Skip to main content

Information til ph.d.-studerende – i forlængelse af Corona-situationen

Corona-situationen har som bekendt også vendt op og ned på arbejdslivet på SDU. Vi befinder os i ’uncharted territory’. Vi gør, hvad vi kan for at finde svar og muligheder – men eftersom situationen jo udvikler sig løbende, kan vi ikke på nogen meningsfuld måde træffe afgørelser om alt på forhånd.

Det er dog vigtigt at slå følgende fast:

For det første: ALLE ph.d.-studerende er ALTID velkomne til at rette direkte henvendelse til ph.d.-skolens sekretariat/ph.d.-skolelederen, hvis der er konkrete spørgsmål.

For det andet: Ph.d.-skolen kan ikke tage stilling til forlængelse af ansættelse eller ændringer i ansættelse (deltidsansættelse eller orlov) – denne beslutningskompetence ligger alene hos institutterne. Beslutningerne om forlængelse af ansættelse sker med afsæt i konkret, individuel vurdering fra institutterne, da der vil være forskelle fra projekt til projekt samt under hensyntagen til institutternes/ekstern arbejdsgivers økonomi

Dog kan ph.d.-skolen tage stilling til forlængelse af indskrivning (eller ændringer i indskrivning ved deltid/orlov). Historisk set, er det mere reglen end undtagelsen, at ph.d.-skolen imødekommer forlængelse af indskrivning – og vi indgår altid gerne i en dialog med parterne om mulige løsninger!

Og for det tredje: Både fakultetsledelsen og direktionen behandler løbende situationen – også fra et ph.d.-perspektiv. Der ER opmærksomhed også på den sag. Også med løbende indmeldinger fra ph.d.-skolen.

Ph.d.-skolen er desuden i løbende kontakt både med alle ph.d.-skoler på SDU og på landets øvrige universiteter. Vi deler idéer, muligheder og erfaringer – både i det daglige og i disse så anderledes tider.

Nedenfor finder du information om forskellige forhold i forlængelse af Corona-situationen for ph.d.-studerende på det samfundsvidenskabelige fakultet. Informationen opdateres løbende. 

Ph.d.-skolen har åbent

Ph.d-skolen har åbent.

Kontakt som altid phdsek@sam.sdu.dk

Ph.d.-forsvar

During the COVID-19 situation the PhD School recommends that PhD defences are held digitally or partly digitally. From 8 August 2020 PhD defences can be held with up to 50 participants as long as the applicable guidelines are followed. The deadline for handing in the thesis for the evaluation and defense is unchanged.

The PhD school will have direct communication with PhD students, whose evaluation and defense are scheduled to take place during the lock-down.

As stipulated in the PhD order, the PhD student or author must be given the opportunity to present the PhD thesis to the members of the assessment committee and the general public. The faculty rules and procedure for the evaluation and defense apply

The defense is advertised by the PhD school via e-mail to the members of the assessment committee, principal supervisor, PhD student and all Faculty members with information on how the general public can gain access to the digital defense. The department advertises the defense via the usual distribution channels  and include information on how to gain access to the digital defense.

A digital defense must be held  the following way:

  • The defence must be live-streamed and be accessible via a secure IT platform.
  • The assessment committee must be given the opportunity to put questions directly to the PhD student/author via the video meeting.
  • The audience must also be given the opportunity to participate actively in the defence, i.e. put questions to the author, e.g. via a chat function.
  • The chair of the defence is to ensure that the digital defence  adhere to the faculty rules and procedure. If not, the defence must be paused or suspended.

These stipulations will apply until the end of the lock-down. The department is responsible for assigning one person (e.g. the chair of the defence) to be in charge of moderating the defense on the chosen platform, e.g. switch on/off of the microphone and camera and tend to the comments/questions in the chat feed. For questions regarding technical issues please contact SDU IT service.

Please consult the various online guides for using Zoom or Skype  for the purpose.

 

Please note: If an arrangement is conducted physically, the organizers must be aware of the current guidelines, requirements for distance and good hygiene, etc. The current ban of loitering must be followed as an indication of the size of physical arrangements at SDU.

Statusseminar og midtvejsevaluering

Statusseminar og midtvejsevaluering afholdes digitalt eller ved fysisk tilstedeværelse under hensyntagen til de gældende retningslinjer.

Kontakt ph.d.-skolen hvis du gerne vil høre om mulighederne for at udskyde din midtvejsevaluering, så den kan gennemføres fysisk efter lock-down.

Forskningsophold og alternative løsninger

Af ph.d.-skolens retningslinjer fremgår det, at der normalt bør indgå et miljøskifte af 3-6 måneders varighed ved en udenlandsk forskningsinstitution, der er fagligt relevant for ph.d.-studiet.

Kravet om miljøskifte er dog ikke kvantificeret i ph.d.-bekendtgørelsen (§ 7, stk. 2, nr. 3) og ph.d.-skolen vil således kunne dispensere fra de interne regler og dermed imødekomme alternative løsninger til afvikling af miljøskiftet – evt.  digitale – ud fra en individuel vurdering.

Funding og midler til rejse, dataindsamling mv.

På SAMF er ligger alle beslutninger om rejsemidler, funding til dataindsamling mv. på institutterne. Så kontakt din vejleder og institutleder, hvis du er uheldig at have mistet midler grundet afbrudt rejse, forudbetalt depositum el.lign.

Kursuskrav: ECTS, dispensation & godkendelse af andre aktiviteter

Godkendelse af kursusaktiviteter sker som altid ved individuel ansøgning til ph.d.-udvalget.

Ph.d.-udvalget udviser fleksibilitet ift. planlagte aktiviteter og alternative løsningsmodeller – indenfor gældende love og regler. Vi opfordrer til at finde konstruktive løsninger som alternativ til kurser, der er aflyst eller udskudt på ubestemt tid: selvstudier, små studiegrupper, online workshops eller lign.

Ph.d.-skolen opfordrer altid til, at gennemførte kurser indsendes til godkendelse løbende.

Ph.d.-skolens fortolkning af ph.d.-bekendtgørelsens krav (§ 7, stk. 2, nr. 2) om gennemførelse af kurser er, at en samlet kursusportefølje svarende til ca. 30 ECTS vil kunne betragtes som godkendt under særlige omstændigheder.

Forsinkelse i dataindsamling, øget arbejdsbyrde med undervisning mv.

Hvis dit projekt er blevet forsinket pga. afbrudt eller udskudt dataindsamling eller andre forhold, så kontakt i din vejleder med det samme. Det er oplagt, at I sammen grundigt overvejer alternativer og muligheder for at tilpasse projektet.

Oplever du en ekstra arbejdsmængde grundet omlægning til online undervisning, så vend allerede nu situationen med din vejleder og evt. VILU / institutleder, så din arbejdsmængde evt. kan justeres.

Mulighed for forlængelse af ansættelse

Beslutningskompetencen om forlængelse af ansættelse som følge af Corona-situationen ligger alene i regi af institutterne.

Mulighed for forlængelse af indskrivning

Forlængelse af indskrivning beror på en individuel vurdering efter begrundet ansøgning, da projekterne vil være påvirket forskelligt.

Mulighed for orlov eller deltidsansættelse

Beslutningskompetencen om orlov eller deltidsansættelse som følge af Corona-situationen ligger alene i regi af institutterne. Ph.d.-skolen vil se positivt på ansøgninger om ændret indskrivning.

Notat vedr. fleksibilitet omkring kurser
Læs venligst dette notat vedr. fleksibilitet omkring kurser under COVID-19 nedlukningen på SDU.