Skip to main content

Forskeruddannelsesprogrammet i filosofi, uddannelsesvidenskab og medier

Formålet med forskeruddannelses-programmet i filosofi, uddannelsesvidenskab og medier er at skabe grundlag for uddannelse af ph.d.-studerende inden for det meget brede videnskabelige felt, som programmet med dets tre fagområder dækker. Det er et grundlæggende princip for programmets aktiviteter, at de udvikles i et nært samarbejde mellem alle de videnskabelige medarbejdere og de ph.d.-studerende ved Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier. Der er således tale om et meget aktivt program med mange typer af aktiviteter på såvel lokalt som nationalt niveau. Blandt disse aktiviteter er kursusvirksomhed, work in progress-seminarer, studiekredse og landsdækkende kurser/sommerskoler.

Kursusvirksomheden har til hensigt at understøtte såvel det teoretisk som det empiriske arbejde hos de ph.d.-studerende. Der udbydes såvel emneorienterede kurser som metodiske kurser. Der lægges vægt på, at der i hvert semester udbydes kurser inden for hvert af de tre fagområder samt i generelle videnskabsteoretiske og metodiske problemstillinger. Ideen med de videnskabsteoretiske kurser er at sikre de studerende en indsigt i sammenhængen mellem forskellige videnskabsforståelser og forskellige former for videnskabeligt arbejde. For at sikre de studerende en bred metodekompetence udbydes der kurser i såvel kvalitative som kvantitative metoder. Der lægges vægt på at forberede de studerende på at mestre forskellige videnskabelige genrer og former for publiceringer. Der inviteres fremtrædende forskere fra ind- og udland til at deltage med oplæg og diskussioner ved de enkelte kurser. Der udbydes ca. et kursus om måneden.

Work in progress-seminarerne har til formål at skabe rammer for diskussioner af de ph.d.-studerendes arbejder. I opstartsfasen afholdes et startseminar, hvor de studerende fremlægger deres ideer med projekterne og får tilbagemeldinger fra videnskabelige medarbejdere og andre ph.d.-studerende. Undervejs holdes midtvejsseminarer, hvor der indkaldes videnskabelige opponenter til at kommentere de problemstillinger, som de ph.d.-studerende fremlægger til diskussion og afklaring. Ca. et halvt år før afslutningen af ph.d.-forløbet afholdes et prøveforsvar, hvor den enkelte ph.d.-studerende fremlægger et udkast til en afhandling. Også her indkaldes en opponent blandt de videnskabelige medarbejdere. Endelig afholdes der generelle kritikseminarer, hvor de studerende kan møde frem og få diskuteret udkast til artikler eller dele af deres afhandlinger.

Studiekredsene er arrangeret af de ph.d.-studerende selv. Her mødes de studerende og diskuterer relevante problemstillinger. De diskuterer tekster og fremlægger egne udkast for hinanden. Til nogle af møderne indkaldes videnskabelige medarbejdere til facilitering af de fælles diskussioner om forskningsrelevante problemstillinger.

Inden for hvert af de tre fagområder filosofi, uddannelsesvidenskab og medier har forskeruddannelsesprogrammet samarbejde med landsdækkende netværk. Disse netværk arrangerer fælles kurser og årlige sommerskoler.  Forslag til aktiviteter i forskeruddannelses-programmet i filosofi, uddannelsesvidenskab og medier kan sendes til forskeruddannelses-programleder lektor Caroline Schaffalitzky de Muckadell 

Forskeruddannelsesprogrammet ledes af lektor, Caroline Schaffalitzky de Muckadell.
Sekretær, Jeanet Dal er knyttet til forskeruddannelsesprogrammet.

 

Sidst opdateret: 07.01.2022