Skip to main content

Forskningstræning for læger i hoveduddannelsesforløb

Skal du forskningstrænes?

Hvis du er i hoveduddannelse indenfor et af de lægelige specialer, skal du gennemgå et forskningstræningsforløb. Det samlede forskningstræningsforløb i speciallægeuddannelsen omfatter både nogle kurser (svarende til 10 arbejdsdage) og et forskningstræningsprojekt (også svarende til 10 arbejdsdage).

Der er forskellige kurser for læger i forskellige specialer. Dog skal alle læger, som er i forskningstræning i Region Syddanmark, deltage i kurset Forskningstræning: Grundkursus 1. Nogle læger i forskningstræning i Region Syddanmark skal også deltage i kurset Forskningstræning: Grundkursus 2.

Er du ph.d. eller tilsvarende?

Hvis du har en ph.d.-grad eller en doktorgrad, så skal du ikke deltage i forskningstræningskurser. Det samme kan være tilfældet, hvis du er i gang med en ph.d.-uddannelse. Under alle omstændigheder skal du kontakte Den Lægelige Videreuddannelse i Region Syddanmark for at få fritagelse for forskningstræningskurserne.

Er du i hoveduddannelse i en anden region?

Hvis du er i hoveduddannelsesforløb i en anden region, kan du alligevel godt deltage i forskningstræningskurserne i Region Syddanmark. Det forudsætter blot, at der er ledige kursuspladser, og at den region, du kommer fra, vil betale for din kursusdeltagelse.

Grundkursus 1 er det obligatoriske forskningstræningskursus, som er fælles for læger i hoveduddannelsesforløb inden for alle specialer.

Følgende specialer skal som udgangspunkt ikke deltage i Grundkursus 1, da det afholdes i specialet:

 • Kirurgi
 • Gynækologi og Obstetrik

I kurset kombineres tilstedeværelsesundervisning (en dag på kursuscenter i Middelfart) med forskellige netbaserede aktiviteter. Kurset har et samlet omfang svarende til tre kursusdage.

Tre moduler: At spørge, at søge og at læse

Forskningstræning: Grundkursus 1 er inddelt i tre moduler:

 • “Modul 1: At spørge...” introducerer til og omfatter øvelser i at gå fra en klinisk problemstilling (fra egen klinisk praksis) til et præcist fokuseret spørgsmål, som man kan søge svar på i litteraturen.
 • “Modul 2: At søge...” introducerer til og omfatter øvelser i litteratursøgning, primært i PubMed og Cochrane.
 • “Modul 3: At læse...” introducerer til og omfatter øvelser i at læse og vurdere videnskabelige artikler, og i at rapportere resultatet af litteraturlæsningen på en hensigtsmæssig måde (i form af en såkaldt CAT - critical appraised topic)
Eksternatdag og netbaseret undervisning

Kurset skydes i gang med tilstedeværelsesundervisning ved en eksternatdag på et kursuscenter i Middelfart. Det meste af kursusdagen bruges på forelæsninger og øvelser inden for de tre moduler. Herefter følger 3 perioder á ca. 3 ugers varighed, hvor der arbejdes netbaseret med spørgsmålsformulering først, så litteratursøgning, og endelig med litteraturlæsning og rapportering. Det netbaserede arbejde omfatter både ‘plenumdiskussioner’, individuelt arbejde og gruppearbejde. Kurset er meget stramt struktureret med klare retningslinjer for, hvad der skal foregå i hvert modul.

Kompensation for hjemmearbejde

Det netbaserede arbejde svarer til to kursus- eller arbejdsdage, men kan kun udføres i små portioner fordelt over de ca. 9 uger, som kurset varer samlet. Enkelte kursister har mulighed for at udføre det netbaserede kursusarbejde på deres arbejdsplads i arbejdstiden. De fleste vælger dog at gøre det hjemmefra, når de har fri. Kursister, som vælger den løsning, har krav på to kompenserende fridage, som placeres efter aftale mellem kursisten og dennes arbejdsplads.

Grundkursus 2 er et fortsætter-forskningstræningskursus, som tilbydes læger i hoveduddannelsesforløb inden for visse specialer. Der er nogle specialer, der har deres egne forskertræningskurser.

Læger fra de specialer, som selv arrangerer specialespecifikke forskningstræningskurser, skal som udgangspunkt ikke deltage i Grundkursus 2.

I kurset kombineres tilstedeværelsesundervisning (en dag på kursuscenter i Middelfart) med forskellige netbaserede aktiviteter. Kurset har et samlet omfang svarende til fire kursusdage.

Tre moduler: Statistik, Forskningsetik og kvalitet og miniMTV

Grundkursus 2 er inddelt i tre moduler:

 • “Modul 1: Statistik” introducerer til og omfatter øvelser i brugen af grundlæggende statistiske begreber, som er relevante i forbindelse med bl.a. klinisk forskning og i forbindelse med læsning af artikler fra videnskabelige tidsskrifter.
 • “Modul 2: Forskningsetik og kvalitet” giver viden om det videnskabsetiske komitesystem og om Den danske Kvalitetsmodel, og træner analyse og diskussion af etiske problemstillinger i relation til produktion og brug af videnskabelig viden.
 • “Modul 3: MiniMTV” introducerer til og øver brugen af miniMTV som værktøj til vurdering af fx bestemte behandlinger eller andre medicinske teknologier.
Netarbejde, eksternatdag og netarbejde igen

Kurset skydes i gang med en netbaseret introduktion til kurset, skarpt forfulgt af en 3-ugers net periode om statistik. Herefter følger en kursusdag med tilstedeværelsesundervisning, hvor der dels følges op på statistikmodulet, dels introduceres til forskningsetik og kvalitet og til miniMTV.Efter eksternatdagen følger to undervisningsperioder á ca. 3 ugers varighed, hvor der arbejdes netbaseret med først forskningsetik og kvalitet, og endelig med udarbejdelse af en begrænset miniMTV.Det netbaserede arbejde omfatter både ‘plenumdiskussioner’, individuelt arbejde og parvist arbejde. Kurset er meget stramt struktureret med klare retningslinjer for, hvad der skal foregå i hvert modul.

Kompensation for hjemmearbejde

Den netbaserede del af kurset svarer til tre kursus- eller arbejdsdage, men kan kun udføres i små portioner fordelt over de ca. 9 uger, som kurset samlet set forløber over. Enkelte kursister har mulighed for at udføre det netbaserede kursusarbejde på deres arbejdsplads i arbejdstiden. De fleste vælger dog at gøre det hjemmefra, når de har fri. Kursister, som vælger den løsning, har krav på tre kompenserende fridage, som placeres efter aftale mellem kursisten og dennes arbejdsplads.

Nogle specialer arrangerer selv forskningstræningskurser (specialespecifikke forskningstræningskurser).

Læger i hoveduddannelsesforløb inden for et af disse specialer skal som udgangspunkt ikke deltage i Grundkursus 2:

 • Almen medicin
 • Anæstesiologi
 • Børne- og Ungdomspsykiatri
 • Dermato-venerologi
 • Radiologi
 • Gynækologi og obstetrik
 • Karkirurgi
 • Kirurgi
 • Klinisk Onkologi
 • Ortopædisk kirurgi
 • Patologisk anatomi og cytologi
 • Psykiatri
 • Pædiatri
 • Urologi
Du kan tilmelde dig grundkurserne her

Sidst opdateret: 19.03.2021