Skip to main content

Nyttige links vedrørende jura, anmeldelser mv.

Jura – anmeldelser og godkendelser

Anmeldelse af Sundhedsvidenskabelig forskning i Region Syddanmark
Procedurer og vilkår for anmeldelse til datatilsynet via den regionale paraplygodkendelse.

Anmeldelse af Sundhedsvidenskabelig forskning på Syddansk Universitet
Procedurer og vilkår for anmeldelse til datatilsynet via SDUs paraplygodkendelse.

Videnskabsetisk Komité for Region Syddanmark
Information angående anmeldelse til Videnskabsetisk Komité samt krav og vejledning for forskere i Region Syddanmark.

Nationale Videnskabsetiske Komité
Find information om krav til dit forskningsprojekt, procedure for anmeldelse, oplysninger om rettigheder som forsøgsperson samt praktiske informationer om den Nationale Videnskabsetiske Komité. Kun "særligt komplekse" forskningsprojekter skal anmeldes direkte til den Nationale Videnskabsetiske Komité.

Lægemiddelstyrelsen
Vejledning til ansøgning om tilladelse til kliniske forsøg med lægemidler på mennesker.

Styrelsen for Patientsikkerhed - Videregivelse af patientjournaloplysninger
Læs om ansøgning om videregivelse af patientjournaloplysninger til et forskningsprojekt.

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger
Lov nr. 502 af  23/05 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven)

Rigsarkivet
Læs om anmeldelse, aflevering og håndtering af forskningsdata til Rigsarkivet.

Juraportalen, OUH Intranet 
Via OUHs Intranet kan du finde eksempler på samtykkeerklæring, information om lovgivning for videregivelse af  oplysninger fra databaser og forskningsprojekter mm.

Guideline for Good Clinical Practice (ICH-GCP)
European Medicines Agency’s retningslinjer: ICH Harmonised Tripartite Guideline for Good Clinical Practice, findes via GCP-enhedernes hjemmeside.

GCP-bekendtgørelsen
Retsinformation: Bekendtgørelse om god klinisk praksis i forbindelse med kliniske forsøg med lægemidler på mennesker

Registerforskning

Sundhedsdatastyrelsen

Ansvarlig for forskellige sundhedsregistre, som indeholder data, der relaterer sig til den samlede befolknings sundhed og sundhedsvæsenets ydelser.  Data kan søges ved Forskerservice: 

De Nationale Sundhedsregistre:

Danmarks Statistik

 Tilbyder adgang til de forskellige sundhedsregistre, men derudover også adgang til demografidata, socioøkonomiske data (såsom indkomster og uddannelsesniveau), arbejdsmarked data, socialdata samt data om bolig og ejendomme på personniveau.

Register- og variabeloversigter og dokumentation

Kliniske databaser

De kliniske kvalitetsdatabaser
Regionernes kliniske kvalitetsudviklingsprogram

Klassifikation

Sundhedsvæsenets klassifikationssystem (SKS)

Medstat

Patientregistrering og Fællesindhold

 

Oversigt over danske register reviews

Overview of Danish Registry Reviews

 

Rådgivning, vejledning og monitorering

GCP - Good Clinical Practice
De regionale GCP-enheders fælles hjemmeside.

Regional koordinator – Én indgang – Syd
Region Syddanmark har ansat en Regional koordinator til Én indgang for industrien til kliniske forsøg i Danmark. Regional koordinator Charlotte Calov er ansat i GCP-enheden og kan kontaktes på e-mail: ccalov@health.sdu.dk.

Forskningsinfrastruktur i Region Syddanmark
Website med links og procedure som kan være nyttige i forskningsprocessen.

Forskningsportalen på OUH Intranet
Retningslinjer for fx anmeldelse af OUH forskningsprojekter til Datatilsynet, nyttige links (GCP-enheden, forskningsberetninger osv.), opslag af forskningsmidler mm.

Forskning på OUH
Læs mere om forskning på OUH, forskningsstrategien, infrastrukturen mm.

Gratis statistikvejledning
10 timers gratis statistikvejledning ved Forskningsenheden for Epidemiologi, Biostatistik og Biodemografi, målrettet ph.d.-studerende og andre forskere ved det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Kom godt i gang med klinisk forskning
Vejledning om forberedelse og godkendelse af kliniske forsøg, udarbejdet af Sundheds- og Ældreministeriet, Lægemiddelstyrelsen og Sekretariatet for den Centrale Videnskabsetiske Komité.

Consort
Værktøj til såvel planlægning af projektet, som færdiggørelse af artiklen.

Registre og databaser

Databaseenheden i Region Syddanmark
Tilbyder nemmere adgang til anvendelse af databaser til ansatte i Region Syddanmark.

Kompetencecenter Syd for Landsdækkende Kliniske Databaser
Kompetencecentret råder over regionens kvalitetsdatabaser og driver forskning inden for dette område.

Vævsanvendelsesregistret 
Information om lov af 1. september 2004 om ændring af patienternes retsstilling.

Clinical Trials
Register- og resultatdatabase over offentlige og private kliniske studier i hele verden

Clinical Trials Register
EUs Clinical Trials Register gør det muligt at søge efter protokoller og resultater fra clinical trials i EU. Registrering af clinical trials i EudraCT-databasen via Styrelsen for Patientsikkerhed kommer ud på dette website

Danmarks Nationale Biobank
Søg efter biologisk materiale i Det Nationale Biobankregister

Konferenceplanlægning

OUHs konferencesite
På OUHs konferencesite finder du bl.a. henvisninger til, hvem der kan hjælpe dig i gang. Inspiring Denmark kan bl.a. hjælpe med at promovere dit kandidatur til værtskab. OUH kan assistere ved publicering.

Sidst opdateret: 29.07.2019