Menu

Entreprenørskab og Organisation

 

Forskningens fokus og genstandsfelt

Forskningsgruppen “Entreprenørskab & Organization” fokuserer bredt på de entreprenørielle problemstillinger og udfordringer, som virksomheder, organisationer og iværksættere oplever. Vi beskæftiger os typisk med disse spørgsmål og udfordringer ud fra et organisatorisk-sociologisk perspektiv.

 

Fire temaer
 • Spirende iværksættere: Her er der fokus på individets beslutning om at starte egen virksomhed, virksomhedsskabelse og den tidlige vækst. Forskningsspørgsmål: Hvad ligger til grund for individers beslutning om at gå iværksættervejen og hvad forklarer deres efterfølgende succes med at starte egen virksomhed?
 • Entreprenørskab i virksomheder: Fokus er her på produkt- og procesinnovation, strategisk fornyelse, spinoffs osv. i eksisterende organisationer samt på tværs af organisationer. Fokus er på private virksomheder samt offentlige organisationer og deres potentielle samarbejde. Forskningsspørgsmål: Hvordan forklares, og hvad er den organisatoriske konsekvens af, innovation, strategisk fornyelse, og spinoffs inden for og på tværs af private og offentlige organisationer.
 • Små og mellemstore virksomheders (SMV’ers) ledelse og vækst: Fokus er her på de specifikke og forskellige ledelsesmæssige udfordringer, som SMV’er oplever sammenlignet med store virksomheder, når de slås med at skulle vedligeholde, udvikle og ekspandere virksomheden. Forskningsspørgsmål: Hvad forklarer og hvad er de organisatoriske konsekvenser af SMV’ers vedligeholdelses-, udviklings- og vækstprocesser.  
 • Design & Entreprenørskab (& Ledelse): Fokus er dobbelt. For det første fokuseres på, hvordan design og designtænkning kan bruges til at fremme og forbedre succesen med iværksætteri, inklusive idédannelse, vurdering og udnyttelse af forretningsmuligheder. Forskningsspørgsmål: Hvordan kan design og designtænkning hjælpe og fremme entreprenante processer i en forretningsmæssig kontekst? For det andet fokuseres på designentreprenører og designere i en entreprenørmæssig kontekst. Forskningsspørgsmål: Hvordan designentreprenører og designere agerer forskelligt i en entreprenøriel kontekst.
Forskningens metode

Forskningsgruppens medlemmer har alle fuldstændig frihed til at vælge den forskningsmetode, de finder mest velegnet. Derved er gruppen karakteriseret ved en række forskellige metoder. Når det er sagt er gruppens forskning hovedsagelig empirisk funderet.

Overordnet kan de forskellige metodiske tilgange inddeles i to hovedgrupper.

Den første er karakteriseret ved en ambition om at bevare en afstand imellem forskeren og det, der forskes i. Det primære mål er at opnå objektivitet ved systematisk brug af metoder og værktøjer. Vi opnår overvejende dette ved at interviewe individer eller firmaer og bagefter analyse data rent statistisk. Vi anvender dog også andre metoder, herunder, men ikke begrænset til, interviews, eksperimenter og forskellige former for sammenblandede metoder. I denne gruppe er vidensproduktion og vidensformidling to adskilte aktiviteter.

Den anden er karakteriseret ved en sameksistens af vidensproduktion og vidensformidling. De her anvendte metoder er i deres natur interaktive og involverer tætte forbindelser til virksomheder og erhvervsliv.  Gennem aktiv deltagelse i udviklingsprojekter tager vi del i en læringscirkel med virksomheder og erhvervsliv, som giver værdifuld input til vore forskningsidéer, adgang til interessante data og forskningsresultater af høj relevans for både virksomheder og samfund.

Forskningsgruppens aktiviteter inden for vidensudveksling og samfundsengagement

Vidensformidling og -udveksling er for forskningsgruppen i mange tilfælde noget, som foregår samtidig med vidensfrembringelsen i sideløbende interaktive og samarbejdsmæssige udviklings- og forskningsprojekter. Forskningsgruppen har løbende samarbejder med forskellige partnere, myndigheder, inkubatorer, hospitaler osv. i lokalområdet via fælles arrangementer, gæsteforelæsninger, og forskningssamarbejde. Endvidere bidrager gruppen jævnligt til nationale forretningsudviklingsprogrammer (såsom Vækst Via Ledelse).

Udover sådanne forskningsintegrerede vidensformidlingsaktiviteter er vi også involveret i andre og mere traditionelle formidlingsaktiviteter. For eksempel udgiver vi hvert år CESFOs Årbog, hvor forskningsgruppens medlemmer publicerer kortere artikler for praktikere, konsulenter og politiske beslutningstagere om gruppens igangværende forskningsprojekter. Vi arrangerer forskellige typer workshops og seminarer for praktikere, f.eks. ”SDU First Mover Morning Meetings”. Vi er jævnligt i pressen og i fagblade, og vi leverer også keynotes til praktikere og politiske beslutningstagere.

Forskningsgruppens uddannelsesaktiviteter

Forskningsgruppen er involveret i en række forskellige uddannelser på bachelor- og kandidatniveau, samt MBA og ph.d.-niveau. Vi har hovedansvaret for følgende uddannelser:

 • Bacheloruddannelser: HA (Entrepreneurship & Innovation).
 • Kandidatuddannelser: Strategic Entrepreneurship, Designledelse, og Styring & Ledelse.

Som gruppe er vi unikke i forhold til at levere fag og studieretninger relateret til entreprenørskab, entreprenørskab i eksisterende organisationer, småvirksomhedsledelse, designledelse, facilitering, designtænkning, og praktikophold. Disse er vor elite udbud. Vi leverer også kurser af høj kvalitet relateret til organisationsteori, ledelse, social netværksanalyse, samt kvalitative og kvantitative metoder.

Vi drager fordel af en række pædagogiske tilgange, men er unikke for så vidt angår vore læringstilgange for så vidt angår camps, kreative processer, forretningsudviklingsidéer og design metodik. Inden for disse unikke pædagogiske tilgange, foretager og udgiver gruppen også forskning. 

Gruppen udvikler jævnligt forskellige typer undervisningsmateriale, herunder, men ikke begrænsende til video cases (https://www.youtube.com/user/IDEAEntrepreneurship/feed) og lærebøger (http://www.e-elgar.com/shop/entrepreneurship-in-theory-and-practice).

Gruppens medlemmer
 • Forskningsleder Kim Klyver
 • Anders Haug
 • Anne Gramtorp
 • Benson Honig
 • Grethe Heldbjerg
 • Helle Aarøe Nissen
 • Henry Larsen
 • Jakob Schlichter
 • Jesper Piihl
 • Kent Wickstrøm Jensen
 • Majbritt Rostgaard Evald
 • Marianne Storgaard
 • Martin Senderovitz
 • Maryam Cheraghi
 • Merja Ryöppy
 • Mette Søgaard Nielsen
 • Pia Schou Nielsen
 • Poul Rind Christensen
 • Shayegheh Ashourizadeh
 • Simon Fietze
 • Steffen Korsgaard
 • Suna Løwe Nielsen
 • Thomas Schøtt
 • Torben Bager
 • Wafa Said Mosleh

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies