FAQ - ofte stillede spørgsmål

Omkring optagelsen på studiet:

Hvornår kan jeg søge ind på studiet?
Ansøgningsfristen er 1. juli i det enkelte år, men vi optager studerende helt frem til studiestarten (ca. den 1. september).

Kan jeg få dispensation fra adgangskravene til HD 1. del?
Nej, der kan ikke gives dispensation fra adgangskravene, men vi kan foretage en konkret vurdering af dine uddannelsesmæssige forudsætninger og vurdere, om du på grundlag heraf skønnes at kunne gennemføre uddannelsen.
Konkret skal du som udgangspunkt have haft Dansk svarende til A-niveau, Samfundsfag og Engelsk svarende til B-niveau samt Matematik (hvor vi stærkt anbefaler, at du har gennemført dette på et niveau, der matcher B-niveau).
Du skal derfor indsende en ansøgning, samt relevant dokumentation for dine kvalifikationer (eksamensbeviser og et kortfattet CV).

Hvorfor er Matematik B ikke længere et adgangskrav til HD 1. del?
Det er en beslutning, der er truffet af Undervisningsministeriet. De faglige krav på HD 1. del er imidlertid ikke blevet sænket, hvorfor vi på det kraftigste skal opfordre til, at du før studiestarten har sikret dig matematiske kundskaber, svarende til dette niveau.
Du kan læse matematik på B–niveau hos alle udbydere af HF/gymnasielle enkeltfagskurser. Se fx http://www.ug.dk - offentlig uddannelse for voksne. Du kan også følge et turbo-forløb på SDU, specielt rettet mod HD.

Kan jeg få fritagelse (merit) for fag på HD 1. del?
Ja, men der foretages altid en individuel vurdering af den enkelte ansøgning. Du skal derfor indsende en meritansøgning, samt relevant dokumentation, hvor uddannelsens omfang og indhold beskrives. 
Bemærk: Du kan ikke få merit for fag bestået i din adgangsgivende eksamen; altså f.eks. ikke merit for Erhvervsøkonomi på HD på baggrund af Erhvervsøkonomi på A-niveau i en HHX-eksamen.

Skal jeg tilmelde mig det samlede forløb (alle fag på de enkelte semestre)?
Selv om langt de fleste studerende vælger dette, så er det nu ikke et krav
Bemærk
: Efter hvert semester vil du blive spurgt om hvilke fag, du vil følge i det efterfølgende semester. Du binder dig altså kun for et semester ad gangen.

Hvornår får jeg svar på min tilmelding til studiet?
Vi bekræfter din tilmelding pr. mail og sender efterfølgende et optagelsesbrev samt en faktura med betalingsfrist den 31. august (31. januar ved tilmelding til enkeltfag i foråret).

Hvornår ved jeg om jeg er optaget?
Vi optager alle som opfylder adgangskravet om en gymnasial uddannelse samt Studieprøven i dansk for ikke danske statsborgere. Hvis du har søgt om en adgangsvurdering, vil du normalt få et svar indenfor 14 dage, i juli måned kan det dog tage lidt længere tid, grundet ferie.

Hvornår modtager jeg et studiekort – og hvad skal jeg bruge det til?
I dit optagelsesbrev er anført et link til www.studiekort.sdu.dk, hvor du skal logge på med den anførte kode samt uploade billede mv. Først herefter vil dit studiekort blive tilsendt. Alle studerende skal have et studiekort, fordi du sammen med dette får et eksamensnummer, som er en forudsætning for at du kan tilmelde dig eksamen. Studiekortet kan endvidere give mulighed for rabatter ved køb af f.eks. bøger.
 

Økonomi

Hvad dækker deltagergebyret?
Betalingen giver dig ret til at deltage i undervisningen i det pågældende fag samt til to eksamensforsøg i det givne undervisningsår. Hvis et fag løber over 2 semestre, vil betalingen blive fordelt semestervis; se også priser.

Kan jeg få mine penge retur, hvis jeg efterfølgende ønsker at blive frameldt studiet?
Ja, frem til den 15. september (for efterårssemesteret) og 15. februar (forårssemesteret) tilbagebetaler vi deltagergebyr, hvis du forinden har meddelt HD-sekretariatet din udmeldelse. Framelder du dig efter denne dato, bliver du udmeldt, men kan ikke få tilbagebetalt deltagergebyret.

 

Studieforløbet

Hvornår begynder undervisningen?
Ca. den 1. september, altså i uge 35 eller 36.

Foregår undervisningen på dansk?
Ja, men en del af litteraturen er på engelsk.

Hvilke bøger skal jeg købe til undervisningen?
Litteraturen til HD 1. del finder du i fagbeskrivelserne.
Bøgerne kan købes i de fleste større akademiske boghandlere eller online hos Studenterboghandelen. I Esbjerg, Odense og Kolding endvidere via boghandelen på SDU.

Hvordan følger jeg undervisning som fjernstuderende?
Hvor man ved normal fremmødeundervisning har en dialog omkring de faglige emner direkte med sine medstuderende og underviseren, foregår dialog i fjernundervisningen via nettet, og hvor man i undervisningen arbejder med opgaver og cases, foregår disse typisk ved. At man rundsender oplæg og herefter kommenterer hinandens. Det må forventes, at de pædagogiske metoder fra fag til fag er forskellige, da fagene er forskellige og egnet til forskellige pædagogikker.
Da mange studerende på fjernundervisningsforløbende er bosiddende i udlandet, vil der være mulighed for at eksaminerne kan gennemføres dér. Læs mere herom under regler for afholdelse af eksamen i udlandet.

Hvor mange timer skal jeg regne med at bruge på studiet om ugen?
Den samlede arbejdsbelastning udtrykkes gennem fagets antal ECTS, hvor 1 ECTS svarer til ca. 27 arbejdstimer. Det vil sige, at i et 5 ECTS fag skal du forvente at lægge ca. 135 arbejdstimer for at kunne følge faget ideelt set (læsning, opgaveløsning, forberedelse, deltagelse i undervisning og eksamensarbejdet). Arbejdsbelastningen på studiet varierer hen over forløbet. Hvis du følger du alle fag i et semester, så skal du i gennemsnit regne med at bruge 15-20 timer om ugen til læsning, opgaveløsning, gruppearbejde, deltagelse i undervisningen og til eksamensforberedelse.

Hvorfor er eksamen placeret i dagstimerne, når undervisningen foregår om aftenen?
Kort og godt: Et højt prioriteret ønske fra de studerende. Skriftlige eksaminer afholdes derfor altid kl. 9.00-13.00 (dansk tid). Aftentimerne og weekender kan dog godt blive inddraget i forbindelse med de mundtlige eksaminer.