Menu

Studienævn

Studienævnet for HD ved Syddansk Universitet har ansvaret for følgende uddannelser:

 • HD 1. del
 • HD 2. del Finansiel rådgivning
 • HD 2. del Marketing Management
 • HD 2. del Organisation og ledelse
 • HD 2. del Regnskab og økonomistyring
 • HD 2. del Supply Chain Management

Studienævnet er til for dig, bl.a. som en garant for at dine rettigheder som studerende bliver overholdt. Samtidig er studienævnet ansvarlig for udviklingen af HD-uddannelserne ved Syddansk Universitet, ligesom det skal sikre kvaliteten af uddannelsernes faglige indhold.

Studienævnet behandler herudover sager vedrørende eksempelvis:

 • Dispensationsansøgninger
 • Ansøgninger om fritagelse/merit for fag

 

Sådan søger du dispensation:

Det er muligt at søge om dispensation for flere af reglerne, såfremt der foreligger et usædvanligt forhold.

Et usædvanligt forhold kan være:

 • Dokumenteret sygdom hos den studerende selv
 • Dokumenteret sygdom hos den nærmeste familie
 • Dødsfald hos den nærmeste familie
 • Andre forhold, som vedrører den enkelte studerende, og som den studerende oftest vil være uden skyld i
 • Endvidere vil f.eks. borgerligt ombud som domsmand eller nævning også kunne være omfattet af begrebet

Det er vigtigt, at du er opmærksom på, at alle afgørelser truffet af et studienævn eller anden kompetencehavende enhed på SDU beror på en individuel vurdering af den respektive dispensationsansøgning. Det er derfor ikke muligt at opstille præcise kriterier for, hvad der skal til, for at en dispensationsansøgning vil blive imødekommet. Nedenfor er dog angivet nogle eksempler på tilfælde, hvor studienævnet tidligere har meddelt dispensation:

 • Tilbagebetaling af studieafgift efter afmeldingsfrist (15. september/15. februar) i tilfælde, hvor undervisningen endnu ikke er startet og/eller når der har foreligget en plausibel dokumentation herfor – at refundere studieafgiften frem til tidspunktet, hvor universitet skal indberette deltagerbetalingen til relevante ministerium.
   
 • I tilfælde af pludselig beordret udsendelse til udland i eksamensperiode er der tidligere meddelt forlænget afleveringsfrist eller dispensation til deltagelse i reeksamen uden at have deltaget i ordinær eksamen.
   
 • Afvikling af Afgangsprojekt sideløbende med 3. semester i tilfælde hvor arbejdsgiver har afgivet erklæring om afsætning af ekstra tid i arbejdstiden til afvikling af både valgfag og afgangsprojekt.
   
 • Ekstra tid til eksamen i følgende tilfælde:
  - Ordblindhed, når denne er dokumenteret fra relevant myndighed
  - Graviditet i 3. trimester dokumenteret ved kopi af vandrejournal
  - Amning af barn under 6 måneder

 

Din dispensationsansøgning, inkl. relevante bilag, skal sendes til Studienævnet

Da tidsfristen for rettidig fremsendelse af dispensationsansøgninger varierer, afhængig af sagens karakter, bedes du orientere dig nærmere herom i studieordningen for HD 2. del Supply Chain Management.

Ansøgningsskema til brug for ansøgning om dispensation

 

Sådan søger du fritagelse/merit for fag:

Du kan søge om fritagelse for fag (merit) på din HD-uddannelse, hvis du allerede har bestået prøver i faget på et tilsvarende niveau.

Når Syddansk Universitet vurderer, om en uddannelse eller dele af denne er meritgivende til din HD-uddannelse, er det ikke kun niveauet, men i langt højere grad det fagmæssige indhold af uddannelsen, dvs. pensum, omfang og eksamensform, der er afgørende for, om der kan gives merit.

Ansøgningsskema vedr. merit på HD 2. del Supply Chain Management

 

Din meritansøgning, inkl. relevante bilag, skal sendes til Studienævnet eller til HD-sekretariatet – og senest 1 måned før der afholdes prøve i pågældende fag.

Måtte du efterfølgende fortryde en bevilget fritagelse for fag, kan du trække denne tilbage. I så fald skal du skriftlig kontakte Studienævnet – og senest 1 uge før der afholdes prøve i det pågældende fag.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies