Skip to main content

Publicering, udlån og arkivering

Publicering af ph.d.-afhandlinger

Som udgangspunkt skal alle ph.d.-afhandlinger fra Syddansk Universitet (SDU) offentliggøres via. Pure - dvs. at de bliver e-publiceret. En e-publicering af ph.d.-afhandlingerne gør, at den viden, som de ph.d.-studerende har genereret i løbet af deres ph.d.-forløb, på en effektiv måde kan deles med resten af omverdenen.

Dette er dog ikke altid muligt, eller gavnligt for den ph.d.-studerende, og man kan derfor i rimelige tilfælde afvige fra udgangspunktet. På SDU er der flere muligheder for offentliggørelse af ens ph.d.-afhandling. Nedenfor kan du blandt andet læse om de forskellige muligheder, i en prioriteret rækkefølge.

 

E-publicering af hele ph.d.-afhandlingen

Hvis der ikke er nogle restriktioner i forhold til at e-publicere ens ph.d.-afhandling, skal den e-publiceres. Ved denne mulighed vil ph.d.-afhandlingen automatisk blive offentliggjort i rimelig tid inden ph.d.-forsvaret.

Man kan vælge at publicere afhandlingen i et trykt format, som supplement til e-publiceringen, men dette er ikke obligatorisk.

 

Embargo-periode og derefter e-publicering

Der er mulighed for, at man sætter en embargo-periode for e-publicering af hele ens afhandling. Dette er for eksempel relevant ved henvendelse fra et forlag, som ønsker at udgive ens afhandling, eller hvis ens ph.d.-afhandling indeholder upublicerede data/manuskripter, som man vil publicere. Embargo-perioden sættes som udgangspunkt til 1 år. Embargo-perioden sættes som udgangspunkt til 1 år, og den kan forlænges, hvis man kan dokumentere at det er nødvendigt.

Ved denne mulighed skal man publicere afhandlingen i trykt format, i rimelig tid inden ph.d.-forsvaret, i henhold til ph.d.-bekendtgørelsen §19 stk. 2.

 

E-publicering af en reduceret version

Hvis man har upubliceret data eller nogle restriktioner ift. at e-publicere ens ph.d.-afhandling, så er der mulighed for at e-publicere en reduceret version.

Dette er især relevant, hvis man har upubliceret data/manuskripter i ens bilag, hvor man ikke ønsker, at disse skal ligge offentligt tilgængelige i et elektronisk format. Når man fjerner ens bilag, vil det essentielle stadig kunne e-publiceres.

Ved denne mulighed skal man publicere afhandlingen i trykt format, i rimelig tid inden ph.d.-forsvaret, i henhold til ph.d.-bekendtgørelsen §19 stk. 2.

 

Ph.d.-afhandlingen publiceres kun i et trykt format

Denne mulighed er relevant, når man ikke har mulighed for at e-publicere ens ph.d.-afhandling. Det kan for eksempel være, at et forlag vil publicere ens ph.d.-afhandling, eller i tilfælde af at man har nogle restriktioner, der ikke ændres over tid.

Ved denne løsning skal man publicere afhandlingen i trykt format, i rimelig tid inden ph.d.-forsvaret, i henhold til ph.d.-bekendtgørelsen §19 stk. 2.

 

Undtagelser ift. e-publicering

Det kræver en skriftlig tilladelse, hvis der skal gøres undtagelser ift. e-publicering.

Du kan se eksempler på rimelige argumenter for en embargo-periode eller tilladelse til ikke at e-publicere din afhandling her:

Embargo-periode for e-publicering

  • Kontraktlige forhold. Det kan for eksempel være, hvis der er indgået særaftaler med en virksomhed i forbindelse med en erhvervs-ph.d., hvor der kræves en embargo-periode.
  • Kritisk timing. Af hensynet til menneskers og dyrs liv, ære og velfærd, kan der laves en embargo-periode for e-publicering.
  • Der er indgået en aftale med et forlag om publicering, hvor der kræves en embargo-periode.
  • Upublicerede manuskripter.

Embargo-perioden kan normalt ikke forlænges ud over 12 måneder. Hvis den skal forlænges, skal du dokumentere behovet for denne forlængelse.

Fritagelse for e-publicering

Du kan desuden i særlige tilfælde søge om at få afhandlingen helt fritaget for offentliggørelse i elektronisk form, hvis du kan dokumentere, at der er særlige kontraktlige forhold, der taler herfor.

 

Hvis du ønsker at ansøge om tilladelser til en embargo-periode eller tilladelse til ikke at e-publicere din afhandling, så skal du udfylde denne ansøgning og sende den til den oplyste e-mailadresse, som står i ansøgningen. Ansøgningen vil blive sendt til os, og vi vil screene ansøgningen på vegne af din ph.d.-skole.

Hvis du skal lave en ansøgning, vil vi anbefale dig, at du sender denne ansøgning i god tid (gerne to-tre måneder inden den endelige afleveringsdato).


Synlighed

Hvis ph.d.-afhandlingen må e-publiceres vil den vises på SDU’s forskerportal og på den ph.d.-studerendes forskerprofil.

Hvis du ønsker det, kan en embargo-periode sættes for e-publicering af din afhandlingen. Dette kan eksempelvis være aktuelt ved henvendelse fra et forlag, som ønsker at udgive din afhandling, eller hvis din afhandling indeholder klausulerede materialer.

 

Arkivering

Syddansk Universitetsbibliotek er ansvarlig for arkiveringen af ph.d.-afhandlingerne. Samtlige versioner (ideelt set er der kun én) af den enkelte afhandling inklusiv de vedlagte bilag arkiveres i Pure med henblik på, at de kan genfindes, hvis der efterfølgende er behov for dokumentation.

 

Udlån af trykte materialer

Hvis hele din ph.d.-afhandling ikke kan offentliggøres i et elektronisk format, skal en trykt version af din ph.d.-afhandling offentliggøres i rimelig tid inden dit ph.d.-forsvar.

Syddansk Universitetsbibliotek skal kun have ét trykt eksemplar af din ph.d.-afhandling til udlån. Ph.d.-afhandlingen vil kun blive udlånt til brug på en overvåget læseplads.

 

Vandmærke

Det er muligt at indsætte vandmærker over ens upublicerede data/manuskripter, hvis man ønsker, at disse skal være en del af ens e-publicerede ph.d.-afhandling. For mere information kan du se denne vejledning.

 

DOI og ISBN

Syddansk Universitetsbibliotek vil tildele en DOI til afhandlingen, hvis du ikke allerede har fået tildelt dette, når den bliver e-publiceret. DOI (en forkortelse for Digital Object Identifier) er en permanent identifikation, som gør, at man nemt kan genfinde din afhandling.

Et ISBN (internationalt standardbognummer) skal tildeles, hvis du ønsker at udgive din ph.d.-afhandling i trykt format. Hvis du, som forfatter, ønsker, at ISBN skal stå oplyst i selve afhandlingen, kan du skrive til denne mail (isbn@bib.sdu.dk) for at få tildelt ISBN. Vi anbefaler, at du bestiller ISBN i god tid.

Sidst opdateret: 20.01.2022