Menu

Orlov

Sådan søger du om orlov
Du søger om orlov ved at sende en henvendelse til Registrering & Legalitet via www.sdu.dk/spoc. Husk at vedlægge dokumentation for nedenstående gyldige grunde for bevilling af orlov.  

(Registrering & Legalitet behandler løbende ansøgninger om orlov).

Orlov bevilliget før 11. maj 2016
Såfremt du ønsker, at forlænge en orlov bevilliget før 11. maj 2016, skal du fremsende en ny ansøgning om orlov, der dokumenterer behovet for forlængelse jf. de gældende regler for orlov.

Hvem kan søge orlov?
Du kan søge om orlov, hvis du er optaget på en heltidsuddannelse. Er du optaget på en deltidsuddannelse eller åben uddannelse, er du ikke omfattet af orlovsreglerne.

Du kan kun bevilliges orlov, hvis denne er begrundet i fødsel/adoption, værnepligt/FN-tjeneste, jf. de centralt fastsatte regler.

Universitetet kan derudover bevillige orlov:

  1. Hvis den studerende skal deltage i den prægraduate forskeruddannelse (prægraduat forskningsophold) ved det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.
  2. Hvis den studerende er eliteidrætsudøver.
  3. Hvis der foreligger usædvanlige forhold.

Definition af orlovsperioden
Orloven gives tidligst fra ansøgningstidspunktet og slutter altid ved udgangen af et semester (31. august/31. januar). Se afsnittet ’Hvor længe kan man søge orlov’ herunder. Du kan ikke kun få orlov i juli/august. Orlov gives aldrig med tilbagevirkende kraft.

Hvor længe kan man søge orlov?
Orlov kan som hovedregel bevilliges i op til et semester ad gangen.

Undtagelser:

  • På uddannelser med kvartalsstruktur kan orlov bevilliges i op til to kvartaler ad gangen.
  • Er orloven begrundet i fødsel/adoption eller værnepligt/FN-tjeneste kan der bevilliges op til 12 måneders orlov.
  • Er orloven begrundet i deltagelse i et prægraduat forskningsophold kan der bevilliges op til 12 måneders orlov.

Såfremt en studerende ønsker at forlænge en bevilliget orlov, skal der fremsendes en ny ansøgning om orlov, der dokumenterer behovet for forlængelse.

Du kan ikke søge orlov for at blive optaget på en anden uddannelse. Selvom du har orlov, er du stadig indskrevet som studerende på SDU og du kan kun stå indskrevet på én heltidsuddannelse ad gangen. Hvis du bliver optaget på en ny uddannelse, skal du melde dig ud af den uddannelse, du allerede står indskrevet til.

Du har ikke krav på at kunne vende tilbage til samme studieordning efter endt orlovsperiode.

Konsekvenser af at have orlov:
I et semester hvor du har orlov, kan du ikke deltage i undervisning, indstille dig til eksaminer eller aflevere opgaver til bedømmelse.

Du kan heller ikke deltage i undervisning eller eksaminer, hvis du afbryder orloven midt i et semester.

I orlovsperioden kan du ikke være indskrevet på den samme uddannelse på deltid mod betaling.

Du kan ikke deltage i valg til universitetets styrende organer eller være medlem af disse i orlovsperioden.

Hvis du vil afbryde orloven
Skal du sende en mail til Studieservice via www.sdu.dk/spoc senest den dag, du ønsker at afbryde orloven. Du kan ikke ophæve orloven med tilbagevirkende kraft. Bemærk at du jf. ovenstående afsnit ikke har lov til at deltage i undervisning eller eksamen, som foregår på det tidspunkt, hvor du afbryder din orlov.

Hvis du fortryder orloven
Hvis du ikke ønsker orlov alligevel, kan du fortryde din orlov inden for 14 dage. Det skal i så fald ske skriftligt via www.sdu.dk/spoc. Såfremt du overholder denne frist vil du kunne deltage i undervisning eller eksamen.

Økonomiske årsager til at søge orlov
Inden du søger orlov, bør du overveje, om det evt. er bedre at fravælge SU-klip i stedet. Det er f.eks. en mulighed, hvis du ønsker at forhøje dit fribeløb, fordi du tjener penge ved siden af uddannelsen, men stadig ønsker at kunne gå til eksamen.

Statens Uddannelsesstøtte (SU)
Du har ikke ret til SU eller lån i orlovsperioden. Din SU bortfalder fra udgangen af den måned, hvor du har fået orlov. Hvis du får orlov fra den 1. i en måned, bortfalder SU’en fra denne dato. Du skal være opmærksom på, at du heller ikke kan få ekstra klip pga. barsel, hvis du er på orlov. Søger du orlov pga. sygdom, kan du få vejledning om tillægsklip på SU-kontoret.

Da SU’en udbetales forud, kan det ske, at du modtager et SU-klip i begyndelsen af orlovsperioden. Da du ikke er berettiget til dette klip, vil du skulle betale det tilbage til SU-styrelsen.

Er orlovsperioden længere end 6 måneder, skal du søge om SU igen. 

Hvis du afkorter/afbryder orloven, skal du også søge om SU igen. 

Du har det mellemste fribeløb under orlov. 

Har du spørgsmål om SU under orlov - især mht. barsel – kan du kontakte Studenterservice – SU.

Dagpenge
Du kan normalt ikke regne med at få dagpenge i orlovsperioden. Nærmere oplysninger herom kan du få på dit kommunekontor eller hos din A-kasse. 
En bacheloruddannet kan optages i en A-kasse som dimittend. For at få ret til at modtage dagpenge skal du opfylde en række betingelser. Oplysninger herom og evt. mulighed for at modtage dagpenge under orlov, kan du få ved at rette henvendelse til A-kassen.

Studerende med statsborgerskab uden for EU/EØS
Studerende med statsborgerskab uden for EU/EØS med en studieopholdstilladelse i Danmark er forpligtet til at informere Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i tilfælde af orlov. Da den studerende ikke er formelt studieaktiv i den orlovsperioden, vil styrelsen afgøre, om den studerende kan få lov til at beholde sin studieopholdstilladelse i Danmark i orlovsperioden.

Som hovedregel gives der kun tilladelse til ophold i Danmark i forbindelse med barselsorlov. Hvis du ønsker at opholde i Danmark under din barselsorlov (eller andre typer orlov), skal du selv ansøge Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering om dette.

Syddansk Universitet er forpligtet til at underrette styrelsen om ikke-EU/EØS-studerendes orlov. Syddansk Universitet kan ikke på dine vegne ansøge Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering om forhold der vedrører din opholdstilladelse.

Hvis du mister din studieopholdstilladelse på grund af orloven, skal du udrejse af Danmark og søge fra dit hjemland om en fornyet studieopholdstilladelse i Danmark for at kunne indrejse i Danmark og genoptage dit studium efter orlovens ophør.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies