Skip to main content

Kommunikation, kognition og kompetenceudvikling i sundhedsvæsenet (3KO)

Projektet Kommunikation, kognition og kompetenceudvikling i Sundhedsvæsenet (3KO) undersøger interaktive og kognitive processer blandt sundhedsprofessionelle, der gennemgår en systematisk indsats og kompetenceudvikling i forhold til én central klinisk kompetence, nemlig patientkommunikation. 3KO fokuserer på, hvordan sundhedspersonale gør brug af ny viden og kompetencer i deres kliniske arbejde, hvordan læring overføres fra teori til praksis, og hvordan klinisk træning påvirker hverdagspraksis på hospitaler. Hensigten med studiet er at bidrage til udviklingen af en bedre klinisk praksis og derigennem etablere et velfungerende sundhedssystem. Ved at fokusere på patientkommunikation bidrager projektet ydermere til at forbedre patienttilfredshed og patientsikkerhed på danske hospitaler.

3KO sigter på at besvare følgende tre forskningsspørgsmål:

(RQ1) Hvilken effekt har kontinuerlig kompetenceudvikling af kommunikative og relationelle færdigheder på den kliniske praksis for patientkommunikation (dvs. den faktiske performance i interaktionen med patienter samt på patienternes og personalets oplevelser heraf)?

(RQ2) Hvordan bidrager in situ-simulationer til at opøve en klinisk praksis for kompetenceudvikling af patientkommunikation?

(RQ3) Hvordan bidrager interventioner i kognitive processer (problemløsning, beslutningstagning, planlægning) til at fremme en hensigtsmæssig praksis i.f.t. patientkommunikation?

Projektet er funderet på tværs af sundhedsvidenskab, humaniora og samfundsvidenskab. Det trækker på kognitiv etnografi, multimodal interaktionsanalyse, interviewmetoder, spørgeskemaer og relationel teologi (fx ”spiritual care”). Det er udformet som et single casestudie, der udføres i samarbejde med Hudambulatoriet under Dermatologisk afdeling (afd. I) på Odense Universitetshospital (OUH). Personalet på hudambulatoriet deltager i kompetenceudviklingsforløb via kommunikations- og færdighedstræning og simulationstræning. Projektet dokumenteres løbende gennem metoder fra kognitiv etnografi og multimodal interaktionsanalyse.

Den overordnede ambition med projektet er således at identificere de sociokognitive processer, der kan understøtte og fastholde den patient-centrerede praksis, der ønskes implementeret i forhold til den faktiske performance og patienternes oplevelse heraf.

3KOs består af tre arbejdspakker, der hver især knytter an til de tre forskningsspørgsmål, RQ1-3:

(WP1) Udvikling, implementering og evaluering af et generisk system til kompetenceudvikling af kommunikative og relationelle kompetencer

(WP2) Design, implementering og evaluering af simulationsscenarier

(WP3) Kognitiv-etnografisk observation, intervention og evaluering 

Projektteam
Professor Jette Ammentorp (PI)
Professor Sune Vork Steffensen (PI) 
Post.doc. Connie Timmermann
Post.doc. Trine A. Gregersen
Post.doc. Daria Schwalbe

Sidst opdateret: 07.06.2020