Menu

Studienævn for efter- og videreuddannelse på Samfundsvidenskab og Sundhedsvidenskab (Studienævn for EVU)

Studienævn for EVU har ansvaret for følgende uddannelser:

Master :

 • MIT - Master i it, fagpakke og masterprojekt
 • FMOL - Master i offentlig ledelse
 • MPL - Master i projektledelse
 • MBA - Master of Business Administration
 •   MPM - Master of Public Management
 • MPQM - Master i offentlig kvalitet og ledelse 

 • MR - Master i rehabilitering  

HD-uddannelser

 • HD 1. del 
 • HD 2. del i Regnskab og økonomistyring
 • HD 2. del i Finansiel rådgivning
 • HD 2. del i Organisation og ledelse
 • HD 2. del i Marketing Management 
 • HD 2. del i Supply Chain Management

Studienævnet består af 5 repræsentanter for videnskabeligt medarbejdere og undervisere og p.t. ingen studenterrepræsentanter. Repræsentanterne for videnskabeligt personale og undervisere vælges for 4 år ad gangen, og studenterrepræsentanterne vælges hvert år.

Medlemmer af studienævn for EVU:

Torben Munk Damgaard

Chef for efteruddannelse / formand

Næstformand - vakant

Lars Meldgaard

 

Eva Ulriksen Draborg

Réne Chester Godusheit

Mads Bøge Kristiansen

Per V. Freytag

Suppleant

Lise Bille Byriel

Studienævnssekretær – Masteruddannelser

Lone Christensen

Studienævnssekretær – HD-uddannelser

Du finder ansøgninger til studienævnet på  studyboard.sdu.dk  .

Bemærk:

Er du endnu ikke indskrevet til et studie skal du bruge ansøgningsblanketten nederst på siden - forhåndsmerit søges på meritskemaet og ikke gennem studyboard portalen, som kun er for indskrevne studerende.

 

Du kan som studerende altid kontakte studienævnet med henblik på at få bragt forhold og ønsker op i studienævnet vedrørende din undervisning, eksamen, evaluering med mere.

Ligeledes kan du ved spørgsmål til ansøgninger om dispensation eller merit kontakte studienævnssekretær for Masteruddannelserne Lise Bille Byriel (lbb@sam.sdu.dk eller 65502260) eller studienævnssekretær for HD-uddannelserne Lone Christensen (loch@sdu.dk eller 65509122).

 

Hvad arbejder man med i et studienævn?

Studienævnet varetager sagsbehandling, udvikling og kvalitetssikring af Master- og HD-uddannelserne indenfor det samfundsvidenskabelige og sundhedsvidenskabelige område.

 

Studienævnet sikrer, at dine rettigheder som studerende overholdes i forhold til gældende lovgivning på området og er samtidig ansvarlig for udvikling og kvalitetssikring af uddannelsernes faglige indhold.

 

Studienævnet mødes ca. 5 gange om året, hvor medlemmerne tager stilling til bl.a.:

 • Udvikling af fag, studieordning og andre forhold omkring studieadministration og studietilrettelæggelse
 • Evaluering og kvalitetssikring
 • Høringer rettet mod såvel efteruddannelsesområdet som mere generelle uddannelsesmæssige forhold
 • Dispensationsansøgninger fra studerende
 • Ansøgninger om merit
 • Ansøgninger om forhåndsmerit for fag, som den studerende ønsker at lade indgå i en given uddannelse    

Sådan søger du dispensation:

Det er muligt at søge om dispensation for flere af reglerne, såfremt der foreligger et usædvanligt forhold.

 Et usædvanligt forhold kan være:

 • Dokumenteret sygdom hos den studerende selv
 • Dokumenteret sygdom hos den nærmeste familie
 •  Dødsfald hos den nærmeste familie

 •  Andre forhold, som vedrører den enkelte studerende, og som den studerende oftest vil være uden skyld i    

 •  Endvidere vil f.eks. borgerligt ombud som domsmand eller nævning også kunne være omfattet af begrebet

 Det er vigtigt, at du er opmærksom på, at alle afgørelser truffet af et studienævn eller anden kompetencehavende enhed på SDU beror på en individuel vurdering af den respektive dispensationsansøgning. Det er derfor ikke muligt at opstille præcise kriterier for, hvad der skal til, for at en dispensationsansøgning vil blive imødekommet. Nedenfor er dog angivet nogle eksempler på tilfælde, hvor studienævnet tidligere har meddelt dispensation: 

Ekstra tid til eksamen i følgende tilfælde:

 • Ordblindhed, når denne er dokumenteret fra relevant myndighed
 • Graviditet i 3. trimester dokumenteret ved kopi af vandrejournal
 • Amning af barn under 6 måneder

Sådan søger du fritagelse/merit for fag:

Merit- og forhåndsmeritansøgning til Masteruddannelser

Du kan søge om merit for allerede beståede fag fra en anden masteruddannelse-

Din meritansøgning, inkl. relevante bilag, skal sendes via  studyboard.sdu.dk senest 1 måned før der afholdes prøve i pågældende fag.

 

 Merit- og forhåndsmeritansøgning til HD-uddannelser

 

Du kan søge om fritagelse for fag (merit) på din HD-uddannelse, hvis du allerede har bestået prøver i faget på et tilsvarende niveau.

Når Syddansk Universitet vurderer, om en uddannelse eller dele af denne er meritgivende til din HD-uddannelse, er det ikke kun niveauet, men i langt højere grad det fagmæssige indhold af uddannelsen, dvs. pensum, omfang og eksamensform, der er afgørende for, om der kan gives merit.

Din meritansøgning, inkl. relevante bilag, skal sendes via  studyboard.sdu.dk  senest 1 måned før der afholdes prøve i pågældende fag.

Måtte du efterfølgende fortryde en bevilget fritagelse for fag på HD, kan du trække denne tilbage. I så fald skal du skriftlig kontakte Studienævnet – og senest 1 uge før der afholdes prøve i det pågældende fag.

Links til relevant lovgivning på:

Masterområdet

Universitetsloven

Masterbekendtgørelsen

Deltidsbekendtgørelsen

Eksamensbekendtgørelsen

Karakterbekendtgørelsen

 

HD-området
Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) mv.

Bekendtgørelse om den erhvervsøkonomiske diplomprøve HD
Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede uddannelser
Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse

 Læs om akkreditering af uddannelser på Syddansk Universitet

 Akkreditering SDU

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies