Skip to main content

Mål

Vision

Center for Grundskoleforsknings vision er at forske om, med og for grundskolen i tæt samarbejde med professionshøjskoler, universiteter og andre vidensmiljøer i ind- og udland.

Når vi forsker om grundskolen, handler det om at undersøge og forstå skolen i al dens kompleksitet. Vi forsker både eksplorativt og intervenerende. Vi er i udgangspunktet åbne for alle typer undersøgelsesdesign – det afhænger af spørgsmålet, der skal undersøges.

Når vi forsker med grundskolen, handler det om at samarbejde med alle relevante aktører. I den nære skolesammenhæng elever, lærere, pædagoger, skoleledere, forældre. Og lidt på afstand fx skoleforvaltere, interesseorganisationer, politikere med flere.

Når vi forsker for grundskolen, handler det om at forske for praksis. Al skoleforskning er værdibaseret og rummer et potentielt handlingsanvisende aspekt. Skolereformer sætter en dagsorden for skoleforskning, som vi går ind i. Men vi sætter også vores egen forskningsdagsorden inspireret af viden og vores vurdering af samfundsmæssige udfordringer, der kalder på forskning.

Mission

I Center for Grundskoleforskning stræber vi efter det gode børneliv gennem undervisning og skoleudvikling i en bæredygtig verden – på et forskningsbaseret grundlag.

Centerets mission undersøges således med et åbent og nysgerrigt forskende blik med afsæt i fire hovedtemaer for vores forskning:

 • Det gode børneliv
 • Undervisning
 • Skoleudvikling
 • En bæredygtig verden.

Vi opfatter de fire temaer som systemisk sammenhængende: De påvirker og indvirker på hinanden i det man kan kalde et økosystem.
Centerets forskning om, med og for grundskolen er optaget af at undersøge problemstillinger og dynamikker i dette økosystem.

Milepæle og aktiviteter

Center for Grundskoleforsknings milepæle de første tre år frem til 2023 retter sig særligt mod udvikling af grundskoleforskning på tværs af SDUs forskningsmiljøer på Det Humanistiske Fakultet, Det Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet samt forskningsmiljøer på de professionshøjskoler og andre vidensinstitutioner, vi samarbejder med.

Derudover er det væsentligt for centeret at sætte en milepæl for dialog med praksis.

Endelig har centeret fokus på afsøgning af samarbejder om efter- og videreuddannelsesinitiativer.

Forskning

Milepæle og status for de første halvandet år (1. jan. 2022) er:

 • At etablere 10-12 fokusområder for forskning, der fokuserer på bestemte relevante problemstillinger og udfordringer inden for grundskolen. Fokusområderne etableres som et samarbejde mellem SDU-forskere og forskere fra professionshøjskoler m.fl. Fokusområderne skal opfattes som relevante for grundskolen. Status efter 1½ år er at der er etableret 9 fokusområder, og flere er på vej. De involverer mere end 60 forskere fra SDU og professionshøjskoler. Eksempler på fokusområder er Bæredygtighed, Teknologiforståelse og Sprogdidaktik.
 • En anden milepæl for forskning er at ansøge om og gennemføre en række forsknings- og udviklingsprojekter med tilknytning til fokusområderne. Projekterne skal skabe nye praksisrettede innovative og tværdisciplinære koblinger mellem faglige forskningsmiljøer i og uden for SDU. Eksempler på ansøgte og støttede igangværende forskningsprojekter er projektet Grøn omstilling i grundskolen støttet af Danmarks Frie Forskningsfond (DFF) og LabSTEM(støttet af Novo Nordisk). Eksempler på udviklingsprojekter er Tværsproglighed i læreruddannelsen, støttet af Det Nationale Center for Fremmedsprog, og Den Magiske Musikmaskine støttet af Kulturstyrelsen.
 • En tredje milepæl er at samarbejde om at kvalificere og vejlede ph.d.-studerende støttet af Ph.d.-rådet og andre fonde. Status er at dette nu er formaliseret.
 • En fjerde milepæl er at indgå formaliserede forskningssamarbejder med alle professionshøjskoler i Danmark og at etablere et Partnerskab for Grundskoleforskning. Status er at aftaler er indgået med alle professionshøjskoler og det første møde i partnerskabet er indkaldt.
 • En femte milepæl er at arbejde på at ansøge om 1-2 nordisk eller EU-finansierede projekter. Status er at én nordisk ansøgning til call’et Future challenges udmeldt af svenske og finske fonde er imødekommet med deltagelse af forskere fra Center for Grundskoleforskning.

Milepælene bliver løbende justeret og evalueret.

Dialog med praksis

Det er væsentligt for centeret – jf. vores vision - at sætte en milepæl for dialog med praksis. Konkret vil vi udvikle og oparbejde forskellige formater for dialog med praksis. Dette omfatter:

 • Udvikling af webinarer med involvering af deltagere
 • Afholdelse af årlige konferencer
 • Kommunikation på sociale medier, særligt Linkedin
 • Udgivelse af forsknings- og praksisrettede publikationer

Status efter de første halvandet år er bl.a. at vi har afholdt 8 webinarer med i alt 454 tilmeldte; de er alle tilgængelige på denne hjemmeside. Vi har afholdt vores første konference. Vi har bidraget med 8 artikler til EMU Danmarks Læringsportal. Og vi har igangsat arbejdet med en forskningspublikation.

Uddannelse

Centeret har fokus på afsøgning af samarbejder om efter- og videreuddannelsesinitiativer. Det sker i tæt dialog med vores partnere på professionshøjskolerne m.fl.

Historisk har undervisning på universitetsuddannelser og læreruddannelser været meget adskilte verdener, og de har rettet sig mod relativt adskilte kredsløb (grundskole og ungdomsuddannelse). Det har nu i nogle år været delvist i opbrud, og der laves diverse forsøg med samarbejder, der overskrider traditionelle grænser.

Center for Grundskoleforskning ønsker at afsøge mulighederne for yderligere samarbejde om uddannelse og undervisning ud fra grundlæggende spørgsmål som: Hvordan forskningsbaseres læreruddannelse, hvilken forskning kalder læreruddannelse på, og på hvilken måde kan vi trække på hinandens viden og kompetencer?

Milepæle for uddannelse:

 • En milepæl er at igangsætte samarbejdsprojekter og -forløb med fokus på efter- og videreuddannelse med afsæt i gennemført praksisrettet forskning.
 • En anden milepæl for uddannelsesudvikling er at kortlægge samarbejdsmuligheder mellem SDU og UC’ere om uddannelsesudvikling

Del af SDU’s Strategi 

Center for Grundskoleforskning er forankret i FN's verdensmål, som SDU og flere af centerets partnere eksplicit tager udgangspunkt i. Center for Grundskoleforskning adresserer igennem FN’s verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse alle 17 verdensmål. Et af centerets første projektinitiativer fokuserer på bæredygtighed.

Mission

Center for Grundskoleforskning stræber efter det gode børneliv gennem undervisning og skoleudvikling i en bæredygtig verden

Sidst opdateret: 31.01.2022