Menu

Studienævn

Studienævn for Design og Turisme er et kollegialt organg som jf. Universitetsloven har til opgave at sikre tilrettelæggelse, gennemførelse og udvikling af uddannelse og undervisning, herunder:

  • at kvalitetssikre og kvalitetsudvikle uddannelse og undervisning og påse opfølgning af uddannelses- og undervisningsevalueringer,
  • at udarbejde forslag til studieordninger og ændringer heri,
  • at godkende plan for tilrettelæggelse af undervisning og af prøver og anden bedømmelse, der indgår i eksamen,
  • at behandle ansøgninger om merit, herunder forhåndsmerit, og om dispensationer,
  • at udtale sig inden for sit område i alle sager af betydning for uddannelse og undervisning og drøfte forhold om uddannelse og undervisning, som rektor eller den, rektor bemyndiger hertil, forelægger.

Ansøgninger skal være studienævnet i hænde senest 10 dage før mødets afholdelse. NB! Ansøgningen skal sendes fra din studentermail.

Mindste krav til ansøgning kan ses her.

Yderligere oplysninger i forbindelse med ansøgninger om godkendelse af fag, ansøgning om merit og vurdering mhp. optagelse:

  • Kopi af/links til fagbeskrivelse(r) for fag, der søges godkendelse af/merit for.
  • Kopi af eksamensbevis/eksamensudskrift for fag, der søges meritoverført.
  • Kopi af/links til studieordninger mv., hvis du søger om vurdering mhp. optagelse.

Du kan finde et ansøgningsskema her: Ansøgningsskema, merit

 

Startmerit:
Er du blevet optaget på SDU, og har du tidligere bestået fag på en anden uafsluttet uddannelse på samme niveau, SKAL du søge om startmerit. Dette gælder også, selv om du måske ikke ønsker at få merit – du kan se nærmere her

Årshjul for studienævnets arbejde

Referat fra møde i aftagerpanelet for Designuddannelser på SDU/Kolding, 9. april 2015

Plan for evalueringsproces i Studienævn for Design og Turisme

Forretningsorden for Studienævn for Design og Turisme

 

VIP-repræsentanter:
Mads Nygaard Folkmann
Hans-Christian Jensen
Anders V. Munch
Janne J. Liburd
Marianne Wolff Lundholt

Studenterrepræsentanter/observatører:
Mille Beate Torp Petersen
Alice Heide Haugaard
Alexander Møller Rendboe
Eva Duedahl Knudsen

 Studienævnssekretær:
Ann Ditlev Jensen
Lokale 51.57
Telefon: 6550 1303
E-mail: annd@sdu.dk

Mødedatoer i 2015:
Fredag den 15. januar 2016, kl. 10.00.
Fredag den 12. februar 2016, kl. 11.00.
Onsdag den 9. marts 2016, kl. 14.00.
Torsdag den 7. april 2016, kl. 13.00.
Onsdag den 11. maj 2016, kl. 14.00
Tirsdag den 7. juni 2016, kl. 10.00.
Tirsdag den 28. juni 2016, kl. 10.00

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies