Skip to main content

Milepæle på andet år

 

Milepæle på andet år (Del A)

Del A består af udarbejdelse af plan for forsknings- og arbejdsaktiviteterne, samt af kurser, de resterende fag på kandidatuddannelsen, indledende arbejde med afhandlingen, arbejdsopgaver for instituttet og kvalifikationseksamen.

Den studerende mangler ved indskrivningen på 4+4-ordningen at bestå 60 ECTS for at erhverve kandidatgraden. Del A skal derfor omfatte ph.d.-kursusaktivitet på 30 ECTS og kandidatkurser svarende til mindst 60 ECTS, heraf 30 ECTS til kvalifikationseksamen.

Det anbefales, at kursusprogrammet på del A omfatter en væsentlig del af det samlede kursusprogram, eventuelt kan hele kursusprogrammet (inkl. de 30 ECTS på del B) gennemføres på del A.

Kandidatfag, der ikke er godkendt i forhold til profilen for kandidatuddannelsen skal godkendes af det respektive studienævn. Alle fag, der følges ved en anden institution end SDU og som skal meritoverføres til kandidatdelen, skal endvidere forhåndsgodkendes af det respektive studienævn. Det er den ph.d.-studerendes ansvar selv at søge studienævnet om disse godkendelser.

Del A afsluttes med en kvalifikationseksamen og et efterfølgende ph.d.-seminar. Kvalifikationseksamen skal vise, at den ph.d.-studerende har opnået et kvalifikationsniveau svarende til en kandidateksamen, og ph.d.-seminaret skal give et bredt grundlag for vurdering af den ph.d.-studerendes mulighed for at gennemføre ph.d.-uddannelsen og eventuelt justere i ph.d.-projektet.

Det anbefales, at kvalifikationseksamen og ph.d.-seminaret afholdes i god tid inden udløbet af del A – dvs. mindst 1 måned inden udløbet af del A.

Den ph.d.-studerende afleverer ca. 1½ måned før kvalifikationseksamen finder sted materiale til kvalifikationseksamen og det efterfølgende ph.d.-seminar via Blackboard. Materialet omfatter:

  • Ph.d.-skolens blanket (Statusrapport) med oplysninger om gennemførte og planlagte kurser, formidlingsaktiviteter, udlandsophold, afvikling af arbejdsforpligtelse for ansatte ph.d.-studerende samt oplysninger om vejledningens form og omfang, cirka ½-1 sides beskrivelse af den hidtidige forskningsindsats på ph.d.-projektet (fremskridt, resultater, eventuelle forhindringer) og forskningsplanerne for den resterende del af ph.d.-perioden. Herunder en beskrivelse af eventuelle justeringer i forhold til ph.d.-planen. Skemaet udarbejdes af den ph.d.-studerende og hovedvejlederen i fællesskab.
  • Materiale til kvalifikationseksamen er den del (artikel eller kapitel) af afhandlingen, der foreligger i færdig form (max 50 sider).
  • Materiale til ph.d.-seminar er eksempelvis udkast til kapitler eller artikler, der skal indgå i afhandlingen, spørgeskema, dataoversigter, teorioversigter eller lign.
  • Eventuelt andre oplysninger, der kan være relevante for vurderingen af forløbet.

 

Studiekontakten indhenter dato for kvalifikationseksamen og censorforslag hos vejleder og sender til godkendelse ved censorformandsskabet. Studiekontakten giver vejleder, intern evaluator og censor besked.

Der inddrages to evaluatorer - gerne en fra instituttet (intern evaluater). Denne må ikke være hoved- eller medvejlederen, og en uden for Syddansk Universitet (censor). Evaluatorerne udpeges af institutlederen efter anmodning og indstilling fra hovedvejlederen, eventuelt i samarbejde med andre vejledere. Evaluatorerne skal være professorer, fuldtidsansatte lektorer eller have tilsvarende faglige kvalifikationer inden for det relevante fagområde.

Kvalifikationseksamen og ph.d.-seminar skal afholdes senest 24 måneder efter indskrivning på 4+4-ordningen.

Kvalifikationseksamen sker med udgangspunkt i en del af ph.d.-afhandlingen. Som minimum skal et kapitel eller en artikel til afhandlingen - evt. i form af et litteratur-survey eller en metodegennemgang. Indholdet i det skriftlige arbejde skal være af en sådan karakter, at det som minimum ækvivalerer de faglige krav for et kandidatspeciale. Den ph.d.-studerende skal have materialet forberedt således at det kan afleveres via Blackboard senest 1½ måned før kvalifikationseksamen finder sted.

Til brug for ph.d.-seminaret anvendes skemaet til Kvalifikationseksamen og ph.d.-seminar og eventuelt supplerende skriftligt materiale udarbejdet af den ph.d.-studerende, eksempelvis (udkast til) yderligere artikler eller kapitler, der forventes at indgå i den endelige afhandling, detaljeret forskningsplan, spørgeskemaer, interview-guides, dataoversigter, teorioversigter eller lignende. Det samlede materialet skal give evaluatorerne mulighed for at vurdere forskningsdesignet og de foreløbige resultater, og det supplerende materiale bør ikke overstige 50 sider.

Kvalifikationseksamen afvikles som en specialeeksamen. Den ph.d.-studerende skal have mulighed for at præsentere hovedtrækkene i eksamensmaterialet. Efterfølgende eksamineres den studerende af hovedvejleder og udefrakommende ekstern evaluator (censor).

På baggrund af kvalifikationseksamen giver hovedvejleder og ekstern evaluator en karakter efter 7-trinsskalaen der udtrykker målopfyldelsen i forhold til kravene til et kandidatspeciale. For at bestå kræves mindst karakteren 02. Reeksamen/sygeeksamen kan afholdes, men skal være bestået senest 3 måneder efter den første eksamen. Kun vejleder og den eksterne evaluator (censor) må være til stede under voteringen. Studiekontakten registrerer protokollen og sender kopi af protokol til eksamenskontoret.

Umiddelbart efter kvalifikationseksamen afholdes ph.d.-seminaret. Seminaret ledes af hovedvejlederen. På seminaret skal den ph.d.-studerende have mulighed for at præsentere sin forskningsplan og eventuelt yderligere fremsendt materiale og diskutere det med evaluatorerne. Ph.d.-vejlederne kan deltage i diskussionen, og hovedvejlederen kan tillade at også andre tilstedeværende deltager.

Evaluatorerne udarbejder på baggrund af materialet og seminaret en bedømmelse af det hidtidige ph.d.-forløb og planerne for ph.d.-projektet. I bedømmelsen kan evaluatorerne fremkomme med eventuelle forslag og ideer til det fremtidige arbejde. Evaluatorerne har mulighed for at vælge at fremkomme med kommentarer og vurderinger enten i en fælles udtalelse eller i to individuelle udtalelser. Evaluatorernes udtalelse skal sendes til hovedvejlederen snarest muligt, og senest 2 uger efter seminaret. Den ph.d.-studerende skal samtidigt have en kopi af udtalelsen, og har inden for 2 uger mulighed for at fremkomme med bemærkninger til udtalelsen. Hovedvejleder har ansvaret for at fremsende evaluatorernes udtalelse(r) til ph.d.-skolens sekretariat.

På baggrund af statusrapporten, kvalifikationseksamen og ph.d.-seminaret udarbejder hovedvejlederen en vurdering af det hidtidige forløb og eventuelt planlagte justeringer og ændringer, og om hvorvidt den studerende findes egnet til at fortsætte på del B og dermed fuldføre ph.d.-uddannelsen. Det skal fremgå af udtalelsen hvilken karakter den ph.d.-studerende opnåede ved kvalifikationseksamen. Den ph.d.-studerende skal have en kopi af udtalelsen, og har inden for 2 uger mulighed for at fremkomme med bemærkninger til udtalelsen. Hovedvejlederens vurdering sendes til ph.d.-skolens sekretariat samtidigt med at instituttet opretter anmodning om ansættelse uden opslag i SDUJob.

På baggrund af evaluatorernes og hovedvejlederens skriftlige bedømmelser og de opnåede karakterer i de gennemførte kurser og ved kvalifikationseksamen vurderer ph.d.-skolelederen, om den studerende kan overgå til del B og dermed skal tilbydes et ansættelsesforhold for de resterende 2 år. 

Ph.d.-skolen sørger for at informere Personaleenheden (SC) og Personalekontor. Personalekontoret sender ansættelsesbrev til den ph.d.-studerende og ph.d.-skolen sender meddelelse til den ph.d.-studerende om overgangen til del B.

Hvis den studerende ønsker at forlade studiet før kvalifikationseksamen er bestået, overføres de aktiviteter, der er bestået i ph.d.-studieforløbet til kandidatuddannelsen i henhold til de gældende procedurer for meritoverførsel.

Efter kvalifikationseksamen er bestået, har den studerende opnået kandidatgraden og kan efter anmodning få sit kandidatbevis.

Hvis ph.d.-skolelederen konkluderer, at den ph.d.-studerende ikke lever op til kravene i ph.d.-planen på trods af eventuelle justeringer, skal den ph.d.-studerende have et tilbud om rette op på ph.d.-studiet inden for 3 måneder. De 3 måneder må ikke i sig selv føre til en forlængelse af det samlede ph.d.-uddannelse. Tilbud om genopretningsforløb kan kun gives én gang under den samlede ph.d.-uddannelse.

Hvis den ph.d.-studerende ikke senest 1 uge efter modtagelsen af tilbuddet om 3 måneder til genopretning af studiet har accepteret dette, ophører indskrivningen.

Hvis den ph.d.-studerende tager imod tilbuddet om at genoprette studieforløbet, nedsætter ph.d.-skolelederen et bedømmelsesudvalg bestående af to fagkyndige bedømmere samt hovedvejlederen. Bedømmelsesudvalget skal opstille konkrete mål for, hvorledes den ph.d.-studerende inden for de 3 måneder kan genoprette studieforløbet, og vurdere om der er behov for ændringer i ph.d.-planen.

Ved udløbet af de 3 måneder foretager bedømmerne en ny evaluering inden for måned, hvor det vurderes om den ph.d.-studerende har opfyldt de opstillede mål og studieforløbet kan fortsættes.

Hvis evalueringen efter udløbet af de 3 måneder er positiv, godkender ph.d.-skolelederen evalueringen og ph.d.-studiet kan fortsætte. Ph.d.-skolelederen orienterer skriftligt den ph.d.-studerende og hovedvejlederen om afgørelsen.

Hvis evalueringen efter udløbet af de 3 måneder fortsat er negativ, ophører indskrivningen. Ph.d.-skolelederen underretter snarest et eventuelt andet ansættelsessted om, at indskrivningen er bragt til ophør. Ph.d.-skolelederen orienterer skriftligt den ph.d.-studerende og hovedvejlederen om afgørelsen. Den ph.d.-studerende kan inden for 1 uge indsende bemærkninger til dekanen om ph.d.-skolelederens afgørelse. Den endelig afgørelse træffes i dette tilfælde af dekanen.

Sidst opdateret: 18.01.2019