Skip to main content

Ph.d.-prøveforsvar, Hildegunn Juulsgaard Johannesen

Dato: 19. august 2021
Tid: Kl. 09:00-12:00
Sted: Fysisk i mødelokale Sokrates - SDU, Campus Odense
 Vejleder: Torben Spanget Christensen
Tilmelding: Tilmelding til Ph.d.-prøveforsvar til sekretær, Jeanet Dal på dal@sdu.dk 
senest fredag den 14. august 2021
Opponent:   Peter Hobel, Institut for Kulturvidenskaber, SDU
Loa Ingeborg Bjerre, Læreruddannelsen UCL. 
ECTS: Ingen ECTS til prøveforsvarPh.d.-prøveforsvar ved Ph.d.-studerende: Hildegunn Juulsgaard Johannesen

 

Kontroversielle aspekter i historieundervisningen 7.-9. klassetrin
– en empirisk undersøgelse af lærer og elevers fortællinger om kontroversielle aspekter i fortiden som fortalt.

 

At undervise i kontroversielle emner anses uddannelsespolitisk og i forskningen for at være væsentligt og have værdi som led i demokratisk dialog - og dannelse af elever. Arbejdet med kontroversielle emner anses for at være med til at styrke elever i at indgå i dialog med dem, hvis synspunkter divergerer fra deres egne, omend det i store dele af forskningslitteraturen anses for at være en vanskelig opgave. Historie betragtes i den forbindelse som et centralt fag, og tilskrives overordnet et demokratisk dannende formål, hvor elever kan blive duelige borgere i fremtiden, ved at arbejde med svære kontroversielle emner i undervisningen.

Men hvordan kan undervisningen levere retfærdige og acceptable fortolkninger af elever og lærers fortællinger om fortiden som fortalt? For det første er der problemet med, at hvad der betragtes og defineres som kontroversielt er knyttet til udtrykte og skjulte værdier og fortællinger i tid og sted. For det andet, indgår kontroversielle aspekter i undervisningen som situationelle og temporale fortællinger i, om, og gennem historiefaget som led i en sociokulturel praksis i skolen. Afhandlingen tager afsæt i et sociokulturelt perspektiv og argumenterer for, at kontroversielle aspekter er bundet i tid og sted og forholder sig moralsk retrospektivt til fortidens aktører og handlinger som fortællinger. Ph.d.-projektet bygger på etnografiske klasserumsstudier afviklet i 5 overbygningsklasser på tre skoler i Syddanmark og retter fokus på fortællingen som et sociokulturelt redskab.  Gennem afhandlingens 4 artikler beskrives forskellige karakteristika i lærer og elevers fortællinger om kontroversielle aspekter i klasserummet og disses didaktiske funktioner og implikationer. Som modspil og supplement til en righoldig forskningslitteratur om at undervise i kontroversielle emner, bidrager ph.d.-projektet således med viden om de fortællinger om kontroversielle aspekter, der produceres i klasserummet lærer og elever imellem som integreret i historieundervisningens indhold. Til prøveforsvaret vil de 4 artikler indgå i diskussionen men fokus vil være rettet mod det foreløbige kappeudkast og centrale spørgsmål og problemstillinger forbundet hermed.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidst opdateret: 10.05.2021