Menu

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen, der varer 2 år, er normeret til 1 studenterårsværk. Et studenterårsværk svarer til en fuldtidsstuderendes arbejde i ét år svarende til 60 ECTS-point. 

Deltagere, der kun ønsker at følge enkelte moduler, kan optages på de moduler, hvor adgangsforudsætningerne er opfyldt. 

Hvert enkelt modul på uddannelsen vil have en selvstændig værdi, således at den studerende har mulighed for “at stige af undervejs”, uden det betragtes som “spild”.

Studerende, der gennemfører og består 1. og 2. semester kan få udstedt et uddannelsescertifikat (Certificate in Business Administration) herfor svarende til 30 ECTS eller halvdelen af uddannelsen.

Hensigten med uddannelsescertifikatet er med baggrund i opnået teoretisk viden og de studerendes erfaringsmæssige baggrund, at sætte de studerende i stand til, ved hjælp af relevante metodiske værktøjer, at gennemføre analyse af en konkret problemstilling i en organisation. Ligeledes sættes de studerende i stand til at pege på relevante ændringsprocesser, der medvirker til løsning af det undersøgte problem. 

Semester- og moduloversigt 
Uddannelsens struktur, herunder indholdet på de enkelte semestre, fremgår af nedenstående oversigt over fag. Fagene består af enkeltstående heldagsmoduler typisk over 1-4 weekends, samt masterafhandling. 

For de enkelte moduler udgives årligt en detaljeret fagbeskrivelse indeholdende en uddybning af modulets formål, indhold, litteratur, eksamensform, vurdering, afleveringsfrister, mv. Fagbeskrivelserne er en del af studieordningen.

MBA1. semester


Grundfag (obligatoriske)

Strategi og forretningsforståelse
Konkurrence og markeder
Organisationsanalyse og –design
5 ECTS
5 ECTS
5 ECTS

2. semester


Grundfag (obligatoriske)

Økonomistyring
Markedsrelationer
Certifikatprojekt
5 ECTS
5 ECTS
5 ECTS

 

 

 

3. semester


Valgfrie fag – udbudt på uddannelsen

Valgfrit fag I
Valgfrit fag II
Valgfrit fag III

Der kan også opnås merit for fag taget på andre masteruddannelser

Se listen over udbudte valgfag her
5 ECTS

5 ECTS
5 ECTS


4. semester


Masterprojekt (obligatorisk)


15 ECTS

Ét modul er 5 ECTS, hvilket svarer til 30 lektioner. 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies