Menu

Adgangskrav

For at søge optagelse på masteruddannelsen i matematik skal du have bestået en relevant naturvidenskabelig eller teknisk kandidatuddannelse, der indeholder matematiske fagelementer svarende til mindst 30 ECTS. Heraf skal mindst 20 ECTS være inden for differential- og integralregning, lineær algebra, sandsynlighedsregning og statistik.

Følgende uddannelser opfylder kravene - listen er ikke udtømmende:

 • Civilingeniøruddannelse i Bioteknologi fra Aalborg Universitet
 • Civilingeniøruddannelse i Medicinsk bioteknologi fra Aalborg Universitet
 • Civilingeniøruddannelse i Kemi fra Aalborg Universitet
 • Civilingeniøruddannelse i Matematik og teknologi fra Aalborg Universitet
 • Civilingeniøruddannelse i Materialeteknologi fra Aalborg Universitet
 • Civilingeniøruddannelse i Byggeri fra Aarhus Universitet
 • Civilingeniøruddannelse i Byggeteknologi fra Danmarks Tekniske Universitet
 • Civilingeniøruddannelse i Bygningsdesign fra Danmarks Tekniske Universitet
 • Civilingeniøruddannelse i Fysik og teknik fra Syddansk Universitet
 • Kandidatuddannelse med centralt fag i Fysik
 • Kandidatuddannelse med centralt fag i Datalogi fra Københavns Universitet eller Aarhus Universitet
 • Kandidatuddannelse i Økonomi (cand. polit.) fra Københavns Universitet
 • Kandidatuddannelse i Erhvervsøkonomi og matematik (cand. merc.(mat)) fra Copenhagen Business School

Derudover skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring med undervisning på gymnasiale uddannelser, eller tilsvarende ansættelser med fokus på formidling og anvendelse af matematik.

Du kan måske alligevel optages på masteruddannelsen, selvom du ikke har bestået en af de ovenfor nævnte kandidatuddannelser. Vi vil i så fald skønne ud fra en individuel vurdering , om du har faglige forudsætninger, der skal til,  for at du vil kunne opnå de faglige mindstekrav ved at tage masteruddannelsen. Kravet om en bestået kandidatuddannelse og to års relevant erhvervserfaring efter endt adgangsgivende uddannelse er dog ufravigeligt.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker en forhåndsgodkendelse af dine individuelle kvalifikationer – eller hvis du i øvrigt er i tvivl om, hvorvidt du kan optages på uddannelsen eller ej.

Krav om dansk

Ansøgere med udenlandsk eksamen skal endvidere have bestået Studieprøven i dansk som andetsprog (tidligere Dansk Prøve 2). Det er et krav, at alle Studieprøvens fire delelementer er bestået med karakteren 6 eller derover på 13-skalaen eller karakteren 02 eller derover på 7-trinsskalaen.

Krav om engelsk

Det forudsættes, at ansøgerne har læsefærdigheder i engelsk, da der vil være kursuslitteratur på engelsk.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies