Menu

Kompetenceprofiler

Formålet med kandidatuddannelsen i audiologi er at give den studerende kvalifikationer gennem fagspecifik og fagrelateret kunnen, viden og metode.

Kandidatuddannelsen repræsenterer den fulde faglige udbygning af den studerendes samlede studieforløb. Den færdige kandidat vil have opnået faglige og erhvervsmæssige kompetencer, der kvalificerer den studerende til at varetage et bredt spektrum af erhvervsfunktioner.

Uddannelsens kompetencemål opdeles i generelle og fagspecifikke kompetencemål. De generelle kompetencemål er de overordnede kompetencemål dimittenden har efter afslutning af uddannelsen, mens de fagspecifikke kompetencemål relaterer sig til uddannelsens kernefaglighed. Iht. ”Ny dansk kvalifikations-ramme for videregående uddannelse” opdeles kompetencemål i viden, færdigheder og kompetencer:

Generelle kompetencemål:
Kandidaten skal:

 1. kunne afgrænse og definere et fagligt problem på et højt videnskabeligt niveau
 2. udtømmende kunne undersøge, analysere og løse faglige problemer ved hjælp af relevante faglige teorier og metoder samt inddrage aktuel international forskning
 3. kunne systematisere kompleks viden og data samt kritisk udvælge og prioritere forhold, der er væsentlige for emnet
 4. kritisk kunne mestre fagets forskellige teorier og metoder
 5. have en præcis og konsekvent begrebsanvendelse
 6. kunne argumentere på et videnskabeligt niveau
 7. kunne igangsætte og gennemføre en faglig dialog
 8. kunne fokusere og skabe sammenhæng i løsning af opgaver
 9. tage kritisk stilling til benyttede kilder og dokumentere disse ved hjælp af referencer, noter og biblio-grafi
 10. . anvende et sprog - skriftligt og/eller mundtligt - der er emneorienteret, præcist og korrekt
 11. formidle forskningsbaseret viden og diskutere komplekse videnskabelige problemstillinger, således at det bliver relevant og forståeligt for forskellige målgrupper.
 12. kunne styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse og forudsætter nye løsningsmodeller samt kunne indgå i et samarbejde, herunder at kunne modtage og give konstruktiv kritik
 13. kunne arbejde selvstændigt, disciplineret, struktureret og målrettet, herunder også kunne overholde deadlines og formalia
 14. anvende IT som et redskab i forbindelse med såvel informationssøgning som mundtlig og skriftlig formidling
 15. kunne forstå og anvende faglige tekster på engelsk og på de skandinaviske sprog
 16. kunne formulere sig om faglige emner på et fremmedsprog

Fagspecifikke kompetencemål:
De fagspecifikke kompetencemål relaterer sig til uddannelsens kernefaglighed og opdeles i viden, færdigheder og kompetencer i henhold til ”Ny dansk kvalifikationsramme for videregående uddannelse”.

Viden
Dimittenden har:

 • forskningsbaseret viden om normal-anatomi, -fysiologi og -neurologi såvel som om anatomiske patologiske tilstande og patofysiologi
 • forskningsbaseret viden om sprog som social praksis og kognition
 • kendskab til (hoved)typer af sygdomme og tilstande, der forårsager høreskader og/eller hørehandicap
 • kendskab til teorier og modeller, der danner basis for tests af hørehandicap og høreskader inklusive såvel akustiske som elektrofysiologiske tests
 • kendskab til teorier og modeller for behandlingsmetoder for hørehandicap, herunder kendskab til høreapparaters funktion på både teoretisk og klinisk niveau.
 • kendskab til de akustiske og elektroniske målemetoder, der anvendes inden for audiologien såvel som inden for høreapparat-produktion/-udvikling.
 • kendskab til at tolke akustiske og elektroniske måleresultater mhp. klinisk brug inklusive vurdering af høreapparatfunktion

Færdigheder
Dimittenden kan:

 • forstå og forholde sig kritisk til fagområdets viden samt kunne identificere videnskabelige problem-stillinger undersøge, vurdere, rådgive, behandle, udvikle behandlingsmetoder og evaluere behandling for klienter/patienter med forskellige typer af hørehandicap samt rådgive deres omgivelser. Hørehandicap omfattes her af alle de problemer, som hele viften af høreskader og døvhed medfører inklusive kommunikationsproblemer
 • formidle faglig viden og rådgivning til patienter/klienter, pårørende og andre samarbejdspartnere
 • kommunikere (evt. ved hjælp af tolk) med patienter/klienter i alle aldre og med forskellige kom-munikationshandicap om faglige problemstillinger og -løsninger
 • kommunikere med specialister og almenkyndige om faglige problemer

Kompetencer
Dimittenden kan:

 • selvstændigt tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering
 • strukturere egen læring
 • opsøge og bearbejde ny information i en reflekteret og målrettet proces
 • indgå i gruppeprojekter og organisere arbejdet i sådanne
 • forestå og indgå i udviklings- og undersøgelsesarbejde på baggrund af videnskabeligeog teoretiske metoder
 • tilrettelægge udviklings- og undersøgelsesarbejde, herunder kunne styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller
 • forholde sig reflekterende og vurderende over for andres og egne tilgange og løsninger
 • selvstændigt igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies