Skip to main content

Ph.d.-prøveforsvar, Sanna Lassen

Dato: 26. august 2020
Tid: 13:00-16:00
Sted: Lokale O94 - SDU, Campus Odense
Tilmelding: Ingen tilmelding 
Opponent:   Lektor, Hanne Knudsen - Institut for Uddannelse og Pædagogik,
DPU, Aarhus
ECTS: 0

 


Ph.d.-prøveforsvar ved Ph.d.-studerende: Sanna Lassen

Ph.d.-prøveforsvaret vil blive afviklet med fysisk deltagelse i lokale O94

”At se på ny”

Ressourcepersonen genbeskrevet – en Luhmanninspireret iagttagelse af folkeskolens ressourcepersonrolle

Afhandlingen bygger på en empirisk undersøgelse af ressourcepersonen i en dansk folkeskolekontekst. Ressourcepersonen bliver empirisk defineret, som en internt ansat lærer eller pædagog, som også bliver ansat til at varetage en ekstra rolle og herigennem udgør en særlig ressource fx en danskvejleder, læringsvejleder, teamkoordinator eller PLF-koordinator. Situationer og intentioner knyttet til rollen bliver udforsket gennem tre rolleperspektiver; kolleger, ressourcepersonen selv og skolens ledelse med henblik på at iagttage, hvilken funktionel mening perspektiverne tilskriver denne ekstra rolle. Analyser er genereret på baggrund af observationer af 19 ressourcepersoner og 26 interviews med kolleger, ressourcepersoner og ledelse på fire case-skoler fra to forskellige kommuner. Dertil har ressourcepersoner og ledere fra seks andre kommuner deltaget i et survey, hvor de er blevet spurgt om genkendelse af temaer fra observationer og interviews. Forskningen består desuden af et litteraturstudie. Yderligere en rammesætning med et historisk tilbageblik fra 1800-tallet til 1990-erne samt et nutidigt perspektiv fra 1998-2019 primært iagttaget gennem lovtekster, der bidrager til at forstå ressourcepersonens meningshistorie og betragte semantiske og kontekstuelle bevægelser i relation til ressourcepersonen. Prøveforsvaret tager udgangspunkt i udkast til indledning, udgangspunkt for forskning indeholdende begreber og definitioner, rammesætning med historisk tilbageblik og nutidige perspektiver, et metodeuddrag, analysestrategi samt én analysedel fra henholdsvis observationsanalyse og interviewanalyse. Afhandlingen er teoretisk forankret i systemteorien.

 

Sidst opdateret: 24.08.2020