemmerne efter intern aftale. Opponeringen skal indeholde konkrete spørgsmål til centrale emner i afhandlingen.
  4. Ordstyreren kan tillade spørgsmål fra tilhørerskaren med speciel reference til den afholdte forelæsning.
  5. Ordstyreren afslutter forsvarshandlingen. Forinden kan ordstyreren give forfatteren tilladelse til at fremkomme med en eventuel kort kommentar.

Der forventes således ikke indlæg fra hovedvejlederen. Ordstyreren kan dog dispensere fra denne regel efter anmodning fra bedømmelsesudvalget. Hovedvejlederens taletid vil i så fald være begrænset til 30 minutter.

Tildeling af ph.d.-graden

Efter forsvarshandlingen er afsluttet træder bedømmelsesudvalgets medlemmer sammen.     Bedømmelsesudvalget skal på baggrund af ph.d.-afhandlingen og forsvaret vurdere, om kravene til ph.d.-afhandlingen og forsvaret er opfyldte. Bedømmelsesudvalget meddeler indstillingen til dekanen og forfatteren via ph.d.-skolens sekretariat. Indstillingen skal være begrundet og beror ved uenighed på stemmeflertallet. Bedømmelsesudvalgets indstilling kan oplyses mundtligt straks efter forsvaret og skal hurtigst muligt efterfølgende foreligge i skriftlig form. Indstillingen skal underskrives af alle medlemmer af bedømmelsesudvalget.

Ph.d.-graden tildeles, hvis der foreligger indstilling herom fra bedømmelsesudvalget.

Er bedømmelsesudvalgets indstilling negativ, kan dekanen beslutte, at afhandlingen tages under bedømmelse af et nyt bedømmelsesudvalg, hvis forfatteren inden for 1 uge anmoder herom.

 

Ph.d.-bevis

Ph.d.-skolens sekretariat udsteder ph.d.-bevis umiddelbart efter ph.d.-graden er tildelt. Ph.d.-beviset udarbejdes på dansk og engelsk og angiver inden for hvilket fagområde ph.d.-graden er opnået, samt titlen på ph.d.-afhandlingen. Beviset underskrives af dekanen. Beviset vedlægges en oversigt på dansk og engelsk over gennemførte kurser og udlandsophold/miljøskift.  

 

Dokumentation for gennemførte dele af ph.d.-uddannelsen

Til ph.d.-studerende, som afslutter uddannelsen uden at have opnået ph.d.-graden, udsteder ph.d.-skolens sekretariat efter skriftlig anmodning dokumentation på både dansk og engelsk for de dele af ph.d.-uddannelsen, som er tilfredsstillende gennemført.

Indlevering af ph.d.-afhandling uden forudgående indskrivning

Universitetet kan i ganske særlige tilfælde beslutte, at en ph.d.-afhandling tages under bedømmelse, uden at forfatteren har gennemført en ph.d.-uddannelse, hvis universitetet vurderer, at forfatteren på anden måde har erhvervet kvalifikationer, der kan sidestilles med en gennemført ph.d.-uddannelse, jf. ph.d.-bekendtgørelsens § 15, stk. 2.

Ved indlevering af ph.d.-afhandling uden forudgående indskrivning kan Det Samfundsvidenskabelige Fakultet opkræve en afgift til dækning af udgifter forbundet med bedømmelsesudvalgets arbejde og afholdelse af ph.d.-forsvar.

Ansøgning om indlevering af ph.d.-afhandling uden forudgående indskrivning skal ske på ph.d.-udvalgets blanket som skal ledsages af redegørelse for, hvordan forfatteren på anden måde har erhvervet kvalifikationer, der kan sidestilles med de krav, der i ph.d.-bekendtgørelsen stilles til ph.d.-uddannelsen med dokumentation for de aktiviteter, der nævnes i redegørelsen, samt en tro og love erklæring om, hvorvidt ph.d.-afhandlingen tidligere har været indleveret til bedømmelse.

Ph.d.-afhandlingen skal indleveres elektronisk (PDF) til ph.d.-skolens sekretariat via e-mail (phdsek@sam.sdu.dk) følgende dokumenter som særskilte bilag:

  1. Ansøgningsblanket 
  2. Tro og love erklæring 

På anmodning fra ph.d.-skolelederen vurderer det respektive fagudvalg indledningsvis om ph.d.-afhandlingen kan tages under bedømmelse, og om forfatteren har erhvervet kvalifikationer, der kan sidestilles med ph.d.-bekendtgørelsens krav til gennemførelse af ph.d.-uddannelsen.

Såfremt afhandlingen kan tages under bedømmelse indstiller ph.d.-udvalget om sammensætning af bedømmelsesudvalget til dekanen. Ph.d.-skolens sekretariat underretter forfatteren om bedømmelsesudvalgets sammensætning. Hvis forfatteren ikke har gjort indsigelse mod medlemmerne inden 1 uge, sender ph.d.-skolens sekretariat afhandlingen til bedømmelsesudvalget. Der gælder de samme regler for bedømmelsesudvalgets sammensætning og procedurer i forbindelse med forsvar af afhandlingen som ved bedømmelse af afhandlinger efter endt ph.d.-studieforløb.

Universitetets afgørelser efter disse retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet kan indbringes for Styrelsen for Videregående Uddannelse, når klagen vedrører retlige spørgsmål. Fristen for at indgive klage er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt klageren. Klageberettigede er ph.d.-studerende og forfattere, der har fået en ph.d.-afhandling taget under bedømmelse efter ph.d.-bekendtgørelsen § 15, stk. 2.

Klager skal indgives til dekanen, der afgiver en udtalelse, som klageren skal have lejlighed til at kommentere inden for 1 uge. Universitetet sender herefter klagen til Styrelsen for Universiteter og Internationalisering vedlagt udtalelsen og klagerens eventuelle kommentarer hertil.

Universitetet kan dispensere fra de regler i retningslinjerne for ph.d.-uddannelsen ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, som er fastsat af fakultetet, når der foreligger særlige omstændigheder. Ansøgning om dispensation skal stiles til ph.d.-udvalget og fremsendes til ph.d.-skolens sekretariat.

Styrelsen for Universiteter og Internationalisering kan dispensere fra ph.d.-bekendtgørelsen for ph.d.-studerende ved et universitet, når det er begrundet i usædvanlige forhold, bortset fra de tilfælde som er nævnt i ph.d.-bekendtgørelsens § 19, stk. 3, § 20, stk. 3 og § 26, stk. 1.

Sidst opdateret: 11.05.2021