CLF Nyhedsbrev 45 - september 2013

Hvilken betydning for bosætningen har fred og ro i et visuelt og auditivt perspektiv i perifere områder i Nordnorge?

Lektor Pia Heike Johansen er det næste halve års tid gæsteforsker ved Nordlandsforskning ved Universitet i Nordland for at forske i, hvad natur og fællesskabet betyder oplevelsen for fred og ro i hverdagen for den enkelte og for bosætningen. Er det for eksempel landskabet man ser, som repræsenterer fred og ro? Hvad med lyden eller stilheden, hvor vigtig er den? Undersøgelsen foregår i otte mindre kommuner eller tyndt befolkede områder i Nordnorge, som alle har haft befolkningsfremgang. Her kan du se, hvordan en regional avis præsenterer projektet. Den danske Styrelse for Forskning og Innovation har finansieret forskningsundersøgelsen, som foregår i perioden fra 1. juli til 31.december 2013. 

En undersøgelse af samspillet mellem kirker og foreningsliv i danske landsogne. Et pilotstudie med Malt Provsti som case.
De danske landdistrikter er kendetegnet ved øget afvandring, lukning af offentlige institutioner, arbejdspladser m.m. Kirken derimod findes stadig ude i mange af de mindste lokalsamfund, hvor den ofte i større eller mindre omfang har forbindelse til det frivillige foreningsliv. Rapporten har fokus på at undersøge, hvordan kirke- og foreningslivet spiller sammen i de danske landsogne, og om samarbejdet kan højne kirkens og foreningslivets bæredygtighed til gavn for landsognene. Rapporten bygger på et pilotstudie med Malt Provsti som case (Vejen Kommune). Undersøgelsen er udarbejdet af videnskabelig assistent Lone Fisker Christensen. Læs CLF Report 24/2013 (pdf).

Virksomheders overlevelsesgrader og vækst: en sammenligning af fire kommunetyper

Rapportens resultater viser, at der generelt er mange faktorer, der påvirker virksomheders lokaliseringsvalg og deres evne til at overleve og vokse. De vigtigste faktorer er ikke geografiske, men kan henføres til karakteristika for efterspørgsel og udbud for den sektor, som virksomheden hører til. Det er ikke usædvanligt, at nye virksomheder ikke overlever særligt længe. Den gennemsnitlige overlevelsesgrad er stigende fra bykommunetypen til yderkommunetypen. Forskellene er dog ikke større end, at der statistisk set ikke kan påvises en signifikant forskel mellem kommunetyperne. En undtagelse er tre sektorer, som dog vurderes til at være relativt økonomisk ubetydelige for kommunetyperne. Fordelingen af andelen af vækstvirksomheder mellem kommunetyperne viser, at virksomhederne findes i alle kommunetyper, og at der ikke er et egentligt mønster, der peger i en bestemt retning med hensyn til virksomhedernes placering i kommunetyperne. Konkurrenceintensiteten mellem kommunetyperne vurderes til at være den samme, hvilket er med til at bakke op om de andre resultater. Overordnet set konkluderes det, at mønstrene i overlevelsesgrader og vækst peger på, at virksomhederne har nogenlunde identiske erhvervsmæssige rammevilkår. Rapporten er udarbejdet af adjunkt Jesper Fredborg Huric Larsen. Læs CLF Report 23/2013 (pdf).

Danmarks landdistrikts- og yderkommuner – et erhvervsøkonomisk overblik

Rapporten beskriver og placerer den erhvervsøkonomiske udvikling i Danmarks tredive landkommuner og seksten yderkommuner i forhold til resten af landet for perioden 2000-2010 med udgangspunkt i udvalgte erhvervsøkonomiske nøgletal. Resultaterne viser, at mange landkommuner har klaret sig forholdsvist godt over perioden. I 2010 havde 10 ud af 30 landkommuner forbedret og 3 forværret deres placering i forhold til 2000. I 2010 har 7 mod 5 landkommuner i 2000 en placering, der er bedre end landsgennemsnittet. Langt de fleste landkommuner har en erhvervsudvikling i 2010 lig den, de havde i 2000. De 16 yderkommuner er ikke kommet meget nærmere landsgennemsnittet i forhold til, hvor de var i 2000. I 2010 har tre klaret sig bedre, én værre, og resten har samme placering i forhold til landsgennemsnittet i 2000. Rapporten er udarbejdet af adjunkt Jesper Fredborg Huric Larsen. Rapporten vil snart blive udgivet her på hjemmesiden.

Nyt ph.d.-projekt: Om at forstå online imitation og flokdannelse

Det overordnede fokus for ph.d.-projektet er at undersøge sammenhængen mellem sociale medier og sociale bevægelser. Inspireret af den franske sociolog Gabriel Tarde (1843-1904) og hans ideer omkring imitation og flokdannelse arbejdes ud fra følgende forskningsspørgsmål: Hvordan kan vi forstå online imitation og flokdannelse?

Formålet er at belyse og forstå dette gennem et case studie af fødevarebevægelser, og projektet er delt op i tre delprojekter. Det første delprojekt omhandler udviklingen af de forskellige nuværende fødevarebevægelser og vil bestå af en genealogi over herskende ideer og motiver inden for forskellige tiders fødevarebevægelser. I det andet delprojekt undersøges sammenhængen mellem det globale og lokale i fødevarebevægelserne med fokus på, hvordan lokale bevægelser spreder sig globalt, og hvordan globale bevægelser kommer til udtryk lokalt. Endelig vil det sidste delprojekt gå dybere ind i, hvordan følelser overføres via sociale medier og skaber politisk mobilisering. Ph.d.-stipendidat Hannibal Hoff udarbejder ph.d.-projektet.

Nyt ph.d. projekt: De nye landskabserhverv i det rurale paradigmeskifte

Landdistrikternes identitet som landbrugslandskab er under forandring og udfordres af nye erhvervstyper, der indfinder sig, og som skal koeksistere med det traditionelle landbrugserhverv. Spredt befolkede områder, kontakten med årstider, dyreliv og landskabelige herlighedsværdier kan betragtes som den væsentligste modsætning til de voksende urbane miljøer, og med undersøgelsen er det derfor ønsket at afdække, hvordan en række erhverv,  de nye landskabserhverv, bruger dette implicitte udgangspunkt som en positiv driver. Nye landskabserhverv defineres som erhverv, der inddrager landskabet direkte eller indirekte. Eksempler herpå er rehabilitering i natur, filmproduktion (hvor landskaber inddrages både æstetisk og som metafor for stemningsfortælling) fødevareproduktion med tilknyttet oplevelsesværdi eller socioøkonomisk aspekt, out-door-adventure, mikrohøjskoler og småskala produktion med dyrkning og forarbejdning med relaterede avancerede serviceydelser som forskning og formidling.

Forskningsprojektets overordnede fokus er således en afdækning af erhvervsaktiviteter i en landskabelig kontekst.

Ph.d.-studerende Hanne Bat Finke udarbejder ph.d.-projektet.

Nyt om navne

Hanne Bat Finke er ansat som ph.d.-studerende pr. 1. august 2013. Hanne er uddannet på Kunstakademiets Arkitektskole i København med speciale i landskabsarkitektur og planlægning, hvorfra hun dimitterede i 1996 med et afgangsprojekt, der søgte at koble friluftslivsinteresser og naturbeskyttelse med en planlægning af overnatningssteder for kajakroere i naturbeskyttede områder. Hvordan landskaber og natur indgår som positive drivere for en samfundsudvikling, både i forhold til menneskelig velfærd og  erhvervsudvikling  knyttet dertil, har optaget Hanne gennem sit virke som selvstændig landskabsarkitekt igennem de sidste 10 år, hvor hun har arbejdet for både offentlige og private bygherrer. I sin portefølje har hun en bred erfaringsopsamling gennem sine arbejder med udvikling af landdistriktsvirksomheder og planlægning i det åbne landskab, bl.a. for hospitaler, kommuner,  godser, campingpladser, turistvirksomheder og lokale borgergrupper.  Hanne har derudover gæsteforelæst ved flere universiteter i Europa, hvor der især har været interesse for hendes manifestprojekt med arbejdstitlen Rigets Have på Rigshospitalet, der handlede om at sætte fokus på betydningen af grønne områders indflydelse på sundheden. Hanne har udover sit selvstændige virke – fra et landdistrikt på Fyn – arbejdet i Odense Kommunes Udviklingskontor og på private tegnestuer.

Kursus i småskalaturisme i landdistrikter

Den 28. august afholdt CLF et kursus i småskalaturisme i landdistrikter. Kurset blev ret hurtigt overtegnet, og der er oprettet en venteliste for de, som tilmeldte sig forgæves. Dele af materialet fra kurset lægges ud på Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters hjemmeside www.livogland.dk. Vi håber på at kunne gentage kurset med en kommende bevilling fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter - så hold øje med CLF’s hjemmeside.

XXV ESRS Congress, Florence, Italy

En række af CLF’s medarbejdere deltog på denne kongres mellem den 29. juli og 1. august med papers. Du kan finde information om kongressen og bl.a. downloade abstracts fra kongressens hjemmeside.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies