FFUM-Vinterskole 2015: INKLUSIONS- OG EKSKLUSIONSPROCESSER I UDDANNELSE

Dato: Uge 3 - 2015. (12.1.-16.1.)
Tid: 09:00-16:00 hver dag
Sted:

Mandag

 12.01.2015

 Lokale O96 + O99
Tirsdag   13.01.2015  Lokale O96 + O99
Onsdag  14.01.2015  Lokale O94 + O96
Torsdag   15.01.2015  Lokale O95 + O96
Fredag   16.01.2015  Lokale O95 + O96
   
Tilmelding: Var senest 1. november 2014
Tilmelding og abstract: senest 1. november 2014
Betaling og paper: senest 1. december 2014
   
ECTS: 10 ETCS point for deltagelse med paper samt bidrag til opposition på andres deltageres bidrag.
   
Pris: Pris: Deltagelse er gratis for ph.d. studerende (no fee), men deltagerne betaler selv transport og ophold fra deres konferencebudget. Kaffe, frokost/lunch, udflugt og festmiddag vil beløbe sig til ca 1000 danske kroner.
Betaling senest 1. november 2014
   
Papers:
Sendes til Jeanet Dal på dal@sdu.dk senest den 1. december 2014
   
Arbejdssprog:
Skandinavisk evt. med indslag af engelsk
   
Organizers: Professor, dr. phil. Katrin Hjort, Syddansk Universitet, Odense

 

NORDISK VINTERSKOLE for ph.d. studerende
Vinterskolen arrangeres i et dansk-norsk-svensk samarbejde mellem Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet DK, NVIE Nationalt Videnscenter for Inklusion og eksklusion UCSYD, DK. Pronett, Institut for sociologi og socialt arbejd Universitetet i Agder NO og Sociologisk Institutionen, Lunds Universitet SV


INKLUSIONS- OG EKSKLUSIONSPROCESSER I UDDANNELSE

Inklusion er et centralt begreb i velfærds-, værdi- og uddannelsespolitik i de nordiske lande i disse år. Umiddelbart lyder inklusion godt og vigtigt, for hvem ønsker at ekskludere nogen? Men kan man tænke sig inklusionsprocesser uden eksklusion, og hvad betyder inklusion egentlig i praksis? Her er mange stridende- og modstridende – dagsordner på spil. I Salamancaerklæringen anbefales inklusion af alle børn i almindelige skoler, der kan imødekomme også særlige uddannelsesmæssige behov, som det bedste middel til at opfylde alle børns ret til uddannelse efter deres unikke behov, skabe et ikke-diskriminerende, trygt samfund og sikre en effektiv udnyttelse af uddannelsessystemets ressourcer. I diskussionen om de nordiske velfærdsstaters fremtid – i Danmark kaldet konkurrencestaten - fremhæves inklusion som et redskab til at styrke nationalstatens konkurrenceevne og sociale sammenhængskraft i en globaliseret verden. At skolens rolle i samfundet bl.a. er at sortere eleverne er ikke nyt, men de nationale uddannelsespolitikker – såvel i Norge som i Danmark og Sverige – kobler sig imidlertid i dag i stigende grad på transnationale uddannelsespolitiske tendenser (PISA, OECD-anbefalinger), der implicerer et øget fokus på selektion, niveaudeling og hierarkisering af elever og skolen. Blandt forældre og i medierne diskuteres rettigheder og frit skolevalg: I hvilket omfang har man som borger ret til specialundervisning af et barn med særlige behov? Kan og skal man tvinges til at sende barnet i den almene skole, selvom det ikke trives, som det i dag er blevet tilfældet i Danmark? Og omvendt: Hvis ens barn ikke lærer nok i folkeskolen, fordi de inkluderede ”specialbørn” forstyrrer undervisningen, hvorfor så ikke flytte sit eget barn til en privatskole?

Vi har altså at gøre med et meget varmt politisk emne, men også med et emne der får afgørende betydning for eleverne udvikling og læring og for lærernes arbejde. Det store spørgsmål er, om – og i givet fald hvordan - inklusion i uddannelse kan gribes an, så det ikke kun kommer til at betyde fysisk tilstedeværelse i samme .rum, men også mentalt samvær, samspil og samarbejde mellem mennesker, dvs. rummer de bedste betingelser for at lære, herunder lære at forholde sig konstruktivt til os selv og andre.

Vinterskolen vil beskæftige sig med aktuel forskning i dette spørgsmål, dvs. med såvel de teoretiske som praktiske dimensioner af in- og eksklusionsprocesser relateret til sociale, kulturelle, sprogligt, geografiske, fysiske og psykiske forskelle blandt elever eller studerende.

Vinterskolen vil rumme 2 spor:

  • Forelæsninger med udgangspunkt i aktuelle forskningsprojekter inden for området. De medvirkende forskere vil med bl.a. fokusere på unge og specialundervisning, etniske minoritetsbørn og betydningen af velfærdsmodeller, herunder privatisering for social selektion og lighed i uddannelse. De vil anlægge forskellige teoretiske perspektiver af vidensociologisk, professions- og læringsteoretisk art. Vinterskolen afsluttes med en fælles diskussion af de forskellige paradigmers forklaringskraft i forhold til emnet.

  • Værksteder med præsentation og diskussion af igangværende ph.d. projekter. 10 ETCS point for deltagelse med paper samt bidrag til opposition på andres deltageres bidrag. Værkstederne organiseres med tovholdere fra deltagende institutioner og planlægges i fællesskab. De finder sted hver dag i ugen.

  • Pris: Deltagelse er gratis for ph.d. studerende (no fee), men deltagerne betaler selv transport og ophold fra deres konferencebudget. Kaffe, frokost/lunch, udflugt og festmiddag vil beløbe sig til ca 1000 danske kroner.

  • Tilmelding: Tilmelding og abstract 1. november. Betaling og paper 1. december 2014. dal@sdu.dk

  • NET: Der vil blive oprettet en webside til oplægning af abstracts, papers, centrale artikler fra foredragsholderne samt forslag til supplerende litteratur. http://www.sdu.dk/forskning/phd/phd_skoler/phd_humaniora/alle_kurser#FFPR

Arbejdssprog: Skandinavisk evt. med indslag af engelsk

Hovedansvarlig: Professor dr.phil. Katrin Hjort, Syddansk Universitet

_________________________________________________________________________________________________

 henvisning motiv: gråblå stjerne  

Links:

_________________________________________________________________________________________________