Program

Kurset består af fem dage, der hver især sætter fokus på særlige områder inden for miljøretten. Undervisningen har til formål at gøre deltagerne i stand til at overføre viden om regelsættene til forbedret praksis.

På kurset bliver de gennemgåede emner perspektiveret via en blanding af oplæg fra underviseren, korte oplæg fra deltagerne samt fiktive cases, hvor deltagerne på skift repræsenterer henholdsvis Miljøstyrelsen, kommuner, private virksomheder og borgerrepræsentanter. Deltagerne får dermed en grundig forståelse for, hvordan miljørelaterede opgaver i praksis kræver et samarbejde mellem både offentlige og private nøgleaktører.

Læs mere om emnerne og indholdet på kurset herunder.

Dag 1: Introduktion til miljøretten - herunder EU’s miljøprincipper, Planloven og miljøgodkendelser

Formålet med dag 1 er at give et brugbart overblik over miljøretten som helhed, inden vi dykker dybere ned i de enkelte detaljer på de efterfølgende kursusdage. Begrebet ”Miljøret” dækker i praksis over en lang række afgrænsede – og alligevel sammenhængende – regelsæt.

Der er for eksempel store forskelle mellem regulering af jordforurening, luftforurening og vandforurening. Forskellige virksomhedstyper vil også være omfattet af forskellige regelsæt, og der er væsentlige forskelle på, hvor ofte og hvordan der skal føres tilsyn med forskellige typer af virksomheder.

Dertil kommer de variationer, der opstår som en naturlig konsekvens af, at nogle regelsæt er udstedt som enten direktiver eller forordninger fra EU, mens andre regelsæt har et tydeligere dansk islæt.

På trods af at miljøretten omfatter mange selvstændige og varierede regelsæt, så er der dog alligevel en stor sammenhæng og rød tråd i det meste af reguleringen. 

Det skyldes ikke mindst Planlovens regler omkring arealanvendelse samt Miljøbeskyttelseslovens centrale regler omkring miljøgodkendelse. Disse to centrale regelsæt og undtagelserne hertil, vil vi også dykke ned i på dag 1.

Dag 2: Regulering af IE-virksomheder, regulering af risikovirksomheder samt energieffektivisering

Denne dag er delt op i tre selvstændige emner:

Regulering af IE-virksomheder

Her fokuserer vi på reguleringen af de virksomheder, der er omfattet af andre godkendelsesregler end de typiske regler om miljøgodkendelse. Det drejer sig især om de særligt store og/eller særligt forurenende anlæg som er omfattet af EU’s direktiv vedrørende Industrielle Emissioner (IE-direktivet).

Målsætningen er at give et indblik i forskellene såvel som lighederne mellem godkendelsesprocedurerne for hhv. IE-anlæg og øvrige godkendelsespligtige anlæg.

 

Regulering af risikovirksomheder

Udover IE-anlæg er også såkaldte risikovirksomheder omfattet af særlige godkendelsesregler. Risikovirksomheder er en forholdsvis begrænset kategori, men den omfatter til gengæld de virksomheder som er pålagt den mest omfattende regulering.

Det drejer sig om virksomheder, der behandler stoffer og processer, der kan medføre særlig omfattende forurening i tilfælde af uheld eller ulykker. Et kendt eksempel på sådanne ulykker er eksplosionen på Fyrværkerifabrikken i Seest.

Undervisningen fokuserer på de særlige sikkerhedsprocedurer og beredskabsplaner hos både virksomhederne og myndighederne, som har til formål at minimere risikoen for lignende ulykker i fremtiden – herunder dominoeffekter hvor eksplosioner eller tilsvarende ulykker på en virksomhed igangsætter en kædereaktion af ulykker på øvrige virksomheder i lokalområdet.

 

Energieffektivisering, ressourceeffektivitet samt affaldsregulering

På dagens sidste del fokuserer vi på reguleringen af hhv. energi- og ressourceeffektivitet samt affaldshåndtering. Mange af reglerne ligger i direkte forlængelse af EU’s direktiver.

Vi fokuserer blandt andet på EU’s stigende fokus på genanvendelse, genbrug og nyttiggørelse - samt de mange myndighedsopgaver, der er knyttet til håndteringen af disse målsætninger.

Det populære begreb cirkulær økonomi spiller desuden en væsentlig rolle under dette emne.

Se i øvrigt relevant artikel bragt i Altinget omkring cirkulær økonomi
Dag 3: Beskyttelse imod vand-, luft- og jordforurening

Kursets dag 3 sætter vi spot på følgende tre selvstændige emner:

Beskyttelse imod vandforurening

Danmark har en lang tradition for regulering af udledninger af forurenende stoffer til både grundvandet og overfladevand. Alligevel hører man ofte i medierne, at den danske regulering er i konflikt med EU-retten.

Vi fokuserer på både de gældende regelsæt samt baggrund for konflikten mellem de danske regler og EU’s regler på området, herunder det centrale vandrammedirektiv.

 

Luftkvalitetskrav samt lugtniveauer

Her fokuserer vi på regulering af luftforurening. På nuværende tidspunkt er det et af de miljørelaterede områder, der er mindst kontroversielle i Danmark. Dels fordi vi har en lang tradition for regulering af stoffer, der kan medføre luftforurening. Dels fordi Danmark har en væsentlig egeninteresse i at beskytte borgerne mod sådanne forureninger.

Ikke desto mindre er det i praksis vanskeligt at sikre 100 procent opfyldelse af alle regler på området, og vi går blandt andet i dybden med baggrunden for den aktuelle overtrædelse af gældende lovgivning i området omkring H. C. Andersens Boulevard i København.

 

Beskyttelse imod jordforurening

Jordforurening har længe været et stort problem i mange lande. Det gælder også i Danmark, hvor over 40.000 grunde på et tidspunkt var forurenet med udledninger fra blandt andet private oliefyr samt en bred vifte af erhvervsvirksomheder.

Af samme grund er der indført særlige tiltag for at imødegå yderligere forureninger - herunder objektivt ansvar, der adskiller sig fra det sædvanlige retlige culpaansvar. Principperne bag dette gennemgås kort.

Dag 4: Regulering af ikke-godkendelsespligtige virksomheder samt landbrug

På dag 4 fokuserer vi på hhv. regulering af ikke-godkendelsespligtige virksomhedstyper og regulering af landbrug.

Regulering af ikke-godkendelsespligtige virksomheder

For visse typer af virksomheder vil der være udstedt branchebekendtgørelser eller vejledninger, mens der ikke vil være særlige regler for andre kategorier af virksomheder. Uanset om en virksomhed er omfattet af et specifikt regelsæt eller ej, vil den dog skulle overholde en lang række almindelige regler, herunder grænseværdier for udledning af nærmere afgrænsede stoffer til jord, luft og vand.

Derudover gælder en række støjregler og anmeldelsespligter samt pligt til at søge om byggetilladelse og tilladelse til spildevandsudledning etc. 

 

Regulering af landbrug

Udover IE-anlæg og såkaldte risikovirksomheder er også landbrug omfattet af særlige godkendelsesregler.

I praksis er landbrug en af de virksomhedstyper, som der er flest af i Danmark, og de omlægges desuden ofte i et højt tempo. Dertil kommer, at udledningen af blandt andet nitrater og pesticider fra landbruget udgør nogle af de væsentligste og mest tilbagevendende miljøproblemer i Danmark. 

Forståelse for landbrugets regulering er derfor central i miljøretten.

 
Dag 5: Tilsyn, miljøansvar og revurdering

Når en virksomhed er taget i drift, vil myndighederne have pligt til løbende at gennemføre tilsyn for at sikre, at virksomheden opfylder kravene i dens miljøgodkendelse samt i øvrig lovgivning. I et vist omfang vil større virksomheder også blive pålagt krav om egenkontrol. 

På den sidste kursusdag fokuserer vi på disse tilsyns- og egenkontrolregler.

Vi ser desuden på reglerne omkring miljøansvar samt håndteringen af konkrete forureninger, herunder pådragelse af ansvar og eventuel erstatningspligt.