Skip to main content

Milepæle på første år

 

Milepæle på første år

Ph.d.-planen er en samlet plan for ph.d.-projektet, og de øvrige elementer der indgår i ph.d.-uddannelsen. Ph.d.-planen skal være godkendt af ph.d.-udvalget senest 3 måneder efter ph.d.-uddannelsen er påbegyndt, jf. ph.d.-bekendtgørelsens § 9.

Ph.d.-planen skal sikre en hurtig forventningsafklaring mellem den ph.d.-studerende og hovedvejlederen om projektet, vejledningen og uddannelsen i øvrigt.

Ph.d.-planen skal være så præcis som det er muligt, men kan løbende justeres og præciseres - eksempelvis i forbindelse med første- og andetårsevalueringerne. Det vil sige, at planer for ophold på andre forskningsinstitutioner, kursusdeltagelse, afhandlingens form m.v., der ikke er på plads efter 2 måneder, efterfølgende kan tilføjes.

Ph.d.-planen skal underskrives af hovedvejlederen, den ph.d.-studerende og institutlederen inden den sendes til ph.d.-skolen og skal være ph.d.-skolens sekretariat i hænde senest 2 måneder efter ph.d.-uddannelsens start. Ph.d.-skolens blanket skal anvendes. Ph.d.-planen godkendes af ph.d.-udvalget.

Den godkendte ph.d.-plan danner grundlag for den løbende evaluering af ph.d.-projektet og -studiets fremdrift.

Ph.d.-planen må gerne bygge på hele eller dele af den projektbeskrivelse, som indgik i ansøgningen til ph.d.-projektet.

Ph.d.-planen skal indeholde:

 1. Oplysning om fagområde, instituttilknytning og evt. tilknytning til et forskeruddannelsesprogram.
 2. Tidsplan for det samlede ph.d.-forløb, som redegør for færdiggørelsen af forløbets enkelte dele.
 3. Aftale om vejledningens form. Det skal oplyses, hvor mange vejledningstimer, der forventes pr. semester, og rollefordelingen mellem hoved- og medvejleder, samt  i hvilket omfang, de står til rådighed for den ph.d.-studerende.
 4. Plan for ph.d.-projektet. Projektbeskrivelse for forskningsprojektet, herunder angivelse af forskningsspørgsmål, teori og metode samt beskrivelse af eventuelle delprojekter og milepæle.
 5. Plan for afhandlingens form (monografi eller artikler).
 6. Plan for ph.d.-kurser. Sammensætningen af ph.d.-kurser skal ske i samråd med hovedvejleder. Fagbeskrivelser for planlagte kurser skal om muligt vedlægges.
 7. Plan for deltagelse i aktive forskermiljøer – herunder ophold ved andre, primært udenlandske, forskningsinstitutioner, private forskningsvirksomheder m.v.
 8. Plan for videnformidling.
 9. Aftaler om ophavsret. Gennemføres ph.d.-studiet i samarbejde med flere parter, skal ph.d.-planen inkludere en aftale om ophavsrettigheder og rettigheder til indsamlet datamateriale. Eventuelle indskrænkninger i ophavsrettigheder skal godkendes af dekanen efter indstilling fra ph.d.-skolelederen. Hvis ikke særlige forhold gør sig gældende, skal afhandlingen offentliggøres.
 10. En finansieringsplan (budget). Finansieringen af ph.d.-studiet skal være godkendt i forbindelse med indskrivningen. Det skal fremgå om forskeruddannelsen finansieres af interne eller eksterne midler.
 11. Udtalelse fra hovedvejleder om ph.d.-planen og den ph.d.-studerendes forudsætninger i forhold til planen, herunder en vurdering af om det er realistisk at den ph.d.-studerende kan gennemføre planen inden for ph.d.-perioden.

Ph.d.-planen skal være godkendt af ph.d.-udvalget senest 3 måneder efter indskrivning. For at sikre, at godkendelse er på plads rettidigt skal ph.d.-planen være ph.d.-skolens sekretariat i hænde senest 2 måneder efter indskrivning.

Efter det første års ph.d.-studium gennemføres første regelmæssige evaluering af ph.d.-forløbet. Denne evaluering danner baggrund for en vurdering af fremskridt og opnåede resultater og giver mulighed for at justere planerne for den resterende studieperiode.

Evalueringen baseres på en statusrapport fra den ph.d.-studerende og hovedvejlederen, en vejlederudtalelse fra hovedvejlederen og to evaluatorers vurdering af skriftligt materiale udarbejdet af den ph.d.-studerende, der præsenteres på et seminar. 

Rapporten udarbejdes af den ph.d.-studerende og hovedvejlederen i fællesskab og den specielle blanket til førsteårsevaluering anvendes.  

For at styrke grundlaget for førstårsevalueringen og for at give et bredt grundlag for eventuelle justeringer i ph.d.-projektet inddrages to evaluatorer – en fra instituttet (må ikke være medvejlederen), og en uden for Syddansk Universitet - i forbindelse med førsteårsevalueringen.

Ph.d.-skolelederen skal godkende den samlede førsteårsevaluering. Resultatet af ph.d.-skolelederens vurdering meddeles skriftligt til den ph.d.-studerende og hovedvejlederen.

Rapporten udarbejdes af den ph.d.-studerende og hovedvejlederen i fællesskab og den specielle blanket til førsteårsevaluering anvendes.  

Denne rapport skal omfatte:

 • cirka ½-1 sides beskrivelse af den hidtidige forskningsindsats på ph.d.-projektet (fremskridt, resultater, eventuelle forhindringer) og forskningsplanerne for den resterende del af ph.d.-perioden - herunder en beskrivelse af eventuelle justeringer i forhold til ph.d.-planen.
 • Oplysninger om gennemførte og planlagte kurser, formidlingsaktiviteter, udlandsophold, afvikling af arbejdsforpligtelse for ansatte ph.d.-studerende samt oplysninger om vejledningens form og omfang.
 • Oplysninger om evaluatorer, og dato for ph.d.-seminaret.
 • Eventuelt andre oplysninger, der kan være relevante for vurderingen af forløbet.

Senest 12 måneder efter indlevering af ph.d-planen  skal den ph.d.-studerende og hovedvejlederen udarbejde en statusrapport.

Ph.d.-skolelederen skal godkende den samlede førsteårsevaluering. Resultatet af ph.d.-skolelederens vurdering meddeles skriftligt til den ph.d.-studerende og hovedvejlederen.

For at styrke grundlaget for førstårsevalueringen og for at give et bredt grundlag for eventuelle justeringer i ph.d.-projektet inddrages to evaluatorer – en fra instituttet (må ikke være medvejlederen), og en uden for Syddansk Universitet - i forbindelse med førsteårsevalueringen.

 

Hvem udpeger evaluatorerne?

Evaluatorerne udpeges af institutlederen efter anmodning og indstilling fra hovedvejlederen, eventuelt i samarbejde med medvejlederen. Evaluatorerne skal være professorer, fuldtidsansatte lektorer eller have tilsvarende faglige kvalifikationer inden for det relevante fagområde. Mindst en af evaluatorerne skal være udefrakommende, dvs. ikke ansatte ved Syddansk Universitet. Hovedvejlederen har ansvaret for, at der udpeges evaluatorer og aftales dato for afholdelse af seminaret.

 

Seminaret:

Evaluatorer, vejledere og ph.d.-studerende aftaler et tidspunkt for ph.d.-seminaret. Seminaret skal normalt holdes ca. 12-14 måneder efter indskrivning, men kan udskydes, eksempelvis af hensyn til evaluatorerne eller den ph.d.-studerendes udlandsophold. Seminaret skal dog være holdt senest 16 måneder efter indskrivning.

Instituttet sørger for at der reserveres et passende lokale til seminaret og annoncerer seminaret på instituttets hjemmeside.

 

Skriftligt materiale:

Evalueringen baseres på skriftligt materiale udarbejdet af den ph.d.-studerende. Materialet kan eksempelvis være (udkast til) en eller flere artikler eller kapitler, der forventes at indgå i den endelige afhandling. Det kan også være andet skriftligt materiale udarbejdet som del af ph.d.-projektet (fx detaljeret forskningsplan, spørgeskemaer, interview-guides, dataoversigter, teorioversigter, eller lignende). Materialet skal give evaluatorerne mulighed for at vurdere forskningsdesignet og de foreløbige resultater, og have et omfang på ca. 20-50 sider.

Hovedvejlederen har ansvaret for, at det skriftlige materiale sendes til evaluatorerne sammen med ph.d.-planen og statusrapporten i god tid inden seminaret, således at evaluatorerne har mulighed for at sætte sig ind i materialet. Seminaret ledes af hovedvejlederen. På seminaret skal den ph.d.-studerende have mulighed for at præsentere det fremsendte materiale og diskutere det med evaluatorerne. Ph.d.-vejlederne kan deltage i diskussionen, og hovedvejlederen kan tillade at også andre tilstedeværende deltager.

 

Evaluatorernes udtalelse:

Evaluatorerne udarbejder på baggrund af materialet og seminaret en udtalelse om det hidtidige ph.d.-forløb og planerne for ph.d.-projektet. I udtalelsen kan evaluatorerne fremkomme med forslag og ideer til det fremtidige arbejde. Evaluatorerne kan afgive en fælles udtalelse eller to individuelle udtalelser, som sendes til hovedvejlederen snarest muligt, og senest 2 uger efter seminaret. Den ph.d.-studerende skal samtidigt have en kopi af udtalelsen, og har inden for 2 uger mulighed for at fremkomme med bemærkninger til udtalelsen, hvorefter evaluatorernes udtalelse samt hovedvejlderudtalelse sendes samlet til ph.d.-skolens sekretariat.

Sammen med evaluatorernes udtalelse fremsendes en udtalelse fra hovedvejlederen med en vurdering af det hidtidige forløb og eventuelt planlagte justeringer og ændringer i forhold til ph.d.-planen, samt en vurdering af den studerendes mulighed for at gennemføre uddannelsen i henhold til ph.d.-planen. Udtalelsen skal enten bekræfte, at ph.d.-uddannelsen gennemføres i henhold til ph.d.-planen, eller redegøre for nødvendige justeringer. Den ph.d.-studerende skal have en kopi af udtalelsen, og har inden for 2 uger mulighed for at fremkomme med bemærkninger til udtalelsen.

Det samlede materiale – dvs. statusrapport, vejlederudtalelse og evaluatorernes udtalelse sendes til ph.d.-skolens sekretariat. Hovedvejlederen er ansvarlig for at materialet indsendes rettidigt.

 

Ph.d.-skolelederen kan vælge at indkalde den ph.d.-studerende og/eller hovedvejlederen til en samtale for at få uddybet det skriftlige materiale.

På baggrund af det skriftlige materiale og eventuelle samtaler vurderer ph.d.-skolelederen efter hver evaluering om forløbet er tilfredsstillende. Resultatet af ph.d.-skolelederens vurdering meddeles skriftligt til den ph.d.-studerende og hovedvejlederen.

Ved godkendelse af studieforløbet sker der automatisk en forlængelse af indskrivningen.

Hvis forløbet ikke kan godkendes, skal der gives klare begrundelser herfor og angives, på hvilke punkter forløbet ikke har været tilfredsstillende, så den ph.d.-studerende er i stand til at forholde sig konkret til manglerne. Hvis forløbet ikke godkendes, har den ph.d.-studerende en frist på 2 uger til at fremkomme med eventuelle bemærkninger. Herefter modtager den ph.d.-studerende et tilbud om genopretning.

Ud over de regelmæssige evalueringer skal ph.d.-forløbet evalueres, hvis der sker større ændringer af ph.d.-projektet eller andre elementer i ph.d.-planen. Større ændringer kan eksempelvis være betydelige ændringer af forskningsdesign, data- eller teorigrundlag. Det kan også være betydelige ændringer i tidsplanerne, herunder forsinkelser af delelementer. Endelig kan der være tale om ændring af afhandlingens form, ændring af stedet for eller betydelige ændringer af varigheden af udlandsophold, eller betydelige ændringer i kursusprogrammet eller formidlingsaktiviteter.

I tilfælde af sådanne ændringer udarbejder den ph.d.-studerende og hovedvejlederen i fællesskab en beskrivelse af ændringerne og baggrunden herfor. Beskrivelsen fremsendes til ph.d.-skolens sekretariat. Det er hovedvejlederens ansvar at rapporten indsendes.

Sammen med beskrivelsen af ændringerne fremsendes en udtalelse fra hovedvejlederen med en vurdering af det hidtidige forløb og de planlagte ændringer i forhold til ph.d.-planen, samt en vurdering af den ph.d.-studerendes mulighed for at gennemføre uddannelsen i henhold til ph.d.-planen. Udtalelsen skal enten bekræfte, at ph.d.-uddannelsen gennemføres i henhold til ph.d.-planen, eller redegøre for nødvendige justeringer. Den ph.d.-studerende skal have en kopi af udtalelsen, og har inden for 2 uger mulighed for at fremkomme med bemærkninger til udtalelsen.

Hvis ph.d.-skolelederen konkluderer, at den ph.d.-studerende ikke lever op til kravene i ph.d.-planen på trods af eventuelle justeringer, skal den ph.d.-studerende have et tilbud om rette op på ph.d.-studiet inden for 3 måneder. De 3 måneder må ikke i sig selv føre til en forlængelse af det samlede ph.d.-uddannelse. Tilbud om genopretningsforløb kan kun gives én gang under den samlede ph.d.-uddannelse.

Hvis den ph.d.-studerende ikke senest 1 uge efter modtagelsen af tilbuddet om 3 måneder til genopretning af studiet har accepteret dette, ophører indskrivningen.

Hvis den ph.d.-studerende tager imod tilbuddet om at genoprette studieforløbet, nedsætter ph.d.-skolelederen et bedømmelsesudvalg bestående af to fagkyndige bedømmere samt hovedvejlederen. Bedømmelsesudvalget skal opstille konkrete mål for, hvorledes den ph.d.-studerende inden for de 3 måneder kan genoprette studieforløbet, og vurdere om der er behov for ændringer i ph.d.-planen.

Ved udløbet af de 3 måneder foretager bedømmerne en ny evaluering inden for måned, hvor det vurderes om den ph.d.-studerende har opfyldt de opstillede mål og studieforløbet kan fortsættes.

Hvis evalueringen efter udløbet af de 3 måneder er positiv, godkender ph.d.-skolelederen evalueringen og ph.d.-studiet kan fortsætte. Ph.d.-skolelederen orienterer skriftligt den ph.d.-studerende og hovedvejlederen om afgørelsen.

Hvis evalueringen efter udløbet af de 3 måneder fortsat er negativ, ophører indskrivningen. Ph.d.-skolelederen underretter snarest et eventuelt andet ansættelsessted om, at indskrivningen er bragt til ophør. Ph.d.-skolelederen orienterer skriftligt den ph.d.-studerende og hovedvejlederen om afgørelsen. Den ph.d.-studerende kan inden for 1 uge indsende bemærkninger til dekanen om ph.d.-skolelederens afgørelse. Den endelig afgørelse træffes i dette tilfælde af dekanen.

Sidst opdateret: 18.01.2019