Skip to main content

Forskningsprojekter

Igangværende forskningsprojekter:

  • Telemonitorering@Home
   Projektet er et pilotprojekt, der undersøger hændelser forud for akut indlæggelse i FAM.
  • AgeCare - cancer hos ældre.
  • GERI-kuffert: Tidlig identificering og rettidig behandling af ældre borgere i primærsektoren mhp. forebyggelse af akutte indlæggelser
   P
   rojektet er et demonstrationsprojekt målrettet ældre borgere i primærsektoren og har fokus på tidlig identificering og rettidig behandling af begyndende sygdom med det formål at forebygge akutte indlæggelser. Udover øget fokus på styrkelse af hjemmeplejens viden om symptomer på begyndende sygdom, er projektet målrettet en øget anvendelse af telemedicinsk teknologi til at øge det kliniske beslutningsgrundlag for praktiserende læge. Med GERI-kufferten kan hjemmesygeplejersken foretage objektive kliniske målinger i borgerens bolig, og uploade informationerne til en tværsektoriel tilgængelig telemedicinsk platform. Dette tillader øget tværsektoriel samarbejde, herunder anvendelse af subakutte geriatriske vurderinger som alternativ til akut indlæggelse.
   Projektet er finansieret af Sundhedsstyrelsen (SATS-puljemidler) og medfinansieres af Region Syddanmark.
   Fire fynske kommuner (Nordfyn, Kerteminde, Faaborg-Midtfyn, Svendborg) og 2 geriatriske afdelinger (OUH Odense og OUH Svendborg) er involverede i projektet.
   For yderligere information om projektet se dette link.
   Kontaktperson: Professor Karen Andersen-Ranberg (Karen.Andersen-Ranberg@rsyd.dk)
  • Kan klinisk farmaceutisk medicingennemgang ved indlæggelse og udskrivelse fulgt op af direkte kontakt mellem udskrivende læge og praktiserende læge forbedre medicineringen af den ældre patient? – Et randomiseret kontrolleret feasibility studie
   Formålet er, at afprøve en struktureret metode til at visitere ældre til medicingennemgang under indlæggelse, samt afprøve en model for systematisk medicingennemgang. Derudover ønskes det at evaluere samarbejdet mellem den kliniske farmaceut og lægen, og endvidere at evaluere muligheden for en medicinrelateret opfølgningssamtale mellem den kliniske farmaceut, lægen og den praktiserende læge efter udskrivelse. Projektet udføres som et feasability project.
   Projektet er tildelt lidt over 2 mill kr fra Sundheds- og Ældreministeriet.
   Involverede i projektet er Sygehusapotek Fyn, FAM, Geriatrisk og Ortopædkirurgisk afd. OUH, hhv. Odense og Svendborg samt praktiserende læger i Region Syddanmark
   Kontaktperson: Overlæge Jens-Ulrik Rosholm (Jens-ulrik.rosholm@rsyd.dk)       
  • Medicinsanering hos den ældre medicinske patient
   Ned
   bringelse af potentielt unødvendigt lægemiddelbehandling
   Kontaktperson: Overlæge og forskningsleder Jesper Ryg (jesper.ryg@rsyd.dk)
  • Landsdækkende database for Geriatri
   Risikofaktorer for knoglebrud og død
   Kontaktperson: Overlæge og forskningsleder Jesper Ryg (jesper.ryg@rsyd.dk)
  • Wii teknologi
   Identifikation af risikofaktorer for fald vha. nyudviklet Wii-software
   Kontaktperson: Overlæge og forskningsleder Jesper Ryg (jesper.ryg@rsyd.dk)

Afsluttede forskningsprojekter

  • PTH and vibrationstudy (PAVOS)
   Projektet undersøger ændringer i knogleidentitet under fysisk påvirkning hos PTH-behandlede patienter.
   Kontaktperson: ph.d. stud. Ditte Beck Jepsen (Ditte.Beck.Jepsen2@rsyd.dk)
  • Danske geriateres holdning til aktiv dødshjælp og lægeassisteret selvmord.
  • Odense Fallers and Osteoporosis Study (OFOS)
   En undersøgelse af prævalensen af osteoporotiske frakturer i columna vertebralis hos ældre bosiddende i Odense Kommune. Populationen opdeles i ældre med fald i anamnesen og ældre uden aldersmatchet med patienter henvist til Faldklinikken ved Geriatrisk Afdeling G. Derudover undersøges knogleskanninger på hæl og hænder med DXA-skanning med henblik på at finde billige og alternative muligheder til påvisning af osteoporose.
  • Funktionsevne målt med Barthel ved indlæggelse som prædictor for død hos geriatriske patienter.
  • Sammenligning af automatisk blodtryksmåling med kviksølvmanometer hos ældre patienter.
  • Videooptagelse af yngre læger som led i evaluering af kompetencerne i den kliniske basisuddannelse.
  • Hypernatriæmi under hospitalsindlæggelse.
  • Ernæringsscreening og metoder til kostregistrering hos geriatriske patienter

Sidst opdateret: 23.04.2020