Skip to main content

Skrivevejledning for ph.d.-indstillinger

En ph.d.-indstilling udgør den skriftlige sammenfatning af et bedømmelsesudvalgs arbejde med en indleveret ph.d.-afhandling. Skrivevejledningen repeterer nogle af de regler, ph.d.-bekendtgørelsen og fakultetets supplerende regelsæt sætter for ph.d.-indstillingen, og giver anbefalinger til udformningen af denne.

Udarbejdelsen er hele udvalgets ansvar, men formanden for bedømmelsesudvalget koordinerer skrivearbejdet og har hovedansvaret for, at tidsfrister og andre formalia overholdes. Formanden skal introducere de danske regler for ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden for udvalgets medlemmer samt sikre, at hovedvejleder og eventuelt også andre vejledere på afhandlingen fra starten inddrages i udvalgets arbejde.

Udvalget skal udarbejde to dokumenter, en foreløbig bedømmelse og en endelig indstilling.

Den foreløbige bedømmelse

Bedømmelsesudvalget skal senest to måneder efter indlevering af afhandlingen udarbejde en foreløbig bedømmelse. Målgruppen for den foreløbige bedømmelse er forfatteren, der skal kunne bruge teksten i sine forberedelser af det mundtlige forsvar (eller hvis bedømmelsen er negativ i en eventuel omarbejdelse af afhandlingen), samt fakultetet (dekanatet), der påser, at bedømmelsen formelt og indholdsmæssigt er i orden.

Bedømmelsen skal anføre, om afhandlingen i sin foreliggende form er egnet som baggrund for tildeling af ph.d.-graden. Bedømmelsen skal være begrundet og have form af et selvstændigt dokument med en kort præsentation af afhandlingens tema og opbygning, samt angivelse af afhandlingens stærke og svage sider. Det skal klart fremgå, hvilke præmisser, der er lagt til grund for udvalgets vurdering. Bedømmelsen skal være så tilpas detaljeret, klar og udtømmende, at også ikke-fagfolk kan følge tankegangen fra præmisser til konklusion. Datoen for det mundtlige forsvar anføres.

Den endelige indstilling

Hurtigst muligt efter det mundtlige forsvar udarbejder bedømmelsesudvalget den endelige indstilling. Efter et tilfredsstillende gennemført forsvar kan den endelige indstilling have form af en tilføjelse til den foreløbige bedømmelse. F.eks. Endelig indstilling: Den ph.d.-studerende har ved den offentlige forsvarshandling (dato) dokumenteret, at kravene i bekendtgørelsens § 3 er opfyldt, og bedømmelsesudvalget indstiller, at ph.d.-graden tildeles.

Hvis der under forsvaret afdækkes aspekter ved afhandlingen, som giver udvalget anledning til at ændre på beskrivelser og vurderinger af denne i den foreløbige bedømmelse, skal den endelige indstilling revideres i forhold hertil. Indstillingen beror ved uenighed på stemmeflertallet.

Målgruppen for den endelige indstilling er forfatteren, Akademisk Råd, der tildeler ph.d.-graden. Herudover vil forfatteren formodentlig også medsende den ved fremtidige stillingsansøgninger.

Forholdet mellem de to indstillinger

Den foreløbige bedømmelse skal derfor have en form, så den muliggør en hurtig udarbejdelse af den endelige indstilling. Påtegning af den foreløbige bedømmelse om tilfredsstillende gennemført forsvar samt indstilling om tildeling af graden.

Sprog

Hvis alle udvalgsmedlemmer er danske eller læser dansk, skrives indstillingen på dansk. Indstillingen kan dog også, hvis det foretrækkes, skrives på engelsk. Hvis et udvalgsmedlem ikke læser dansk, skal indstillingen skrives på engelsk. Det er udvalgets ansvar at sikre den sproglige kvalitet i indstillingens tekst.

Underskrifter

Den foreløbige bedømmelse kan ved enighed underskrives af bedømmelsesudvalgets formand på udvalgets vegne. Den endelige indstilling underskrives af alle udvalgsmedlemmer.

Omfang

Den endelige indstilling skal være på maksimalt 5 sider à 2400 enheder.

Layout

Indstillingen skrives på hvidt papir. Topmargin 8 cm. Indstillingen skal være pagineret, og den endelige indstillings sidste side skal foruden bedømmelsesudvalgets medlemmers navne og underskrifter indeholde tekst.

Overskrift

Forfatterens navn og afhandlingens fulde titel anføres. Det skal fremgå af teksten, at det er en ph.d.-afhandling.

Første afsnit

Her anføres bedømmelsesudvalgets sammensætning: navne, titler, hjeminstitutioner (incl. landenavn ved udenlandske medlemmer. Det anføres, hvem der har været formand for udvalget. Det skal også anføres, hvem der har været hovedvejleder (navn, titel, hjeminstitut), samt at hovedvejleder (og eventuelt andre vejledere) har deltaget i bedømmelsesudvalgets arbejde uden stemmeret. Såfremt afhandlingen er indleveret uden forudgående indskrivning som ph.d.-studerende (bekendtgørelsens § 15, stk. 2) anføres dette.

Andet afsnit

Her redegøres for afhandlingens form (monografi eller artikler, dansk og engelsk resume, bilagsmateriale etc.) samt omfang (sidetal, eksklusive bilag samt sidetal for disse).

Tredje afsnit – selve bedømmelsen

Indstillingen bør rumme et kort resume af afhandlingens problemstilling, teori- og kildegrundlag samt opbygning. Derpå følger den egentlige kritiske bedømmelse, der skal udfærdiges således, at forholdet mellem styrker og svagheder trækkes så klart op, at konklusionen forekommer velbegrundet.

Fjerde afsnit – den foreløbige bedømmelse

Udvalgets konklusion om hvorvidt afhandlingen i den foreliggende form er velegnet til forsvar. Angivelse af datoen for forsvaret.

Vurderer udvalget imidlertid, at afhandlingen ikke har kvaliteter, der gør den egnet til mundtligt forsvar, skal den foreløbige bedømmelse kunne danne baggrund for Dekanens afgørelse af, om afhandlingen kan indleveres igen i en revideret form inden for en frist på mindst 3 måneder.

 

Dato og underskrifter

Sidst opdateret: 24.08.2020