Skip to main content

Centret og dets formål

Kapitalismen er til debat i hele den vestlige verden. På Center for Maritim- og Erhvervshistorie er vi interesserede i at sætte denne debat i historisk perspektiv. Kapitalismen har nemlig dybe historiske rødder og har over tid gennemgået store forandringer og er blevet præget af meget forskellige ideer, mennesker og virksomheder.

I historiefaget er der internationalt en tiltagende opmærksomhed på disse aspekter. Det er efter vores opfattelse en god udvikling, idet vi – både i Danmark og internationalt – har brug for, at økonomiske og erhvervsrelaterede emner ikke kun diskuteres i samfundsvidenskabernes perspektiver, men også sættes i historisk lys og formidles som fortællinger. Historiske perspektiver kan efter vores opfattelse bidrage med vigtige dimensioner, når vi på forskellige planer skal finde løsninger på samfundenes udfordringer i det 21. århundrede.

Mere konkret arbejder vi med dansk kapitalisme i et lokalt, nationalt og globalt perspektiv. Kronologisk set arbejder vi med hele den moderne epoke, og i forhold til geografi har vi en svaghed for perspektiver og emner, der forbinder det lokale og regionale med det nationale og internationale.

Traditionelt er historien om dansk velstand blevet fortalt som en historie om en stærk dansk landbrugssektor, der udvikledes i opposition til byerne, industrien og handelskapitalen, hvilket har passet fint med den mere overordnede fortælling om Danmark som et land, der er bygget af jævne mennesker og folkelige bevægelser. Siden 1980’erne har en række historikere imidlertid vist, at den fortælling er alt for simpel, og at landets modernisering og integration i den omkringliggende verden i mindst lige så høj grad skyldes aktører og virksomheder inden for f.eks. industri og søfart. Det stærke økonomiske fundament for den moderne velfærdsstat skyldes altså ikke (kun) en særlig agrar erhvervsstruktur, men at generationer af markedsaktører – store som små – har ladet sig inspirere af udviklingerne i de førende lande og etableret virksomheder, der er blevet internationalt succesfulde inden for en række forskellige brancher og nicher, og at den danske stat meget målrettet har støttet og sikret den udvikling.

På Center for Maritim- og Erhvervshistorie ser vi det som vores forskningsmæssige formål at videreføre dette arbejde med at etablere et mere retvisende og detaljeret billede af det moderne Danmark. Vi ønsker at opnå og udbrede viden om, hvordan det danske samfund, der bredt beundres for dets evne til at forbinde konkurrencedygtighed med social og økologisk bæredygtighed, egentlig blev udviklet. Det er vores forhåbning, at dette arbejde gennem publikationer og andre formidlingsaktiviteter kan være et bidrag til debatten om de moderne samfund og deres indretning.

Det er vores opfattelse, at der i øvrigt er international forskningsrelevans i dette aspekt af moderne dansk historie, og vi søger derfor også at publicere vores forskning på engelsk, når vi har fundet historier og perspektiver, som fortjener international udbredelse. I den internationale forskning har der i de seneste årtier været en betydelig interesse for de ganske mange succesfulde danske virksomheder, ligesom den danske – og endnu ikke særligt veludforskede – sammenfletning af kapitalisme, demokrati og velfærd er et fænomen, der tiltrækker betydelig og formentlig stigende interesse. Vi arbejder derfor helt grundlæggende med disse spørgsmål: Hvad har kendetegnet dansk kapitalisme, og hvordan har erhvervslivet udviklet sig i og med det omkringliggende samfund? Vi er overbeviste om, at man for at kunne besvare disse spørgsmål både skal orientere sig i international forskning og i udenlandske udviklinger og samtidig grave dybt i danske eksempler og cases, hvilket bringer os til centrets organisation og struktur.

 

Centrets struktur

Center for Maritim- og Erhvervshistorie blev etableret i 2016 i et samarbejde mellem Syddansk Universitet, Fiskeri- og Søfartsmuseet og Danmarks Industrimuseum. Centret er placeret på Syddansk Universitet, hvor det indgår på lige fod med de øvrige centre ved Institut for Historie og dermed er et satsningspunkt for instituttet. Centerkonstruktionen afspejler i øvrigt universitetets mere overordnede ønske om et nært samarbejde med andre forskningsinstitutioner i regionen, ligesom den er udtryk for de to museers mangeårige satsning på forskning som fundament for udvikling og formidling. På Institut for Historie viderefører centret i øvrigt en stærk tradition for forskning i økonomisk og social historie, der gennem dette fokus på kapitalismen smelter sammen med andre faglige impulser, og de to museers særlige fokus på industri og søfart bidrager til at sikre en orientering mod den nævnte bredde i den danske erhvervsstruktur.

Centrets kerne er aktuelt syv forskere. Dertil kommer en gruppe af ph.d.-studerende, ligesom udvalgte faglige medarbejdere på museerne er knyttet til centret og drager nytte af dets aktiviteter. Centrets medarbejdere sidder altså til hverdag på tre forskellige adresser. Vi mødes dog regelmæssigt, ikke mindst i forbindelse med kollektive forskningsprojekter, som er vores primære styrke og satsningspunkt. Vi har naturligvis også forskellige individuelle forskningsprojekter, ligesom vi har løftet rekvirerede opgaver og løbende gennemfører ph.d.-forløb, gerne i samarbejde med andre institutioner. Men de kollektive projekter har en særlig plads i vores strategi.

I forbindelse med den løbende udvikling af kollektive forskningsprojekter tror vi på nytten af at lade museumsforskningens ofte lokale og empiriske perspektiver mødes med universitetsforskningens orientering mod teorier og internationale diskussioner. Vi deler således den opfattelse, at dybdeborende empiriske analyser af nøje udvalgte cases kan sætte de store transformationer i kapitalismens historie i nyt lys og påvise ligheder og forskelle på tværs af tid og rum.

Når vi udvikler vores kollektive forskningsprojekter, prioriterer vi naturligvis, at de bidrager til centrets strategi, og at de i øvrigt understøtter udviklingen af de tre institutioner. Det er imidlertid også vigtigt for os, at alle deltagere får betydelige faglige løft gennem projekterne. Internationalisering har i den forbindelse en særlig prioritet, og vi gennemfører ikke eksternt finansierede kollektive forskningsprojekter, uden at der som en del af dem indgår netværk og publikationer på højt internationalt niveau. Centrets forskere er aktive i en række internationale netværk med særlig, men ikke udelukkende, orientering mod specialiserede netværk og konferencer for maritim- og erhvervshistorie.

Ledelse og sekretariat

se her

Årsberetninger

se her

Sidst opdateret: 07.12.2020