Menu

Kandidatuddannelse

Adgangskrav til kandidatuddannelserne
Efter endt bacheloruddannelse vil du altid have adgang til at kunne blive optaget på mindst to forskellige kandidatuddannelser – dels den kandidatuddannelse som ligger i umiddelbart forlængelse af din bacheloruddannelse og dels en kandidatuddannelse i et andet fag, dvs. en særligt tilrettelagt eller tværfaglig kandidatuddannelse, som flere forskellige bacheloruddannelser giver adgang til. På disse særlige kandidatuddannelser skriver du speciale inden for kandidatuddannelsens emneområde og ikke som ellers i dit oprindelige centrale fag.
Nogle kandidatuddannelser kan du optages på med en bachelor med et andet centralt fag, enten hvis dit centrale fag og/eller dit tilvalg er inden for et beslægtet fagområde. Det er fx muligt at blive optaget på kandidatuddannelsen i journalistik (cand. public.), hvis du på din bacheloruddannelse har tilvalg i journalistik. Ligeledes kan du med et tilvalg i medievidenskab, litteraturvidenskab, informationsvidenskab eller design optages på den tilsvarende kandidatuddannelse. På tilsvarende måde får du med andre tilvalg nye muligheder for valg af kandidatuddannelse.

Professionsbachelorer kan optages på enkelte kandidatuddannelser, som regel efter forudgående supplering med enten en formaliseret suppleringsuddannelse som fx den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse, eller med en fagrække efter studienævnets konkrete vurdering.

Du finder de faglige adgangskrav til hver enkelt kandidatuddannelse beskrevet her. På nogle kandidatuddannelser er der adgangsbegrænsning. Udvælgelseskriterierne er ligeledes beskrevet under adgangskravene på de enkelte kandidatuddannelser.

Ansøgning
Ansøgningsfristen til de fleste kandidatuddannelser med studiestart 1. september er den 1. juni.

Undtagelse herfra:

  • Sundhedsfaglig kandidatuddannelse: 1. april

Kandidatuddannelser med studiestart 1. februar, fx journalistik, har ansøgningsfrist den 1. december.
Ansøgningsskema og ansøgningsfrister til de enkelte kandidatuddannelser.

Ansøgninger modtaget efter ansøgningsfristens vil blive imødekommet, hvis du opfylder adgangsbetingelserne, og hvis der er ledige pladser. Vi anbefaler dig dog altid at søge i god tid, for kandidatuddannelser med få ansøgere bliver kun oprettet, hvis der har været et tilstrækkeligt antal tilmeldinger ved ansøgningsfristen.

Læs mere om optagelse på kandidatuddannelserne her.

Bacheloruddannelsen skal være helt afsluttet, før kandidatuddannelsen kan påbegyndes
Der kan kun dispenseres fra denne bestemmelse under særlige omstændigheder af fx studiemæssig, personlig, social eller anden karakter. Dispensation søges i Studenterservice – optagelse og vejledning (Odense) eller i Studieservice (Kolding, Esbjerg, Sønderborg og Slagelse).

Reeksamen
Med den seneste ændring af eksamensbekendtgørelsen er der indført hurtigere adgang til reeksamen, hvis du er dumpet til en eksamen eller hvis du har været syg – jævnfør bek. nr. 865 af 05/07/2007.

I takt med at de nye reeksamener udbydes (første gang ved sommereksamen 2008), vil du kunne få oplysninger herom på din uddannelses hjemmeside.

Kandidatuddannelse i udlandet - udlandsstipendium
Du har som noget nyt mulighed for at tage en kandidatuddannelse helt eller delvist i udlandet og få et udlandsstipendium til hel eller delvis dækning af den undervisningsafgift, der ofte kræves på udenlandske universiteter.

Læs mere om udlandsstipendium. Du kan desuden få flere oplysninger om ordningen på hjemmesiden for Statens Uddannelsesstøtte og på SDU’s hjemmeside.

SU ved overgangen fra bachelor- til kandidatuddannelsen
Når du har bestået bacheloruddannelsen, kan du søge om optagelse på kandidatuddannelsen og samtidig søge om SU hertil.

Du har normalt 24 klip til kandidatuddannelsen (den normerede studietid) samt eventuelle forsinkelsesklip. Det præcise antal klip vil afhænge af, hvor mange klip du har brugt på bacheloruddannelsen eller andre videregående uddannelser.

Når du bliver optaget på kandidatuddannelsen, lukkes din SU på bacheloruddannelsen. Derfor er det vigtigt, at du søger om SU til kandidatuddannelsen - ellers risikerer du at stå uden SU i en periode.

Afslutter du bacheloruddannelsen i juni og fortsætter på kandidatuddannelsen i september samme år, er du berettiget til kandidat-SU i juli og august - du skal blot selv søge herom. Dette gælder også, selv om du først færdiggør bacheloruddannelsen i juli eller august måned pga. reeksamen eller af andre årsager.

Hvis du har søgt kandidat-SU i juli og august, kontrollerer Studenterservice - SU om din kandidatindskrivning er på plads senest 1. september. Hvis dette ikke er tilfældet, kontakter Studenterservice - SU dig.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies