Menu

Førsteårsevaluering

Efter det første års ph.d.-studium gennemføres første regelmæssige evaluering af ph.d.-forløbet. Denne evaluering danner baggrund for en vurdering af fremskridt og opnåede resultater og giver mulighed for at justere planerne for den resterende studieperiode. Evalueringen baseres på en statusrapport fra den ph.d.-studerende og hovedvejlederen, en vejlederudtalelse fra hovedvejlederen og to evaluatorers vurdering af skriftligt materiale udarbejdet af den ph.d.-studerende, der præsenteres på et seminar. 

Senest 12 måneder efter indskrivning på ph.d.-studiet skal den ph.d.-studerende og hovedvejlederen udarbejde en statusrapport. Denne rapport skal omfatte:

  • cirka ½-1 sides beskrivelse af den hidtidige forskningsindsats på ph.d.-projektet (fremskridt, resultater, eventuelle forhindringer) og forskningsplanerne for den resterende del af ph.d.-perioden - herunder en beskrivelse af eventuelle justeringer i forhold til ph.d.-planen.
  • Oplysninger om gennemførte og planlagte kurser, formidlingsaktiviteter, udlandsophold, afvikling af arbejdsforpligtelse for ansatte ph.d.-studerende samt oplysninger om vejledningens form og omfang.
  • Oplysninger om evaluatorer, og dato for ph.d.-seminaret.
  • Eventuelt andre oplysninger, der kan være relevante for vurderingen af forløbet.

Rapporten udarbejdes af den ph.d.-studerende og hovedvejlederen i fællesskab og den specielle blanket til førsteårsevaluering anvendes.  

For at styrke grundlaget for førstårsevalueringen og for at give et bredt grundlag for eventuelle justeringer i ph.d.-projektet inddrages to evaluatorer – en fra instituttet (må ikke være medvejlederen), og en uden for Syddansk Universitet - i forbindelse med førsteårsevalueringen.

Evaluatorerne udpeges af institutlederen efter anmodning og indstilling fra hovedvejlederen, eventuelt i samarbejde med medvejlederen. Evaluatorerne skal være professorer, fuldtidsansatte lektorer eller have tilsvarende faglige kvalifikationer inden for det relevante fagområde. Mindst en af evaluatorerne skal være udefrakommende, dvs. ikke ansatte ved Syddansk Universitet. Hovedvejlederen har ansvaret for, at der udpeges evaluatorer og aftales dato for afholdelse af seminaret.

Evaluatorer, vejledere og ph.d.-studerende aftaler et tidspunkt for ph.d.-seminaret. Seminaret skal normalt holdes ca. 12-14 måneder efter indskrivning, men kan udskydes, eksempelvis af hensyn til evaluatorerne eller den ph.d.-studerendes udlandsophold. Seminaret skal dog være holdt senest 16 måneder efter indskrivning.

Instituttet sørger for at der reserveres et passende lokale til seminaret og annoncerer seminaret på instituttets hjemmeside.

Evalueringen baseres på skriftligt materiale udarbejdet af den ph.d.-studerende. Materialet kan eksempelvis være (udkast til) en eller flere artikler eller kapitler, der forventes at indgå i den endelige afhandling. Det kan også være andet skriftligt materiale udarbejdet som del af ph.d.-projektet (fx detaljeret forskningsplan, spørgeskemaer, interview-guides, dataoversigter, teorioversigter, eller lignende). Materialet skal give evaluatorerne mulighed for at vurdere forskningsdesignet og de foreløbige resultater, og have et omfang på ca. 20-50 sider.

Hovedvejlederen har ansvaret for, at det skriftlige materiale sendes til evaluatorerne sammen med ph.d.-planen og statusrapporten i god tid inden seminaret, således at evaluatorerne har mulighed for at sætte sig ind i materialet. Seminaret ledes af hovedvejlederen. På seminaret skal den ph.d.-studerende have mulighed for at præsentere det fremsendte materiale og diskutere det med evaluatorerne. Ph.d.-vejlederne kan deltage i diskussionen, og hovedvejlederen kan tillade at også andre tilstedeværende deltager.

Evaluatorerne udarbejder på baggrund af materialet og seminaret en udtalelse om det hidtidige ph.d.-forløb og planerne for ph.d.-projektet. I udtalelsen kan evaluatorerne fremkomme med forslag og ideer til det fremtidige arbejde. Evaluatorerne kan afgive en fælles udtalelse eller to individuelle udtalelser, som sendes til hovedvejlederen snarest muligt, og senest 2 uger efter seminaret. Den ph.d.-studerende skal samtidigt have en kopi af udtalelsen, og har inden for 2 uger mulighed for at fremkomme med bemærkninger til udtalelsen, hvorefter evaluatorernes udtalelse samt hovedvejlderudtalelse sendes til ph.d.-skolens sekretariat.

Sammen med evaluatorernes udtalelse fremsendes en udtalelse fra hovedvejlederen med en vurdering af det hidtidige forløb og eventuelt planlagte justeringer og ændringer i forhold til ph.d.-planen, samt en vurdering af den studerendes mulighed for at gennemføre uddannelsen i henhold til ph.d.-planen. Udtalelsen skal enten bekræfte, at ph.d.-uddannelsen gennemføres i henhold til ph.d.-planen, eller redegøre for nødvendige justeringer. Den ph.d.-studerende skal have en kopi af udtalelsen, og har inden for 2 uger mulighed for at fremkomme med bemærkninger til udtalelsen.

Det samlede materiale – dvs. statusrapport, vejlederudtalelse og evaluatorernes udtalelse sendes til ph.d.-skolens sekretariat. Hovedvejlederen er ansvarlig for at materialet indsendes rettidigt.

Ph.d.-skolelederen skal godkende den samlede førsteårsevaluering. Resultatet af ph.d.-skolelederens vurdering meddeles skriftligt til den ph.d.-studerende og hovedvejlederen.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies