Skip to main content

Sammensætning af kursusprogram

 

FAQ om kurser

Du må tage egentlige ph.d.-kurser udbudt af ph.d.-skolen, af forskeruddannelsesprogrammer som fakultetet deltager i eller samarbejder med eller af andre danske eller udenlandske institutioner, fx i forbindelse med udlandsophold.

Herudover må du tage andre kurser der er særligt relevante i forbindelse ph.d.-projektet, fx kurser i IT eller statistisk metode.

Ja . Kandidatfag kan indgå, når din hovedvejleder skønner, at det er relevant for dit projekt.

Hvis du følger kandidatfag skal du være opmærksom på, at de godkendes af ph.d.-udvalget med halv ECTS vægtning.

Som ph.d.-studerende kan du oprette et selvstudie i samarbejde med din hovedvejleder eller andre seniorkolleger, som kan indgå i dit kursusprogram. Det kan også være en fordel at gå sammen med en eller flere andre studerende ved udformningen af et selvstudie.

Et selvstudie bør indeholde lignende elementer som ved et regulært ph.d. kursus: Litteratur, online aktivitet (møder, webinar eller præsentationer), samt eksamination ved seniorkollega. Hvis eksaminationen foretages af hovedvejlederen, bør en anden intern seniorkollega deltage som censor. Der er ikke specifikke krav til formatet af udprøvningen, som kan tage form af mundtlig samtale, skriftlig opgave o.l.

Læs mere om selvstudie  .

For yderligere sparring omkring oprettelse af et selvstudie, kan formand for ph.d. udvalget Jørgen T. Lauridsen kontaktes: jtl@sam.sdu.dk.

Ja, aktiv deltagelse i seminarer, workshops eller konferencer tæller med i din kursusaktivitet. Der skal foreligge skriftlig dokumentation, som dokumenterer din fremlæggelse, eksempelvis konferenceprogram, hvor dit navn fremgår.

Deltagelse i en videnskabelig konference, workshop eller seminar kan søges godkendt som kursusaktivitet med 1 ECTS. Desuden kan der tildeles 1 ECTS, hvis der er præsenteret paper på konferencen. Der kan maksimalt søges 2 ECTS for den samme konference, forudsat der fremsendes dokumentation, som dokumenterer den ph.d.-studerendes fremlæggelse – eksempelvis konferenceprogram, hvor den ph.d.-studerendes navn fremgår. Der kan som hovedregel maksimalt søges godkendelse af 2 konferencer

Mindst halvdelen (15 ECTS-point) af dit kursusprogram skal bestå af egentlige ph.d.-kurser med fagligt indhold. Formidlingskurser (SDU's kurser i ”Academic Writing” og lign.) samt egentlige kurser i undervisningsmetode kan tilsammen maksimalt udgøre 5 ECTS af dit kursusprogram. Ph.d.-skolelederen kan dispensere fra ECTS-fordelingen.

1 ECTS svarer til 25-30 timers arbejde på ph.d.-niveau.

Bemærk: Konferencedeltagelse med præsentation af paper kan maksimalt medregnes med 2 ECTS. Konferencedeltagelse med poster præsentation kan sidestilles med præsentation af paper og kan tælle max. 2 ECTS

Du ansøger om godkendelse af gennemført kursus aktivitet hos ph.d.-skolen via den tilhørende blanket .

Ph.d.-skolen anbefaler, at du senest ved førsteårsevalueringen/midtvejsevalueringen ansøger om godkendelse af mindst 15 ECTS kurser, samt at der foreligger planer for afvikling af dine resterende kursusaktiviteter. Vi anbefaler ligeledes at alle kursusaktiviteter er gennemført ved andetårsevalueringen/tredje evaluering.

Du skal fremsende dokumentation for kursets indhold, f.eks. en kursusbeskrivelse og dokumentation for gennemførelse af kurset, f.eks. diplom.

Ved deltagelse i seminarer, workshops eller konferencer skal der foreligge skriftlig dokumentation, som dokumenterer den ph.d.-studerendes deltagelse, eksempelvis konferenceprogram, hvor den ph.d.-studerendes navn fremgår.

Mere info om kurser

  • Du skal søge om godkendelse af gennemført kursus aktivitet hos ph.d.-skolen via den tilhørende blanket
  • Alle ph.d.-studerende indskrevet efter 1. januar 2016 skal i løbet af ph.d.-uddannelsen deltage i et obligatorisk kursus i "Responsible Conduct of Research"

Sidst opdateret: 11.05.2021