Skip to main content

Ph.d.-prøveforsvar, Anne Bang-Larsen

Dato: 6. januar 2021
Tid:  09:00-12:00
Sted: Afvikles online via Teams
(Link kan fremsendes)
Tilmelding:  På mail til Peter Hobel på mail: peterhobel@sdu.dk  
 Vejleder: Peter Hobel
Opponent:   Lektor, Vibeke Christensen og lektor, Torben Spanget Christensen
SDU
ECTS: 0

 


 

Ph.d.-prøveforsvar ved Ph.d.-studerende: Anne Bang-Larsen

Ph.d.-prøveforsvaret vil blive afviklet online via Teams. 

Vejledning i søgelyset – en empirisk undersøgelse af den faglige vejledning af de studieforberedende opgaver på stx.

Elever og lærere i gymnasiet er med reform 2017 blevet mødt med en øget opmærksomhed på arbejdet med de større skriftlige, tværfaglige, studieforberedende opgaver, herunder et eksplicit krav om vejledning i skriveperioden. Hvordan vejledningen skal udmøntes, og ud fra hvilke begrundelser, er imidlertid overladt til organisationerne, vejlederne og eleverne. Derfor mangler viden om, hvordan vejledning gøres mest hensigtsmæssigt indenfor de givne rammer. I mit ph.d. projekt udforsker jeg, hvordan vejledningshændelsens forskellige aktører tilgår vejledningen, og hvilke narrativer der skabes om vejledning, vejledningens begrundelser og forventninger knyttet til vejledningen.

Undersøgelsen er et casebaseret længdestudium af 11 gymnasieelevers skrive- og vejledningsprocesser i deres 3-årige uddannelsesforløb på det danske stx-gymnasium. Afsættet for de empiriske analyser er en bredspektret empiri, der omfatter både processer og aktører i det 3-årige forløb, dog danner elevernes perspektiv forgrund. 

Studiet er informeret af skrive- og vejledningsforskningen, men da faglig vejledning på ungdomsuddannelserne er forskningsmæssigt underbelyst, trækkes på vejledningsforskning fra de mellemlange og videregående uddannelser. Jeg anlægger et sociokulturelt perspektiv på vejledningshændelserne, idet jeg er optaget af, hvordan stemmer, roller og positioneringer påvirker vejledningshændelsen.

Gennem afhandlingens seks artikler anlægges forskellige perspektiver på den faglige vejledning. Artiklerne bidrager samlet set med en viden til feltet af både analytisk, teoretisk og pragmatisk karakter, idet ærindet er: 1.

at frembringe viden om vejledningshændelsen, hvordan vejledning gøres, ud fra hvilke begrundelser og i særdeleshed, hvordan den opleves fra et elevperspektiv.  2. på basis af fundene fra de empiriske analyser, at udvikle en teoretisk ramme, der kan give et sprog til at undersøge og tale om faglig vejledning i en gymnasial kontekst. 3. at udvikle nye og bedre didaktiske til den faglige vejledning i gymnasiet.

 

Sidst opdateret: 05.11.2020