Skip to main content

Orlov og studieafbrydelse

 

Hvis den ph.d.-studerende ønsker at afbryde ph.d.-studiet, skal det meddeles skriftligt til ph.d.-skolens sekretariat.

En ph.d.-studerende, der er ansat ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, skal give skriftlig besked om barselsorloven senest 3 måneder før forventet fødsel til institutlederen, personalekontoret og ph.d.-skolens sekretariat. Ph.d.-studerende er omfattet af de overenskomstmæssige barselsregler. Information om gældende regler for barsel og adoption kan fås ved henvendelse til Syddansk Universitets Personaleafdeling eller i Personalestyrelsens cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage.

Der gælder særlige regler for 4+4 studerende under Del A. Ph.d.-studerende, som er indskrevet uden ansættelse ved Syddansk Universitet skal give ph.d.-skolens sekretariat skriftlig besked om afholdelse af barselsorlov.

Efter ansøgning til ph.d.-skolelederen kan der bevilges orlov, hvis den ph.d.-studerende har været sygemeldt i en given periode og det medfører forlængelse af indskrivningen. Den ph.d.-studerende skal være opmærksom på, at sygemelding skal oplyses til det respektive institutsekretariat. Der gives ikke forlængelse af ph.d.-studiet for sygdom under en måneds varighed. Der skal benyttes særlig blanket til ansøgning om orlov.

Under særlige omstændigheder kan der bevilges anden orlov fra ph.d.-studiet efter begrundet ansøgning til ph.d.-skolelederen vedlagt indstilling fra hovedvejlederen og institutlederen til fx anden midlertidig ansættelse, forudsat orlovsperioden har faglig relevans i forhold til ph.d.-projektet. Orlov skal altid søges forud for den planlagte orlovsperiode. Dekanen træffer i samråd med ph.d.-skolelederen afgørelse om, hvorvidt der kan bevilges orlov og sender skriftlig meddelelse til den ph.d.-studerende. Der skal benyttes særlig blanket til ansøgning om anden orlov.

Hvis ph.d.-afhandlingen ikke er indleveret ved udløb af den normerede studietid får den studerende besked om at ansøge ph.d.-skolelederen om udsættelse af afleveringsfristen for indlevering af ph.d.-afhandlingen, og dermed forlængelse af indskrivningsperioden. Ansøgningen skal indeholde tidsplan for det videre arbejde med afhandlingen og angive en forventet dato for indlevering af afhandlingen. Ansøgningen skal vedlægges indstilling fra hovedvejleder og institutleder.

Hvis afhandlingen ikke er indleveret ved forlængelsesperiodens udløb, får den studerende besked om, at indskrivningen bringes til ophør.

Hvis ph.d.-skolelederen ikke modtager ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen, og dermed forlængelse af indskrivningsperioden, udsender ph.d.-skolens sekretariat meddelelse om, at indskrivningen bringes til ophør, hvis ph.d.-afhandlingen ikke er indleveret senest 6 måneder efter udløb af normeret studietid. Der skal benyttes særlig blanket til ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen.

Sidst opdateret: 13.12.2020