Ph.d.-prøveforsvar

Dato: 11. december 2019 
Tid: 14:00-16:00  
Sted: Lokale O94, SDU, Campus Odense
Tilmelding: Ingen tilmelding 
Opponent:   Professor Marte Blikstad-Balas, Universitetet i Oslo
ECTS: 0

 


Ph.d.-prøveforsvar ved Ph.d.-studerende: Solveig Troelsen

Ph.d.-projektet Forkastet eller anerkendt? Et eksplorativt studie i vurdering af elevers produktive literacy-kompetencer ved FP9 dansk
er et sociokulturelt funderet casestudiet. Gennem analyser af eksamensmaterialet i kontekst og elevernes besvarelser som svar herpå belyses eksamensskrivning som social handling, fagdiskurs og tekst. Dette er studiets første del, og to artikler herom udgør det primære fokus for prøveforsvaret. Anden del vender perspektivet mod censorernes vurdering af elevernes tekster og undersøger særligt de tekstnormer og doxa som censorerne trækker på i deres arbejde – dels situeret i bedømmelsen som literacy event, dels refleksivt i fokusgruppesamtaler om kvalitet i eksamenstekster. Fundene fra de to delstudier belyser tilsammen eksamensskrivningen som skrivekonstellation og diskuteres dels i relation til den aktuelle danske eksamensordnings high-stakes status og samtidig lave reliabilitet, dels metodologisk, hvor der argumenteres for at netop det sociokulturelle perspektiv og metodiske dobbeltgreb bidrager med vigtig viden til den mere udbredte psykometriske forskning i prøver og eksamen.