Program struktur

Forskeruddannelsesprogramstruktur på Humaniora

Programmernes primære opgave er at fungere som kobling mellem institutterne og ph.d.-skolen i planlægningen og afviklingen af kurser for de ph.d.-studerende:  

  • I forhold til ph.d.-skolen varetager programlederne det fagspecifikke kursus- og ECTS-udløsende aktivitetsudbud for de tilknyttede ph.d.-studerende. Denne opgave varetages med inddragelse af de ph.d.-studerende og i samarbejde med vejlederne, ph.d.-skolelederen og ph.d.-udvalget. Alle kurser og større aktiviteter (men ikke fx ad hoc studiekredse, konferencedeltagelse m.v.) administreres, registreres og annonceres gennem ph.d.-skolens hjemmeside, og de annonceres også på den nationale kursuswebside.
  • I forhold til institutterne er det programledernes opgave at medvirke til at sikre optimal tilknytning af de ph.d.-studerende til institutternes forskningsmiljøer (programmer, større projekter, satsningsområder) og samordne programaktiviteterne med institutternes andre forskningsaktiviteter. Denne opgave varetages sammen med vejlederne, institutlederen, forskningsledere og projektledere. De nye programledere vil fremover have en klar koordinerende funktion i tillæg til programmets brede faglige profil. 

Herudover skal programlederne indgå i det konkrete nationale kursus­samarbejde inden for humaniora. Dette kan ske ved ad hoc delegering til og/eller inddragelse af forsknings- og projektledere inden for mere snævert definerede områder (eksempelvis filosofi, uddannelsesforskning, turisme, medier). 

Et forskeruddannelsesprogram hører under ph.d.-skolen hvad angår ansvaret for at drive et fagspecifikt kursusudbud inden for et eller flere af et instituts fagområder, men skal have et entydigt instituttilhørsforhold for at kunne varetage den del af opgaven der vedrører kursernes og de øvrige aktiviteters integration i institutmiljøerne. I udgangssituationen er der ét program på hvert institut, men særlige forhold (eksempelvis på IKV) kan tilsige oprettelse af flere. Et forskeruddannelses­program skal inden for instituttets forskningsprofil sikre bedst mulig kursus- og aktivitetsdækning for de studerendes projekter på disse projekters præmisser og kan ikke køre en ensidig nicheprofil. 

Programledere kan samarbejde om kurser og aktiviteter på tværs af institutter i tilfælde af overlappende fagligheder (eksempelvis kommunikation og medier), og bør gøre det når dette tilsiges af konkrete ph.d.-forløb. 

Programmer kan etableres på initiativ af både institutter og ph.d.-skolen, men skal accepteres af begge parter. Endelig godkendelse af et program sker i ph.d.-udvalget, der bekendtgørelsesmæssigt er ansvarligt for kursusudbuddet.  

Institutter tildeles retten til at foreslå programledere til ph.d.-skolelederens godkendelse (således at der er parallelitet til udpegning af vejledere). 

Programlederne udgør sammen med ph.d.-skolelederen Programrådet, der mødes to gange om året, forud for hvert semester, med henblik på at indstille semestrets kursusudbud til ph.d.-udvalgets godkendelse i overensstemmelse med bekendtgørelsens krav. 

Ph.d.-studerende tilknyttes et program på det institut han/hun ansættes. Hvert program bør holde nogle af deres aktiviteter åbne for ph.d.-studerende fra andre programmer for at styrke en bred forskningsmæssig socialisering og tværvidenskabelighed. 

Ud over kurser, faglige seminarer, master classes, prøveforsvar, projektmøder, mv., der ikke nødvendigvis hver gang er lige relevante for alle de tilknyttede ph.d.-studerende, bør et program mindst én gang i semestret samle alle ph.d.-studerende med henblik på projektrelateret faglig og fagligt social udveksling og opdatering. De studerende skal inddrages i planlægningen af disse møder. 

Programledere kompenseres i forhold til deres tidsmæssige forbrug og/eller gennem funktionstillæg. 

Programlederes kommissorium i stikord: 

Programlederen administrerer et årligt budget under ph.d.-skolen, hvis størrelse er afhængig af antallet af tilknyttede ph.d.-studerende. Programlederen samarbejder administrativt og planlægningsmæssigt med ph.d.-skolen (ph.d.-udvalget, ph.d.-skolelederen, Programrådet, de administrative medarbejdere og vejlederne) og fagligt koordinerende og profilerende med institutterne (institutlederen, forskningsledere, projektledere, vejledere, samt andre programledere). Herudover skal programlederen: 

  • planlægge og sikre det fagspecifikke kursusudbud for ph.d.-studerende inden for programmet;
  • inspirere til og igangsætte ETCS-udløsende aktiviteter (fx studiegrupper, master classes, prøveforsvar, mv.);
  • foranstalte mindst ét møde pr. semester for samtlige tilknyttede ph.d.-studerende med henblik på projektrelateret faglig udveksling og gensidig inspiration;
  • koordinere programaktiviteterne med de øvrige aktiviteter i de faglige miljøer på instituttet med henblik på at optimere de ph.d.-studerendes integration i disse miljøer;
  • indgå i konkret nationalt kursus­samarbejde inden for humaniora (evt. ved ad hoc delegering til og/eller inddragelse af forsknings- og projektledere);
  • deltage som født medlem i Programrådets arbejde (der typisk varetages på to årlige møder).