Skip to main content

Registrering og opgørelse af arbejdstimer

Pligtarbejdet udføres ved det institut, hvor den ph.d.-studerende er ansat og efter nærmere aftale med instituttet og med inddragelse af ph.d.-vejlederen. Pligtarbejdet skal være relevant i forhold til den ph.d.-studerendes projekt, forskningsinteresser og karriereplaner. Det skal tidsmæssigt placeres, så det kan passes ind i ph.d.-planen, og må ikke ødelægge den ph.d.-studerendes mulighed for at gennemføre sit projekt, deltage i kurser eller komme på udlandsophold.

Instituttet er ansvarlig for løbende at registrere hvilke arbejdsopgaver der er udført og sørge for en opgørelse af timetallet, og løbende at informere den ph.d.-studerende og hovedvejlederen om det registrerede og planlagte pligtarbejde, eksempelvis i forbindelse med MUS-samtaler, langtidsplanlægning, normopgørelse eller lignende.

Timetal for arbejdsopgaver opgøres som følger: 

  • Undervisning: 5 timer pr. konfrontationstime.
  • Instruktorater: 2,5 timer pr. konfrontationstime.
  • Vejledning: Alle timer i forbindelse med forberedelse, møder, opfølgning og eksamination.
  • Forskning/udredning/forskningsassistance: Alle timer medregnes, hvis der er tale om arbejde, som ikke direkte er afhandlingsrelevant.
  • Fremlæggelser: Alle timer medregnes – herunder forberedelse og præsentation.
  • Medlemskab af ph.d.-udvalget eller deltagelse i udvalgsarbejde ved fakultetet: Alle timer medregnes eller en fast normsats pr. opgave.

 

Den ph.d.-studerende kan ikke varetage opgaver af administrativ karakter.

I tilfælde af uenighed mellem instituttet og den ph.d.-studerende og/eller hovedvejlederen om arten, omfanget eller den tidsmæssige placering af pligtarbejdet, træffer dekanen endelig afgørelse vedrørende pligtarbejdet i samråd med ph.d.-skolelederen.

Sidst opdateret: 05.12.2019