Menu

Tildeling af grad

Bedømmelsesudvalget afgiver efter forsvaret deres endelige indstilling. Udvalget skal på baggrund af ph.d.-afhandlingen og forsvaret vurdere, om kravene til ph.d.-afhandlingen og forsvaret er opfyldte og begge dele skal kommenteres i indstillingen. Bedømmelsesudvalget skal ligeledes kommentere om, hvorvidt der er publicerbart materiale i afhandlingen.

Den endelige indstilling kan have sit udgangspunkt i den foreløbige indstilling, men skal i modsætning til denne være fyldig og gå i dybden og vil normalt have et omfang på 1-2 sider. Indstillingen skal underskrives af alle medlemmer af bedømmelsesudvalget.

Den skal indsendes via instituttet til fakultet senest 2 uger efter den offentlige forsvarshandling. 

Ph.d.-graden skal tildeles, hvis der foreligger en positiv indstilling fra et enigt bedømmelsesudvalg eller fra 2 af udvalgets medlemmer.

Hvis der foreligger en positiv indstilling fra kun et af udvalgets medlemmer, og hvis afhandlingens forfatter anmoder om det indenfor en uge, kan Akademisk Råd med et flertal på mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer beslutte, at der skal nedsættes et nyt bedømmelsesudvalg.

Er den endelige indstilling positiv sendes den, efter at have været forbi dekanen, til Akademisk Råd, som har en uge til at komme med eventuelle indvendinger. Er der ingen indvendinger sender fakultet besked til den studerende om, at han/hun er blevet tildelt ph.d.-graden.

Er bedømmelsesudvalgets indstilling negativ, kan dekanen beslutte, at afhandlingen tages under bedømmelse af et nyt bedømmelsesudvalg, hvis forfatteren inden for 1 uge anmoder herom.

Ph.d.-bevis

Ph.d.-skolens sekretariat udarbejder et ph.d.-bevis på dansk og engelsk. På beviset anføres inden for hvilket fagområde ph.d.-graden er opnået, samt titlen på ph.d.-afhandlingen. Beviset underskrives af dekanen. Beviset vedlægges en oversigt på dansk og engelsk over gennemførte kurser og udlandsophold/miljøskift. 

Dokumentation for gennemførte dele af ph.d.-uddannelsen

Til ph.d.-studerende, som afbryder uddannelsen uden at have opnået ph.d.-graden, udsteder ph.d.-skolens sekretariat efter skriftlig anmodning dokumentation på både dansk og engelsk for de dele af ph.d.-uddannelsen, som er tilfredsstillende gennemført.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies