Skip to main content

Om projektet

Lærings situation ved computer

Danmark er kendt som en omfordelings- og kompetent stat. Danskerne har stor tillid til statslige institutioner, der er kendetegnet ved lav korruption og lige adgang til domstolene. Denne kompetente stat sikrer - i samarbejde med decentraliserede administrative enheder og civilsamfundsorganisationer – borgerne en høj grad afsocial og økonomisk sikkerhed, også dokumenteret af, at Danmark er et af de mest lige samfund i verden. Den danske velfærdsstat bidrager til dette formål ved at sørge for omfattende og inkluderende socialpolitikker, der finansieres gennem et bredt funderet skattesystem.

Retsstatsprincippet og omfordeling er således væsentlige egenskaber for den danske stat og vitale kilder til et samfund baseret på tillid, lighed, trivsel og lykke. På SDU ønsker vi at dele vores viden om og kendskab fra de danske erfaringer for at støtte samfundsinstitutioner andre steder i opbygningen af et retfærdigt samfund. For at gøre dette har JUST SOCIETY-programmet til formål at designe og udvikle kurser i dialog med partnerinstitutioner i det globale syd.

På SDU ønsker vi at dele vores viden om og kendskab fra de danske erfaringer for at støtte samfundsinstitutioner andre steder i opbygningen af et retfærdigt samfundt. For at gøre dette har JUST SOCIETY-programmet til formål at designe og udvikle kurser i dialog med partnerinstitutioner i det globale syd.

JUST SOCIETY, 2020

Kursuspakkerne skal i store træk give forskningsbaseret undervisning om statens rolle i udviklingen af et retfærdigtsamfund. Kursuspakkerne skal være fleksible og målrettede mod specifikke partnerinstitutioner, men kunne omfatte moduler såsom socialpolitik og beskatning som mekanismer for omfordeling og rummelighed; opbygning af en retfærdig og kompetent offentlig forvaltning; offentlige systemer, der respekterer køns- og mindretalsrettigheder og øger ligestillingen på tværs af grupper; retfærdig og lige retssystemer; institutioner, der beskytter borgernes rettigheder (dvs. ombudsmands- eller retshjælpsinstitutioner) osv.

Mens den danske stat ofte - med Fukuyamas ord - betragtes som en "ideel stat", foreslår vi ikke, at andre lande skal være som Danmark

JUST SOCIETY, 2020

Mens den danske stat ofte – med Fukuyamas ord – betragtres som en "ideel stat", foreslår vi ikke, at andre lande skal være som Danmark. Programmet har til formål at dele danske erfaringer og lære fra partnerinstitutioners erfaringer, når man skal beslutte, hvordan vi sammen kan styrke samfundsinstitutionerne i at forbedre borgernes liv.  JUST SOCIETY-programmet knytter således direkte bånd til FN's mål for bæredygtig udvikling om at opbygge stærke institutioner (#16) og skabe partnerskaber (#17). Desuden støtter programmet andre mål såsom at mindske uligheden (#10), fremme ligestilling mellem kønnene (#5), fremme af anstændigt arbejde (#8) og nedbringe fattigdom (#1).

Verdensmål 1 - afskaf fattigdom  Verdensmål 5. Ligestilling mellem kønnene  Verdensmål 8. Anstændige jobs og økonomisk vækst 
 Verdensmål 10. Mindre ulighed  Verdensål 16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner  Verdensmål 17. Partnerskaber for handling
 

JUST SOCIETY-programmet ledes af institutterne for statskundskab og jura på SDU og trækker på stærk ekspertise inden for offentlig forvaltning, komparativ offentlig politik og juridisk forskning baseret i disse afdelinger. Dialog og partnerskaber vil imidlertid være væsentlige elementer i udformningen og gennemførelsen af programmet. Internationale partnere vil allerede blive inkluderet i de tidlige faser af udviklingen af kursuspakker af relevans for de udfordringer, der opleves i deres specifikke landesammenhænge, mens relevante danske institutioner og organisationer vil blive trukket ind for at tilvejebringe ekspertise og skabe netværk på tværs af implementeringsorganisationer i Danmark og partnerlande.  

Derudover har danske og internationale partnerinstitutioner mulighed for at bygge forskningsbaserede projekter med SDU's programteam, der øger vores viden om at skabe retfærdige samfund over hele verden.


Video om Just Society

Kort beskrivelse om Just Society forklaret af programleder Marianne S. Ulriksen

Klik her

Læs mere om SDU's involvering i FN's Verdensmål

klik her