Disciplinerne

Informationssøgning giver en indføring i fagets hoved discipliner og introduktion til de vigtigste håndbøger og hjælpemidler, herunder søgemaskiner og databaser, så den studerende bliver i stand til uden vanskeligheder at skaffe sig oplysninger om givne emner. 

Antikkens historie og samfundsforhold giver kendskab til antikkens politiske, økonomiske og sociale historie med særligt henblik på sammenhængsforståelse og således, at den studerende:

1) selvstændigt kan finde frem til kilder og sekundærlitteratur til belysning af en given problemstilling

2) kan analysere givne kilder til vurdering af deres relevans for en problemstilling

3) kan formidle en problemstilling og drage velbegrundede konklusioner på basis af kilder og sekundærlitteratur

Introduktion til Klassisk Arkæologi giver dig et oversigtsmæssigt kendskab til antikkens arkæologi og kunsthistorie samt færdighed i elementær arkæologisk metode anvendt på typiske monumenter fra græsk og romersk oldtid. I gennemgangen lægges hovedvægten på det græske materiale (3/4 græsk og 1/4 romersk). Der får du information om elektroniske databaser med arkæologisk billedmaterialer.

Tekstanalyse giver dig en indføring i tekstanalysens teori og praksis, herunder de forhold der gør sig gældende ved læsning af oversat litteratur. Du får en præsentation af udvalgte litteraturvidenskabelige metoder og diskussion af deres anvendelighed i forhold til antikke tekster.

Videnskabsteori I giver dig en grundlæggende indsigt i, hvad humanistisk videnskab er, med særligt fokus på spørgsmålene om, hvori dens videnskabelighed generelt består, og hvordan den forholder sig til andre videnskabsgrene.

Videnskabsteori II giver dig en indføring i den klassiske filologis historie og metoder internationalt og nationalt, herunder faget oldtidskundskab. Desuden får du en indføring i den klassiske arkæologis historie og metoder internationalt og nationalt - herunder i udgravningernes historie og faget som politisk instrument (Tyskland, Italien m.m.).

Arkitektur og topografi giver dig indsigt i de arkitektoniske monumenters funktion og topografiske kontekst samt i den græske arkitekturs udtryksformer gennem tiden. Herudover får du et oversigtsmæssigt kendskab til monumenternes overleveringshistorie samt til de græske arkitekturformers betydning som inspirationskilde for senere tiders arkitektur.

Skulptur giver dig et sikkert kendskab til græsk og romersk skulpturkunsts genrer og stiludvikling. Hertil får du en orientering i de antikke kunstværkers og kunstformers betydning for senere tiders kunst og kunstsyn. 

Keramik, mosaik og maleri (i Oldtidskundskab) giver dig kendskab til det antikke, græske vasemaleri, dets vekslende stilarter og de vigtigste vasemalere. Desuden orienteres du i det antikke maleris historie samt antikke græske og romerske mosaikker.

Tekstlæsning, "Græsk epik", "Athens litteratur & kultur", "Fra Athen til Rom" og "Romersk litteratur & kultur", giver dig kendskab til antikke tekster i oversættelse og til oversættelses-vurdering. Teksterne fordeler sig på alle genrer: historieskrivning, filosofi, taler, fagprosa, epos, lyrik og drama. Du bliver fortrolig med teksternes genre- og formmæssige særpræg og den nyere forskning inden for de enkelte forfatterskaber og genrer samt færdighed i litterær tolkning af antikke tekster. Denne disciplin indtager en central position på studiefaget, da det er her man skal dokumentere sit overblik over den antikke litteratur og dens betydning for senere europæisk litteratur i form af den klassiske tradition.

Ud over de omtalte discipliner rummer det centrale fag mulighed for at tage valgfag, som giver dig mulighed for at uddybe dit kendskab til områder med relevans for studiefaget og/eller opnå en bredere kompetence inden for dette. Emnerne kan være fx litteraturhistorie, filosofi, religion/mytologi eller traditionshistorie.