Skip to main content

Ansøgning om indskrivning med ekstern finansiering uden ansættelse ved Syddansk Universitet

Indskrivning uden ansættelse ved Syddansk Universitet forudsætter at udgifterne til ph.d.-uddannelsen finansieres på anden vis, typisk af en ekstern bevillingsgiver, der er  arbejdsgiver for den ph.d.-studerende.

Fakultetet opkræver en studieafgift for indskrivning af ph.d.-studerende med ekstern finansiering. Der vil typisk blive opkrævet 88.000 kr. pr. år for vejledning, administration og bedømmelse af afhandlingen.

Ansøgning om indskrivning med ekstern finansiering kan indsendes løbende. Der skal der benyttes et særligt ansøgningsskema. Ansøgningen skal indsendes elektronisk til ph.d.-skolens sekretariat.

Ansøgningen skal vedlægges:

  • Kopi af kandidatbevis eller anden tilsvarende adgangsgivende uddannelse inkl. eksamensresultater. Udenlandske eksamensbeviser, som ikke er på norsk, svensk eller engelsk, skal ledsages af en oversættelse til dansk eller engelsk, samt en oversættelse af den officielle beskrivelse af den anvendte karakterskala.
  • CV
  • Projektbeskrivelse
  • Oplysninger om erfaring med undervisning eller anden videnformidling
  • Evt. publikationsliste
  • Udtalelse fra faglig kontaktperson fra det faglige miljø (institut), hvor projektet ønskes gennemført.
  • Forhåndstilsagn vedrørende finansieringen af ph.d.-forløbet og oplysninger om kontaktperson hos den eksterne bevillingsgiver.

 

Ansøgningen vil normalt først blive behandlet, når der er dokumentation for den fulde finansiering af ph.d.-forløbet, altså finansiering af den ph.d.-studerendes løn, studieafgiften, udgifter til udlandsophold og –kurser samt udgifter til forskningsprojektet, for eksempel udgifter til dataindsamling og TAP-bistand.

Ansøgninger bedømmes af det relevante fagudvalg, der udarbejder skriftlig bedømmelse  til institutlederen og ph.d.-skolelederen indeholdende: 

  • En kort karakteristik af ansøgerens faglige kvalifikationer og ph.d.-projektet.
  • En vurdering af ansøgernes mulighed for at gennemføre ph.d.-projektet inden for normeret studietid.
  • Evt. særlige krav der må stilles til ansøgeren om tillægskurser eller lignende som forudsætning for at kunne gennemføre det pågældende ph.d.-forløb tilfredsstillende.

 

Fagudvalgets bedømmelse sendes til ansøgeren til orientering.

På baggrund af fagudvalgets indstilling træffer ph.d.-skolelederen afgørelse om ansøgeren er kvalificeret til indskrivning på ph.d.-uddannelsen. Institutlederen beslutter om projektet ligger inden for instituttets forskningsplan og at der er vejledningskapacitet til rådighed. Institutlederen og/eller ph.d.-skolelederen kan vælge at indkalde en kvalificeret ansøger til interview før der træffes beslutning om indskrivning. Specielt for ansøgere med udenlandsk eksamen vil der normalt indgå interview for at sikre at ansøgeren behersker engelsk eller dansk på et tilfredsstilende niveau.

Indskrivning kan kun finde sted, hvis ph.d.-skolelederen finder ansøgeren er kvalificeret og institutlederens indstilling er positiv.

I forbindelse med indskrivning som ph.d.-studerende med ekstern finansiering indgås der en kontrakt mellem de relevante parter.

Ph.d.-skolens sekretariat sørger for at kontrakten udarbejdes og kontrakten underskrives af SDU's ledelse, ph.d.-skoleleder, institutleder, ekstern bevillingsgiver samt den ph.d.-studerende. Formålet med kontrakten er at fastsætte de generelle samarbejdsvilkår ved uddannelsens start – herunder finansieringsvilkårene. Det skal fremgå hvordan de forskellige udgiftsposter til projektet finansieres, og hvor den ph.d.-studerende have sin daglige arbejdsplads.

Projektet kan ikke igangsættes før kontrakt og indskrivning er på plads. Indskrivning kan finde sted fra den 1. eller 15. i en måned. Der foretages ikke indskrivning med tilbagevirkende kraft. 

Sidst opdateret: 26.02.2018