Menu

STUMV 2013 heltid

For English version click here.

Initiativer der igangsættes på baggrund af STUMV 2013 - læs dem hér: Den fælles handlingsplan for hele SDU
Nu har de fem fakulteter på SDU samt universitets fællesområde bearbejdet jeres svar fra studie- og undervisningsmiljøvurderingen, og har formuleret en række initiativer, som de planlægger at igangsætte eller har igangsat som handlinger, der skal være med til at skabe et endnu bedre studie- og undervisningsmiljø for jer, som læser på Syddansk Universitet.

SÅDAN HAR I VURDERET STUDIE- OG UNDERVISNINGSMILJØET PÅ SYDDANSK UNIVERSITET!
22% af de studerende, i alt 4.021 personer, har besvaret studie- og undervisningsmiljøvurderingen og nu foreligger resultaterne i en hovedrapport som du kan læse hér: Studie- og undervisningsmiljøvurdering 2013 

Undersøgelsen tager afsæt i et spørgeskema, der blev udsendt til alle heltidsstuderende ved SDU. Du kan læse spørgsmålene hér: Spørgeskema

RESUMÉ AF RESULTATERNE
I såvel 2004, 2007 som 2010 blev der foretaget en vurdering af studie- og undervisningsmiljøet på Syddansk Universitet . Igen i 2013 er en sådan vurdering foretaget, og følgende resultater er præsenteret i rapporten:

Ses der tilbage på de foregående år, har der været en gennemgående tilfredshed med studie- og undervisningsmiljøet på SDU. De studerendes evaluering af det generelle studie- og undervisningsmiljø har ved de seneste to undersøgelser ligget på et gennemsnit på 6,5. I 2004 lå vurderingen på 6,6, men ved årets undersøgelse opnås den hidtil højeste gennemsnitlig vurdering på 6,8. Det må siges at være positivt, at det relativt høje tilfredshedsniveau opretholdes over så lang en årrække.

De studerende synes overvejende, at forholdene omkring det fysiske, psykiske og virtuelle miljø er gode, mens det æstetiske miljø overvejende ikke scorer højt. Hele 28 % af de studerende, svarende til 1.124 personer oplever direkte dårlige forhold, når det kommer til det æstetiske udtryk på SDU.

De vigtigste faktorer til et godt studie- og undervisningsmiljø
I fritekstfelterne i starten af spørgeskemaet blev de studerende opfordret til med egne ord at opliste tre faktorer, som de personligt vurderer til at være det vigtigste til et godt studie- og undervisningsmiljø.

Det kan ud fra disse prioriteringsfelter konkluderes, at de studerende ser undervisningen som det absolut vigtigste, da undervisningen er det flest studerende har angivet både som første- og anden prioritet. Med undervisning som vigtig faktor, ligges der bl.a. vægt på:

 • Undervisningens kvalitet
 • Pædagogik
 • Underviserens formidling, person og engagement
 • Interaktion mellem underviser og studerende

Det sociale liv samt sociale arrangementer er det, de studerende generelt ser som næst-vigtigst, og her fremhæves elementer som:

 • Studiekammerater
 • Venner
 • Sociale og faglige arrangementer

Faciliteter og lokaler har også en høj prioritering, herunder:

 • Lokaleindretning
 • Indeklima
 • Adgangsmuligheder til lokaler og faciliteter
 • Mulighed for at benytte studiefaciliteter

Ud fra rapportens analyser er der fundet frem til følgende anbefalinger, der bør have topprioritet:

 • Æstetikken i undervisningslokaler og auditorier, idet de studerende bemærker, at et dårligt æstetisk miljø giver dårligere indlæring. Auditorier og undervisningslokaler kritiseres flere steder for at være for mørke og farveløse og en forbedring af dette kan give bedre indlæring.
 • En femtedel af de studerende føler sig ensomme. Rapportens analyser har vist, at ensomhed hænger sammen med mangel på læsegrupper, mangel på kontakt studerende imellem og mangel på social og fagligt fællesskab på studiet. Der bør derfor handles i forhold til disse faktorer, hvilket blandt anden kan gøres ved at forbedre udvalget af faglige og sociale arrangementer.
 • 20 % af de studerende finder forholdene i undervisningslokalerne dårlige, både hvad angår indretning og indeklima. Dette er problematisk og det vil være oplagt at iværksætte handlingsplaner for konkret at forbedre disse forhold, da det må antages at negativt påvirke de studerendes studier.

Udover de ovenstående top-prioriteringer er det vigtigt at universitet har in mente, at det netop er faktorer omkring undervisningen, de studerende vægter højt, og at det derfor er vigtigt, at ledelsen overvejer, hvad der kan gøres fremadrettet for at forbedre disse.

LÆS SDURAPPORTEN HÉR

LÆS DIN FAKULTETSRAPPORT HÉR

LÆS DIN CAMPUSRAPPORT HÈR

Ønsker du at modtage rapporten i word-udgave, så send en mail til luise@sdu.dk

Uddannelsesspecifikke rapporter kan rekvireres ved henvende til luise@sdu.dk eller afol@sdu.dk

LÆS DE KATEGORISEREDE FRITEKSTFELTER HÉR

Overdragelse af undersøgelse til fakulteter og fællesområdet
På et møde torsdag den 30. maj 2013 bliv studie- og undervisningsmiljøvurderingen 2013 præsenteret for de respektive fakulteter, samt de berørte enheder i fællesområdet på SDU.

Præsentationen er startskuddet for SDUs fakulteter og fællesområde til at igangsætte udarbejdelsen af handlingsplaner, som skal ligge klar den 25. september 2013 (bemærk ny deadline).

Slides fra mødet kan læses hér: STUMV-2013

Har du spørgsmål til undersøgelsen, ris eller ros, er du meget velkommen til at kontakte projektgruppen bag undersøgelsen på arbejdsmiljoe@sdu.dk

STUMV-KONKURRENCEN
Vinderne af konkurrencen om de højeste svarprocenter i de tre grupper blev:

Den uddannelse med den højeste svarprocent i gruppen for store uddannelser blev:

Bacheloruddannelse i Markeds- og ledelsesantropologi, med 66%
ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Den uddannelse med den højeste svarprocent i gruppen for mellemstore uddannelser blev:

Bacheloruddannelsen som Civilingeniør i Velfærdsteknologi, med 64%
ved Det Tekniske Fakultet

Den uddannelse med den højeste svarprocent i gruppen for små uddannelser blev:

Kandidatuddannelsen i Matematik, med 61%
ved Det Naturvidenskabelige Fakultet

Officiel kåring og overrækkelse af vinderbevis

Den officielle kåring og overrækkelse af vinderbevis skete tirsdag den 7/5 kl. 13.00 til 14.00 ved Tvarnø's Torv, hvor Retor Jens Oddershede og Formanden for Syddanske Studerende, Peter Lykkegaard Hansen, sagde et par ord til vinderne og de fremmødte

Information om STUMV 2013

Den elektroniske spørgeskemaundersøgelse løb fra d. 20. marts 2013 til d. 14. april 2013, og rapporten indeholdende resultater, analyser og konklusioner fra undersøgelsen er offentliggjort på SDU.dk.

Studie- og Undervisningsmiljøvurderingen skal ved lov gennemføres mindst hvert 3. år, så Syddansk Universitet har tidligere gennemført lignende undersøgelser i 2004, 2007 og 2010. Fra og med 2013 er det dog blevet besluttet, at Syddansk Universitet fremover vil gennemføre undersøgelsen hvert 2. år. Spørgeskemaet har fokus på fire forskellige miljøer på Syddansk Universitet; det fysiske, æstetiske, psykiske og virtuelle studie- og undervisningsmiljø. Det indeholder i alt 13 spørgsmål, sammenlignet med 14 spørgsmål i 2010. Ydermere er der i år lagt stor vægt på at få den studerendes stemme, hvorfor der er blevet lavet flere såkaldte fritekstfelter.

Der er i år blevet foretaget nogle ændringer i undersøgelsen sammenlignet med de tidligere år. Dette inkluderer blandt andet, at det i år kun er heltidsstuderende, der får spørgeskemaet tilsendt, da svarprocenten blandt deltidsstuderende de foregående år har været meget lav. Yderligere er der i år blevet gjort en ekstra indsats for at markedsføre undersøgelsen i håb om at hæve svarprocenten. Et af hovedelementerne i markedsføringen er en konkurrence, hvor de forskellige uddannelser konkurrerer mod hinanden om at have den højeste svarprocent og på den måde vinde en social eller faglig event for uddannelsen.

Med Syddansk Universitets strategiske initiativ ”De Studerende i Centrum” er der kommet øget fokus på de studerendes studie- og undervisningsmiljø, og det er derfor yderst vigtigt at så mange studerende som muligt deltager for at give Syddansk Universitet de bedste muligheder for at udarbejde konkrete handlingsplaner baseret på undersøgelsens resultater og rapportens analyser og konklusioner.

Du kan læse mere om de overvejelser projektgruppen har gjort sig samt en projekt- og tidsplan for undersøgelsen:

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies