Skip to main content

Originalitets check og informationer om plagiering og hvordan man undgår det

På denne side vil du finde relevant information om vores screeningsprocedure, gode råd (til at undgå plagiat), og andre relevante informationer.

Syddansk Universitetsbibliotek udfører præ-screeninger af ph.d.-afhandlinger. Dette betyder, at vi screener ph.d.-afhandlingerne for originalitet, inden de officielt bliver indleveret til ph.d.-skolerne. Denne procedure giver vores studerende muligheden for at forbedre deres ph.d.-afhandlinger, hvis vi identificerer, at de har lavet nogle fejl.

Plagiat

Plagiering er, når man uretmæssigt tager æren for noget, som andre har skabt. Det kan for eksempel være, hvis man har indsat et større kopieret tekststykke fra en artikel, bog eller lign, i sin ph.d.-afhandling uden at henvise korrekt til den originale kilde.

Plagiat er ikke kun, hvor man har lavet en direkte kopi af en andens værk (fx et tekststykke) uden at lave en korrekt henvisning til den originale kilde, men det kan blandt andet også indbefatte de følgende eksempler, såfremt der ikke er henvist korrekt til den originale kilde:

 • Hvis man har lavet nogle få ændringer i et kopieret tekststykke (for eksempel ved brug af synonymordbogen).
 • Hvis man omformulerer en andens tekst, så ordene er forskellige, men betydningen er den samme.
 • Hvis man oversætter en tekst fra Dansk til Engelsk (eller omvendt).

Plagiering er i den danske lovgivning1 beskrevet som ét af de tre områder (de andre to er forfalskning og fabrikering), der anses for videnskabelig uredelighed, hvis det er begået forudsætteligt eller groft uagtsomt ved planlægning, gennemførelse eller rapportering af forskning1

Selvplagiat

Selvplagiering er, når man genbruger noget, som man tidligere har publiceret uden at gøre opmærksom på det. Selvplagiat kan være i strid med ansvarlig forskningspraksis og bør undgås2 . Det fremgår tydeligt, i The Danish Code of Conduct for Research Integrity, at forskningsresultater skal være publiceret på en ærlig, transparent og præcis måde3. Dertil står der beskrevet, hvis man genbruger primært materiale, data, fortolkninger eller resultater, så skal det være tydeligt for læseren.

I de fleste ph.d.-afhandlinger vil der være et naturligt, og acceptabelt, overlap mellem ph.d.-afhandlingen og tidligere publicerede værker (for eksempel et konference abstrakt eller en artikel). Her er det vigtigt, at genbruget er transparent (vha. korrekte henvisninger), så man undgår selvplagiat.

På Syddansk Universitetsbibliotek benytter vi os af softwareprogrammet iThenticate, når vi screener for plagiat i ph.d.-afhandlinger. iThenticate markerer alle tekststykker, som programmet finder identisk med en anden kilde, og genererer en samlet rapport for afhandlingen. På Syddansk Universitetsbibliotek gennemgår vi denne rapport manuelt og kontrollerer, om de identificerede tekststykker har en korrekt henvisning eller ej. 

Når vi screener afhandlinger fra det Tekniske Fakultet, laver vi også en supplerende screening i  SafeAssign eller Urkund.

Vi har her listet nogle råd, som vi vil anbefale med henblik på at undgå plagiat.

 • Undlade at benytte copy-paste

  En af de ting, som vi har observeret flere gange, er, at nogle studerende har en tendens til at copy-past større tekststykker fra deres egne publicerede artikler. Kopi fra ens egne (og andres) artikler bør undgås, når du ønsker at omformulere en tekst.
  Der er dog situationer, hvor copy-past foretrækkes, og hvor det er anbefalelsesværdigt, for eksempel når man skal indsætte et citat.

 • Benyt et referencehåndteringsprogram
  Vi vil anbefale, at du benytter et program til at håndtere dine referencer. Vi tilbyder jævnligt kurser i Endnote. For flere informationer omkring referencehåndteringsprogrammer se venligst denne hjemmeside

 • Sæt referencer imens du skriver
  Det er en god vane at indsætte referencer, imens man skriver. Dette hjælper en til at undgå fejl, hvor man for eksempel glemmer at indsætte en reference. Derudover så afhjælper det, at man på et senere tidspunkt er forvirret over, hvilken reference man oprindeligt havde tænkt på, da man skrev et specifikt tekststykke.

 • Besøg Forskerportalen4 samt stopplagiat.nu5
  Disse hjemmesider indeholder information omkring plagiat og god citationspraksis. Vi vil stærkt anbefale, at du besøger på disse vigtige hjemmesider.

Redigeringsprocessen i din ph.d.-afhandling bliver lukket, når du uploader din afhandlinger i Pure. Den uploadede afhandling anses for den ”endelige version”. En ansat på Syddansk Universitetsbibliotek vil dernæst uploade din afhandling til iThenticate, hvilket er det screeningsværktøj, som vi bruger til at kontrollere for tekstsammenfald. iThenticate vil generere en rapport, som vil blive manuelt gennemgået af en ansat på Syddansk Universitetsbibliotek. Vi vil skrive en bemærkning til afhandlingen, hvis der er steder med for stort tekstsammenfald uden korrekte henvisninger.

Den manuelle gennemgang vil ende ud i én af de tre følgende konklusioner:

 • Grøn: Ingen bemærkninger. Afhandlingen kan indleveres til bedømmelse.
 • Gul: Bemærkning vedr. tidligere publiceret tekst. Afhandlingen skal enten redigeres med henblik på ny tekstlighedskontrol, eller hovedvejleder skal bekræfte, at bemærkningerne ikke giver anledning til yderligere foranstaltninger. Ved det Sundhedsvidenskabelige- og Samfundsvidenskabelige Fakultet kan Ph.d.-skoleleder gøre indsigelse mod hovedvejleders godkendelse.
 • Rød: Mistanke om plagiat. Hovedvejleder er ansvarlig for at kontakte ph.d.-skolens sekretariat omkring den videre proces – herunder eventuelt inddragelse af dekanen og Praksisudvalget.

Modtager din afhandling en gul bemærkning, kan redigeringsprocessen igen blive åbnet, hvis vi har identificeret mindre fejl, og hvis din vejleder vurderer, at disse fejl skal korrigeres.

NB. Når vi screener afhandlinger fra det Tekniske Fakultet, laver vi også en screening i SafeAssign eller Urkund. På det Humanistiske Fakultet er screening af ph.d.-afhandlingen ikke obligatorisk.

Hvis vi har modtaget din afhandling inden kl. 8.00, vil vi svare inden for to arbejdsdage. Hvis vi modtager din afhandling senere på dagen, for eksempel kl. 15.45, vil vi svare inden for tre arbejdsdage (inklusiv den dag, vi har modtaget afhandlingen).

Vores svartid er ikke forsinket i almindelige ferieperioder (som for eksempel sommerferien).

Vi gør opmærksom på, at følgende helligdage ikke er arbejdsdage i 2021.

 • 1. januar (nytårsdag)
 • 1. april (skærtorsdag)
 • 2. april (Langfredag)
 • 5. april (2. Påskedag)
 • 30. april (store bededag)
 • 13. maj (Kristi Himmelfartsdag)
 • 24 maj (2. Pinse dag)
 • 24. december (juleaften)
 • 31. december (nytårsaften)
1 Retsinformation (18-11-2020). Lov om videnskabelig uredelighed m.v. https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/383

2 Forskerportalen (18-11-2020). Dobbeltpublicering, overlappende publikationer og selvplagiering https://forskerportalen.dk/da/dobbeltpublicering-overlappende-publikationer-og-selvplagiering/

3 The Danish Ministry of Higher Education and Science (09-01-2021). The Danish Code of Conduct for Research Integrity https://ufm.dk/en/publications/2014/files-2014-1/the-danish-code-of-conduct-for-research-integrity.pdf

4 Forskerportalen (18-11-2020). Plagiering og god citatskik https://forskerportalen.dk/da/category/plagiering-og-god-citatskik/

5 Stopplagiat.nu (18-11-2020). Hvad er plagiering? http://stopplagiat.nu/index.php/hvad-er-plagiering/definition/

Sidst opdateret: 05.05.2021