Skip to main content

Milepæle på første år

 

Milepæle på første år (Del A)

Del A består af udarbejdelse af plan for forsknings- og arbejdsaktiviteterne, samt af kurser, de resterende fag på kandidatuddannelsen, indledende arbejde med afhandlingen, arbejdsopgaver for instituttet og kvalifikationseksamen.

Den studerende mangler ved indskrivningen på 4+4-ordningen at bestå 60 ECTS for at erhverve kandidatgraden. Del A skal derfor omfatte ph.d.-kursusaktivitet på 30 ECTS og kandidatkurser svarende til mindst 60 ECTS, heraf 30 ECTS til kvalifikationseksamen.

Det anbefales, at kursusprogrammet på del A omfatter en væsentlig del af det samlede kursusprogram, eventuelt kan hele kursusprogrammet (inkl. de 30 ECTS på del B) gennemføres på del A.

Kandidatfag, der ikke er godkendt i forhold til profilen for kandidatuddannelsen skal godkendes af det respektive studienævn. Alle fag, der følges ved en anden institution end SDU og som skal meritoverføres til kandidatdelen, skal endvidere forhåndsgodkendes af det respektive studienævn. Det er den ph.d.-studerendes ansvar selv at søge studienævnet om disse godkendelser.

Ph.d.-planen er en samlet plan for ph.d.-projektet, og de øvrige elementer der indgår i ph.d.-uddannelsen. Ph.d.-planen skal være godkendt af ph.d.-udvalget senest 3 måneder efter ph.d.-uddannelsen er påbegyndt, jf. ph.d.-bekendtgørelsens § 9.

Ph.d.-planen skal sikre en hurtig forventningsafklaring mellem den ph.d.-studerende og hovedvejlederen om projektet, vejledningen og uddannelsen i øvrigt.

Ph.d.-planen skal være så præcis som det er muligt, men kan løbende justeres og præciseres - eksempelvis i forbindelse med første- og andetårsevalueringerne. Det vil sige, at planer for ophold på andre forskningsinstitutioner, kursusdeltagelse, afhandlingens form m.v., der ikke er på plads efter 2 måneder, efterfølgende kan tilføjes.

Ph.d.-planen skal underskrives af hovedvejlederen, den ph.d.-studerende og institutlederen inden den sendes til ph.d.-skolen og skal være ph.d.-skolens sekretariat i hænde senest 2 måneder efter ph.d.-uddannelsens start. Ph.d.-skolens blanket skal anvendes. Ph.d.-planen godkendes af ph.d.-udvalget.

Den godkendte ph.d.-plan danner grundlag for den løbende evaluering af ph.d.-projektet og -studiets fremdrift.

Ph.d.-planen må gerne bygge på hele eller dele af den projektbeskrivelse, som indgik i ansøgningen til ph.d.-projektet.

Ph.d.-planen skal indeholde:

 1. Oplysning om fagområde, instituttilknytning og evt. tilknytning til et forskeruddannelsesprogram.
 2. Tidsplan for det samlede ph.d.-forløb, som redegør for færdiggørelsen af forløbets enkelte dele.
 3. Aftale om vejledningens form. Det skal oplyses, hvor mange vejledningstimer, der forventes pr. semester, og rollefordelingen mellem hoved- og medvejleder, samt  i hvilket omfang, de står til rådighed for den ph.d.-studerende.
 4. Plan for ph.d.-projektet. Projektbeskrivelse for forskningsprojektet, herunder angivelse af forskningsspørgsmål, teori og metode samt beskrivelse af eventuelle delprojekter og milepæle.
 5. Plan for afhandlingens form (monografi eller artikler).
 6. Plan for ph.d.-kurser. Sammensætningen af ph.d.-kurser skal ske i samråd med hovedvejleder. Fagbeskrivelser for planlagte kurser skal om muligt vedlægges.
 7. Plan for deltagelse i aktive forskermiljøer – herunder ophold ved andre, primært udenlandske, forskningsinstitutioner, private forskningsvirksomheder m.v.
 8. Plan for videnformidling.
 9. Aftaler om ophavsret. Gennemføres ph.d.-studiet i samarbejde med flere parter, skal ph.d.-planen inkludere en aftale om ophavsrettigheder og rettigheder til indsamlet datamateriale. Eventuelle indskrænkninger i ophavsrettigheder skal godkendes af dekanen efter indstilling fra ph.d.-skolelederen. Hvis ikke særlige forhold gør sig gældende, skal afhandlingen offentliggøres.
 10. En finansieringsplan (budget). Finansieringen af ph.d.-studiet skal være godkendt i forbindelse med indskrivningen. Det skal fremgå om forskeruddannelsen finansieres af interne eller eksterne midler.
 11. Udtalelse fra hovedvejleder om ph.d.-planen og den ph.d.-studerendes forudsætninger i forhold til planen, herunder en vurdering af om det er realistisk at den ph.d.-studerende kan gennemføre planen inden for ph.d.-perioden.

Studerende på 4+4-ordningen skal senest 2 måneder efter indskrivning indlevere en ph.d.-plan til ph.d.-udvalgets godkendelse. Ph.d.-planen kan have en mere foreløbig karakter end ph.d.-planer efter 5+3 ordningen, men planerne for kandidatfag på del A bør være afklarede og ph.d.-planen skal omfatte overvejelser om samtlige punkter i planen samt en udtalelse fra hovedvejlederen.

Hvis ph.d.-skolelederen konkluderer, at den ph.d.-studerende ikke lever op til kravene i ph.d.-planen på trods af eventuelle justeringer, skal den ph.d.-studerende have et tilbud om rette op på ph.d.-studiet inden for 3 måneder. De 3 måneder må ikke i sig selv føre til en forlængelse af det samlede ph.d.-uddannelse. Tilbud om genopretningsforløb kan kun gives én gang under den samlede ph.d.-uddannelse.

Hvis den ph.d.-studerende ikke senest 1 uge efter modtagelsen af tilbuddet om 3 måneder til genopretning af studiet har accepteret dette, ophører indskrivningen.

Hvis den ph.d.-studerende tager imod tilbuddet om at genoprette studieforløbet, nedsætter ph.d.-skolelederen et bedømmelsesudvalg bestående af to fagkyndige bedømmere samt hovedvejlederen. Bedømmelsesudvalget skal opstille konkrete mål for, hvorledes den ph.d.-studerende inden for de 3 måneder kan genoprette studieforløbet, og vurdere om der er behov for ændringer i ph.d.-planen.

Ved udløbet af de 3 måneder foretager bedømmerne en ny evaluering inden for måned, hvor det vurderes om den ph.d.-studerende har opfyldt de opstillede mål og studieforløbet kan fortsættes.

Hvis evalueringen efter udløbet af de 3 måneder er positiv, godkender ph.d.-skolelederen evalueringen og ph.d.-studiet kan fortsætte. Ph.d.-skolelederen orienterer skriftligt den ph.d.-studerende og hovedvejlederen om afgørelsen.

Hvis evalueringen efter udløbet af de 3 måneder fortsat er negativ, ophører indskrivningen. Ph.d.-skolelederen underretter snarest et eventuelt andet ansættelsessted om, at indskrivningen er bragt til ophør. Ph.d.-skolelederen orienterer skriftligt den ph.d.-studerende og hovedvejlederen om afgørelsen. Den ph.d.-studerende kan inden for 1 uge indsende bemærkninger til dekanen om ph.d.-skolelederens afgørelse. Den endelig afgørelse træffes i dette tilfælde af dekanen.

Sidst opdateret: 18.01.2019