Menu

Merit

 Du skal søge om merit...

Hvis du vil til udlandet, tage fag/kurser på andre danske universiteter eller fag/kurser på SDU, som ikke indgår i din studieordning eller læseplan

Du skal søge om forhåndsmerit, hvis du ønsker at:

 • Studere i udlandet, se også her
 • Tage fag/kurser på andre danske universiteter som del af din uddannelse på SDU 
 • Tage andre fag/kurser på SDU, end dem som indgår i din studieordning, eller dem som er forhåndsgodkendt af dit studienævn

Før du søger om forhåndsmerit, skal du orientere dig i din studieordning. Her kan du ofte læse anbefalinger til eksempelvis, hvornår du mest hensigtsmæssigt kan studere i udlandet. Kontakt eventuelt en faglig vejleder for hjælp til ansøgningen.  

Endvidere skal du være opmærksom på følgende retningslinjer: 

 • Hvis du ønsker at erstatte obligatoriske fag på din SDU-uddannelse, skal du finde fag/kurser, som dækker fagbeskrivelsen i din studieordning
 • Hvis du ønsker at erstatte et valgfag, er der færre begrænsninger. Valgfaget skal dog fortsat ligge inden for din studieordnings rammer
 • Fagene/kurserne skal være på samme niveau, som på din SDU-uddannelse - dvs. på enten bachelor -eller kandidatniveau 
 • Fagene/kurserne skal minimum have samme ECTS-vægtning som tilsvarende fag/kursus i din studieordning. SDU-fag/kurser skal have samme ECTS-vægtning. Udenlandske fag/kurser skal ofte ses i sammenhæng - dvs. som en pakke der samlet set skal vægte 30 ECTS for et semester
 • Husk at være opmærksom på aktivitetskravet på 45 ECTS hvert år. Derfor anbefales du at finde og angive flere muligheder og kombinationer, hvis du ikke er sikker på at komme ind på de ønskede fa/kurser
 • Hvis du ønsker et fag/kursus ved et andet fakultet på SDU end Humaniora, skal du først kontakte det relevante studium – herunder evt. ansøge om tilladelse
 • Hvis du ønsker fag/kurser på SDU, Humaniora, anbefales du først at kontakte studiesekretariatet på det pågældende studium for at høre, om der er plads
 • Du kan kun ændre i din forhåndsmerit, hvis forløbet ikke kan gennemføres som planlagt

Det anbefales, at du søger dit studienævn om forhåndsmerit: 

 • Senest den 25. november for fag/kurser i forårssemester    
 • Senest den 5. maj for fag/kurser i efterårssemester
 • Vær opmærksom, hvornår dit studienævn holder næste møde, dit studienævns frister for indsendelse af ansøgninger samt behandlingstider.
 • Efter studienævnsmødet vil du modtage en afgørelse. Den kan du bruge til at:
  • Blive tilmeldt fag/kurser på SDU ved henvendelse til Studenterservice gennem www.sdu.dk/spoc
  • Blive optaget på fag/kurser på andre universiteter i ind- eller udland.
  • Få underskrevet Learning Agreement ved henvendelse til Studenterservice gennem www.sdu.dk/spoc
 • Du er selv ansvarlig for tilmelding til fag/kurser
 • Hvis det skulle vise sig, at undervisningen ikke udbydes i dine ønskede fag/kurser, eller hvis du ikke er blevet optaget, skal du søge om ændring af din forhåndsmerit hurtigst muligt og:
  • Senest den 1. januar for fag/kurser i forårssemester
  • Senest den 1. august for fag/kurser i efterårssemester
 • Så snart du har modtaget eksamensbevis for forhåndsgodkendte fag/kurser bestået på andre universiteter i ind- eller udland, skal du sende dem til Eksamen via www.sdu.dk/spoc. Husk at medsende en karakterskala, hvis du har læst fag/kurser i udlandet. Hvis det drejer sig om fag/kurser på SDU, skal du ikke foretage dig noget.
 • Du vil herefter få den endelige merit.

Kontakt din studienævnssekretær, hvis du har spørgsmål til ovenstående frister og procedurer.

Søg her.

Hvis du vil søge endelig merit for forhåndsgodkendte fag/kurser

Når du har bestået de fag/kurser, som du har fået forhåndsgodkendt, skal du sende eksamensbeviset ind til eksamenskontoret – ikke til studienævnet.

Det er vigtigt, at der på dit eksamensbevis står de samme fag/kurser, som du har fået forhåndsgodkendt. Hvis eksamenskontoret ikke kan genkende dine fag/kurser, vil din merit ikke umiddelbart kunne blive udført, og du vil blive bedt om at dokumentere, at fagene/kurserne stemmer overens.

Hvis du har læst fag/kurser i udlandet, så husk at vedlægge en karakterskala fra dit værtsuniversitet, som fortæller, hvilken karakter, man skal have for at bestå et fag/kursus. Fag/kurser bestået i udlandet vil dog blive meritoverført med karakterangivelsen bestået/ikke-bestået.

Søg her.

Hvis du vil søge om merit for fag/kurser, du har taget på en anden afsluttet uddannelse

Har du gennemført en uddannelse, kan du søge om at få et eller flere fag/kurser godskrevet som led i din nye uddannelse.

Generelt gælder det, at du kan søge om merit, hvis du har bestået eksamen i tilsvarende fag/kurser på samme niveau (dvs. enten bachelor eller kandidat).

Hvis du ønsker merit for obligatoriske fag/kurser på din SDU-uddannelse, skal du have bestået fag/kurser, som dækker fagbeskrivelsen i studieordningen på din SDU-uddannelse. Hvis du ønsker merit for et valgfag, er der færre begrænsninger. Fagene/kurserne skal være på samme niveau, som på din SDU-uddannelse - dvs. på enten bachelor -eller kandidatniveau.

Du kan dog ikke få merit for fag/kurser fra samme uddannelse, fx hvis et fag/kursus eller et fagligt indhold går igen i både dit centrale fag/kursus og i dit tilvalg. I det tilfælde skal du kontakte Studievejledningen for at høre om dine muligheder for fritagelse og valg af andet fag/kursus i stedet.

Der gives kun i meget begrænset omfang merit for uddannelser/kurser, der ikke er på universitetsniveau.

Søg her.

Hvis du er blevet optaget på SDU, og har du tidligere bestået fag/kurser på en anden uafsluttet uddannelse på samme niveau, SKAL du søge om startmerit

Din ansøgning skal indeholde følgende:

 • Du skal angive, at du søger startmerit
 • Du skal oplyse om, hvilken uddannelse du tidligere har læst    
 • Du skal vedlægge eksamensudskrift for de beståede fag/kurser
 • Du skal angive et link til en fagbeskrivelse eller studieordning, som fortæller om det faglige indhold i de fag/kurser, du har bestået

Dette gælder også, selv om du måske ikke ønsker at få merit. Du skal indsende din ansøgning så hurtigt som muligt og senest den 1. oktober. Dette skyldes, at du måske kan få merit for fag/kurser på 1. semester og derfor ikke skal til eksamen i disse fag.

Søg her.

Hvis du skal have godkendt et projektorienteret forløb eller et selvstuderet emne

Et projektorienteret forløb er et ulønnet ophold i en fagligt relevant organisation eller virksomhed. Et selvstuderet emne er en eksamen indenfor et område, hvor der ikke har været udbudt undervisning.

Når du skal have godkendt et projektorienteret forløb eller et selvstuderet emne, skal det meriteres ind i din studieordning, typisk som et valgfag, og du skal angive i din ansøgning, hvordan det indgår. Du kan læse mere i din studieordning og ofte også på din uddannelses hjemmeside.

Du skal redegøre grundigt for det, som du søger om.  Desuden skal du vedlægge, eller hurtigst muligt eftersende, de nødvendige dokumenter. For det projektorienterede forløb er det studenteraftalen og vejlederaftalen, som du finder her.  For et selvstuderet emne vil det typisk være en særlig blanket med beskrivelse af emnet og petitum, som din vejleder skal underskrive. Spørg dit studiesekretariat om dette. 

Søg her.

Hvis du skal have godkendt et individuelt tilrettelagt tilvalg

Hvis du af den ene eller den anden grund ikke ønsker et af de udbudte tilvalg på SDU eller et andet universitet, har du med et humanistisk centralt fag mulighed for at søge om at få godkendt et individuelt tilrettelagt tilvalg. Læs vejledningen herunder grundigt igennem inden du søger.

Søg her.

Individuelt tilrettelagt tilvalg

Du har som studerende på de to-faglige humanistiske uddannelser mulighed for selv at sammensætte det obligatoriske tilvalg på din bacheloruddannelse.

Hvorfor vælge et individuelt tilrettelagt tilvalg?
Hvis du af den ene eller den anden grund ikke ønsker et af de udbudte tilvalg på SDU eller et andet universitet, har du med et humanistisk centralt fag/kursus mulighed for at søge om at få godkendt et individuelt tilrettelagt tilvalg.

Det kan være eksempelvis, hvis:

 • Du ønsker at sammenstykke et tilvalg af fag/kurser, du tidligere har bestået på en anden uddannelse. Det vil give dig mulighed for at forkorte din nye uddannelse.
 • Du gerne vil studere i udlandet.
 • Der udbydes ikke et tilvalg med den faglige profil du ønsker.

Det kan også være, at du ønsker at kvalificere dig til en bestemt kandidatuddannelse eller nogle specifikke karrieremuligheder.

Start i god tid!
Hvis du ønsker et individuelt tilrettelagt tilvalg, skal du starte din planlægning i meget god tid. Du skal være opmærksom på, at det kræver mere arbejde af dig end at vælge et af de udbudte bachelortilvalg. Du vil møde forskellige tidsfrister, der skal overholdes, fx i forhold til godkendelse i studienævn eller i forhold til optagelse på de ønskede undervisningsfag, hvad enten det er på SDU eller det er på et andet dansk eller udenlandsk universitet.

Regler for et individuelt tilrettelagt tilvalg.
Herunder er beskrevet de regler for et individuelt tilrettelagt tilvalg:

 • Tilvalget kan bestå af fag/kurser på bachelorniveau fra både SDU, andre universiteter i Danmark og i udlandet og evt. i kombination med et projektorienteret forløb. Endvidere kan tilvalget bestå af fag/kurser fra en tidligere uddannelse.
 • Tilvalget skal have et fagligt sammenhængende forløb.
 • Disciplinerne skal tilsammen vægte 45 ECTS. Minimum 15 ECTS af det samlede tilvalg skal være bedømt med ekstern censur, og 30 ECTS af tilvalget skal være bedømt efter 7-trinsskalaen.
 • Der må ikke være sammenfald mellem fag/kurser på centralfaget og de 45 ECTS på tilvalget.
 • Et projektorienteret forløb kan indgå på tilvalget. Det vægter 15 ECTS og eksamensopgaven bedømmes med b/ib.
 • Det er ikke muligt at ændre på forhåndsgodkendte fag/kurser i et tilvalg, hvis forløbet kan gennemføres som planlagt.
 • Fagsammensætningen må ikke være studietidsforlængende.
 • Bachelorer med et individuelt tilrettelagt tilvalg kan kun fortsætte på en et-faglig kandidatuddannelse på centralfaget eller en kandidatuddannelse i et andet fagområde.
 • Tilvalget skal navngives med en titel inkl. en engelsk oversættelse

OBS, hvis du studerer oldtidskundskab eller spanske og spanskamerikanske studier
Hvis du studerer oldtidskundskab eller spanske og spanskamerikanske studier og vælger et individuelt tilrettelagt tilvalg, skal du være opmærksom på, at du ikke kan fortsætte på kandidatuddannelsen i dit centrale fag/kurser på SDU.

Procedure for et individuelt tilrettelagt tilvalg med vigtige datoer og frister

Du skal søge studienævnet for dit centralfag om forhåndsgodkendelse af dit individuelt tilrettelagte tilvalg. Herunder er beskrevet, hvad du skal gøre

 • Senest den 1. april skal du registrere, at du ønsker et individuelt tilrettelagt tilvalg på ansøgningsportalen. Du finder den på siden her
 • Senest den 5. maj skal du søge dit studienævn om godkendelse af det samlede tilvalg på 45 ECTS
 • Senest den 1. juli vil du få en afgørelse fra studienævnet for dit centralfag.
 • Endvidere skal du senest den 7. juli uploade afgørelsen på ansøgningsportalen.
 • Du har selv ansvar for at blive tilmeldt undervisning og eksamen.
 • Når du har bestået fagene/kurserne, skal du sende eksamensbevis til Eksamen via www.sdu.dk/spoc, hvis det gælder fag/kurser på andre universiteter i Danmark eller udlandet. 
 • Hvis du opdager at du ikke kan gennemføre dit tilvalg efter den plan, som studienævnet har godkendt, skal du søge om ændring af dit individuelle tilvalg. Husk at forløbet skal gennemføres som planlagt, hvis muligt.

Søg her.

Projektorienteret forløb

Et projektorienteret forløb består i et ulønnet ophold i en fagligt relevant organisation eller virksomhed. Hvis du ønsker, at et projektorienteret forløb indgår i dit individuelt tilrettelagt tilvalg, skal du læse nedenstående.
Du anbefales endvidere at læse mere om projektorienteret forløb under din uddannelse på SDUs hjemmeside.

Retningslinjer for et projektorienteret forløb

 • Da det kan være svært at finde en virksomhed eller organisation, hvor du kan få et projektorienteret forløb, anbefales du at have en plan B, hvis det ikke lykkes for dig
 • Denne plan B kan udgøres af fag/kurser på SDU eller fag/kurser på andre universiteter og skal indgå i din ansøgning om individuelt tilrettelagt tilvalg
 • Hvis du ønsker et projektorienteret forløb, skal det indgå i din ansøgning til studienævnet og overholde de beskrevne procedurer og frister
 • Senest den 1. august skal du give besked til Eksamen via www.sdu.dk/spoc, hvis du ikke har fået en aftale med en virksomhed eller organisation – og du derfor har behov for din plan B
 • Hvis du ikke har en plan B, skal du hurtigst muligt og senest den 1. august søge dit studienævn på ny.

Når du har fået en aftale med en virksomhed eller organisation

 • Senest den 1. august skal du fremsende en projektaftale mellem dig, virksomheden / organisationen og din vejleder til dit studienævn med henblik på godkendelse
 • Du er selv ansvarlig for at finde din vejleder blandt dit centralfags fastansatte videnskabelige personale
 • Kontrakten skal være underskrevet af alle parter
 • Det skal fremgå af projektaftalen, hvad det faglige indhold er, og hvilken relevans dette indhold har for tilvalgsuddannelsen.
 • Det faglige indhold skal ses i sammenhæng med fagbeskrivelsen for det projektorienteret forløb

Fagbeskrivelse og eksamensbestemmelser for det projektorienterede forløb

 • Du kan finde fagbeskrivelsen og eksamensbestemmelser for det projektorienteret forløb her

Skabelon til projektaftale for det projektorienteret forløb

 • Skabelon til projektaftale kan du finde her. Hvis du er i tvivl, kan du spørge din studienævnssekretær. Husk, at du ikke må få løn for dit projektorienterede forløb.

Søg her.

FAQ

Spørgsmål: Jeg ønsker at sammensætte mit tilvalg ud fra fag/kurser på SDU. Hvad gør jeg?

 • Hvis du ønsker at sammensætte dit individuelt tilrettelagte tilvalg ud fra fag/kurser på bachelorniveau fra SDU, skal du selv sørge for at finde frem til de undervisningsfag, du ønsker.
 • Fagene/kurserne kan være både være obligatoriske fag/kurser og valgfag.
 • Du skal undersøge, om der er adgangsbegrænsninger eller andre begrænsninger på det/de fag/kurser, du ønsker. Det gør du ved at kontakte studiesekretariaterne.
 • Hvis du ikke er sikker på at få plads på faget/fagene/kurset/kurserne, anbefales du at finde flere fag/kurser og kombinationer. Disse skal indgå din ansøgning.
 • Hvis du ønsker et fag/kurser ved et andet fakultet end Humaniora under SDU, skal du høre og evt. ansøge det relevante studienævn om tilladelse.

Spørgsmål: Jeg ønsker at sammensætte mit tilvalg ud fra fag/kurser på andre universiteter. Hvad gør jeg?

 • Hvis du ønsker at sammensætte dit individuelt tilrettelagte tilvalg ud fra fag/kurser på bachelorniveau fra andre danske universiteter end SDU, skal du selv sørge for at finde frem til og blive indskrevet på de undervisningsfag, du ønsker. Dvs. du skal undersøge og sætte dig ind i adgangskriterier, ansøgningsprocedurer og frister.
 • Hvis du ikke er sikker på at få plads på faget/fagene/kurset/kurserne, anbefales du at finde flere fag/kurser og kombinationer. Disse skal indgå din ansøgning

Spørgsmål: Jeg ønsker at sammensætte mit tilvalg med fag/kurser fra udenlandske universiteter? Hvad gør jeg?

 • Hvis du vil sammensætte dit tilvalg med fag/kurser på bachelorniveau fra udenlandske universiteter, skal du starte i rigtig god tid.
 • Hvis du ønsker at sammensætte dit individuelt tilrettelagte tilvalg ud fra fag/kurser fra udenlandske universiteter, skal du selv sørge for at finde frem til og blive indskrevet på de undervisningsfag, du ønsker. Dvs. du skal undersøge og sætte dig ind i adgangskriterier, ansøgningsprocedurer og frister.
 • Hvis du ikke er sikker på at få plads på faget/fagene/kurset/kurserne, anbefales du at finde flere fag/kurser og kombinationer. Disse skal indgå din ansøgning
 • Hvis over 30 ECTS af dit tilvalg er fag/kurser fra udlandet, sættes regler vedrørende intern/ekstern censur og bedømmelsesform ud af kraft.
 • Det er muligt at søge om forhåndsgodkendelse tidligere end beskrevet under ’procedurer’

Spørgsmål: Jeg ønsker at anvende fag/kurser fra tidligere uddannelse i mit tilvalg. Hvad gør jeg?

 • Hvis du har fag/kurser fra tidligere uddannelse, kan du anvende dem i et individuelt tilrettelagt tilvalg.
 • I din ansøgning, skal du angive, hvor de fag/kurser, som du har bestået tidligere, skal ligge tidsmæssigt – altså enten på 1. eller 2. semester af tilvalget. Herudover skal du følge de øvrige anvisninger vedrørende regler, frister, fag/kurser m.v.

Spørgsmål: Kan jeg kombinere mit tilvalg med fag/kurser fra SDU, andre universiteter i Danmark og udlandet? Hvad gør jeg?

 • Ja, du kan godt kombinere dit tilvalg. Du kan læse om, hvad du skal være opmærksom på under de øvrige spørgsmål. 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies