Skip to main content

Ny beskikkelsesperiode for 2022-2026

I overensstemmelse med Bekendtgørelse nr. 22 af 9. januar 2020 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) opslås censorater i nedenstående censorkorps. Beskikkelsen foretages af Uddannelses- og Forskningsministeriet efter indstilling fra de respektive censorformandskaber:

 • Censorkorps for Bibliotekskundskab og Informationsvidenskab
 • Censorkorps for Film- og Medievidenskab (sammenlægning af de nuværende Censorkorps for Film, Medier og Kommunikation (KU), Censorkorps for Medievidenskab (AU) og Censorkorps for Medievidenskab (SDU))
 • Censorkorps for Filosofi
 • Censorkorps for Kultur-, Æstetik- og Litteraturstudier (sammenlægning af Censorkorps for Kulturstudier, Censorkorps for Æstetik og Kultur og Censorkorps for Litteraturvidenskab og Moderne Kultur)


Opgaver

De beskikkede censorer skal påse:

 • at kravene til indholdet af uddannelsens prøver er i overensstemmelse med de mål og øvrige krav, som er fastsat for uddannelsen, herunder i uddannelsesbekendtgørelse og i studieordning.
 • at prøverne gennemføres i overensstemmelse med gældende regler.
 • at de studerende får en ensartet og retfærdig behandling, at deres præstationer får en pålidelig bedømmelse, der er i overensstemmelse med reglerne for karaktergivning i karakterbekendtgørelsen, herunder regler fastsat herom i uddannelsens studieordning, og øvrige regler for uddannelsen.

De beskikkede censorer skal:

 • virke som censor ved uddannelsens eksterne prøver.
 • rådgive om prøvesystemet, herunder dets form og indhold, og om det fungerer efter sit formål og i overensstemmelse med uddannelsens fag og undervisningens mål.
 • ved eksamensterminens afslutning afgive en beretning om eksamensforløbet til universitetet og formandskabet.
 • medvirke ved behandling af klager og anker over prøver.


Kvalifikationer

Censorerne skal have:

 • en relevant forskningsbaseret uddannelse på kandidatniveau.
 • indgående og aktuelt kendskab til fagområdets videnskabelige discipliner, herunder fagets teori og metoder.
 • specifik kompetence inden for et eller flere faglige delområder, som indgår i uddannelsen eller det centrale fag.
 • aktuel viden om uddannelsens eller det centrale fags anvendelsesmuligheder, herunder kendskab til aftagernes situation og behov.


Kriterier

Det skal sikres, at alle relevante fag eller fagelementer i det pågældende censorkorps er dækket ind. Dette skal ske under hensyntagen til, at mindst ¼ af censorerne i det pågældende korps skal skiftes ud. Der tilstræbes tillige en ligelig fordeling af kvindelige og mandlige censorer.

Honorar
Censorer ved de anførte censorkorps vil blive honoreret i henhold til Medarbejder- og Kompetencestyrelsens Lønoversigt. For hver eksamen er aftalt en tidsnorm, som honoreringen udregnes i forhold til.

Ansøgning
For nye censorer (nybeskikkelser): Ansøgninger indsendes elektronisk via dette link senest den 29. oktober 2021. Der skal uploades CV med uddybende kompetenceområder og eventuelle anbefalinger som del af ansøgningen.

For censorer, der ønsker genbeskikkelse: Ønsker man genbeskikkelse som censor i et af ovenstående censorkorps, skal man tilkendegive senest 29. oktober 2021, at man ønsker genbeskikkelse. Tilkendegivelsen skal sendes til humcensor@sdu.dk, og det skal tydeligt angives i emnefeltet, hvilket af censorkorpsene tilkendegivelsen vedrører. Sammen med tilkendegivelsen skal man angive, om den nuværende hovedbeskæftigelse ligger på et universitet, uden for et universitet eller om man er pensioneret. Tilkendegivelsen er ikke en garanti for genbeskikkelse.

Sidst opdateret: 14.10.2021