Skip to main content

Skrivedidaktik og tekstkompetencer

Periode 
September 2020-

Formål
Det er en grundlæggende opgave for grundskolen at udvikle alle børns skrivelyst og tekstkompetence fra indskoling til udskoling. Men hvad karakteriserer egentlig børn og unges skrivning i forskellige kontekster, hvordan lærer man sig skrivning gennem undervisning, og hvad vil skrivning egentlig sige? Det er nogle af de grundlæggende spørgsmål dette fokusområde har til formål at undersøge og bidrage til ny praksisrettet viden om. 

Særligt seks temaer relateret til skrivning og tekstproduktion i grundskolen er vi interesseret i at undersøge: 

1) Hvad er skrivning?
Der hersker en ret fasttømret opfattelse af at skrivning alene handler om ord på en hvid baggrund. Det gør det i høj grad også. Men skrivning er andet og mere end ord. Skrivning må forstås bredt som det at udtrykke sig i mange repræsentations- og kommunikationsformer gennem tekster. Interessante spørgsmål er blandt andet: Hvilket skrivebegreb finder vi blandt elever – og deres lærere? Hvilken betydning får et udvidet skrivebegreb for undervisning i skrivning og tekstkompetence?

2) Skrivning i alle fag
Det er relevant at undersøge skrivning i alle fag og på tværs af fag. Skrivedidaktik er med andre ord ikke noget kun danskfaget skal tage sig af. Der foregår tværtimod skrivning og tekstproduktion i alle fag, og man lærer sig fag gennem skrivning og tekstproduktion. Et grundlæggende spørgsmål er således: Hvordan lærer elever sig fag gennem skrivning og skrivning gennem fag? 

3) Skriveudvikling på alle klassetrin og måden vi vurderer den
Der er indtænkt skriveudvikling og progression for elevers skrivning på alle klassetrin. Men er det lige let – eller lige svært – for elever at lære sig skrivning, og hvordan vurderes det? Vi véd fra forskning at mange elever kæmper med at lære at skrive. Men det er ikke sikkert det er de samme elever over tid og i forskellige fag – det har vi brug for mere viden om. Denne viden er vigtig ikke mindst for vores prøve- og testsystem. Vi ved meget lidt empirisk om hvordan forskellige skriftlige aspekter af fag prøves i praksis, fx i synopser i idræt, udfyldningsopgaver i geografi og ved den afsluttende eksamen i 9. kl. i skriftlig fremstilling i dansk. Prøver vi det rigtige?

4) Forholdet mellem skrivning og tekstproduktion i og uden for skolen 
Hvordan er koblingen skrivning og tekstproduktion i og uden for skolen? Spørgsmålet er relevant at stille ikke mindst i et stadigt mere digitaliseret samfund hvor der skrives mere uden for skolen, fx mens der games, og når der arbejdes – uanset hvilken profession vi har at gøre med. Vi ved at det er afgørende at elever identificerer sig med skrivning hvis de skal kunne udvikle deres skriverepertoire. Noget af den identifikation kan komme fra skrivekulturer uden for skolen. Men hvordan?

5) Virkning af skriveundervisning
Kan man gøre noget som lærer for at fremme elevers skriveudvikling? Masser! Fx kan man arbejde med bestemte skrivestrategier, viser svensk forskning. Det gør lærere også. Men vi ved ikke meget om hvordan og hvor meget. Generelt er der megen viden om god skriveundervisning der ikke kommer ud at virke, så spørgsmålet er også hvordan vi kan få dét til at ske. Hvad er betingelserne for lærere for at bedrive den bedst mulige, forskningsinformerede skriveundervisning?

6) Overgangene til, i og fra grundskolen
Hvilke overgange for skriveundervisning oplever elever gennem deres skoletid? Både overgange i grundskolens forskellige trin og i overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse, som vi véd er svære at håndtere både for elever og lærere.  Hvad ville være en god måde at studere overgange på? Hvilken viden er der mest brug for hvad dét angår?

Flere temaer vil givetvis komme til, men fælles for dem alle er at de alle beskæftiger sig med forhold der vedrører elevers læring af og læring med skrivning og tekstproduktion. 

Vi véd endnu ikke særlig meget om hvad der karakteriserer elevers skrivning i en dansk uddannelseskontekst. Men der er mange der kunne have gavn af den viden. Så der er masser at tage fat i under overskriften skrivedidaktik og tekstkompetence!

Fokusområdeledere

Deltagere

  • Nikolaj Elf, professor, centerleder Center for Grundskoleforskning, Institut for Kulturvidenskaber, SDU
  • Solveig Troelsen, postdoc, Center for Grundskoleforskning, Institut for Kulturvidenskaber, SDU og lektor, VIA University College
  • Søren Nygaard Drejer, postdoc, ph.d., Center for Grundskoleforskning, Institut for Kulturvidenskaber, SDU
  • Kristine Kabel, adjunkt, ph.d., Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, AU
  • Louise Molbæk, adjunkt, ph.d., Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, AU
  • Lene Storgaard Brok, ph.d., Københavns Professionshøjskole, leder af Nationalt Videncenter for Læsning
  • Grete Dolmer, lektor,  VIA University College
  • Anne Bock, ph.d.-stipendiat, VIA University College

Sprogdidaktiske perspektiver på LIFE-materialer og -forløb

Et samarbejde om et pilotprojekt mellem LIFE og SDU’s Center for Grundskoleforskning.

Læs projektbeskrivelse

Publikationer

Se her

Sidst opdateret: 07.12.2022